(HBĐT) - Ngày 7/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 340/UBND-KTTH về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công (QL,SDTSC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan Đảng, UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực TSC được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật QL,SDTSC, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến QL,SDTSC để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật QL,SDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về TSC do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành… Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan có liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định có liên quan...

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở NN&PTNT chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản công trình nước sạch nông thôn tập trung. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, xử lý TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt…

UBND tỉnh cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao QL,SDTSC. Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa (CPH) phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về CPH, pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện phải so sánh, đối chiếu với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng và quy định của pháp luật tại thời điểm CPH...


H.N (TH)


Các tin khác


Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt hàng phân bón

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1018/UBND-KTN về việc tăng cường công tác QLNN về mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức kế toán, thuế, hải quan

(HBĐT) - Từ ngày 18/7/2022, Thông tư số 29/2022 của Bộ Tài chính về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/6/2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ (CBT), cán bộ nữ (CBN), cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm

(HBĐT) - Từ ngày 20/7/2022, Thông tư số 30/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

(HBĐT) - Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ôtô

(HBĐT) - Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục