(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn tập hợp bản thu hoạch viết tay của đảng viênsau khi học tập Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII).

 

Không có đảng viên nào không nghe Nghị quyết của Đảng

Thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 68 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện gắn với chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Trong đó, đổi mới việc học tập Nghị quyết với phương châm "không có đảng viên nào trong Đảng bộ không nghe Nghị quyết của Đảng”. Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị học tập và chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt đến tất cả CB, ĐV và nhân dân. Các Đảng bộ đông đảng viên tổ chức thành nhiều lớp, mời báo cáo viên của huyện truyền đạt. Những đảng viên nào chưa tiếp thu, cấp uỷ nơi đó lập danh sách gửi đi tiếp thu ở đơn vị khác.

Kết quả, đối với cán bộ chủ chốt của huyện có 286/293 đồng chí tham dự, đạt 97,6%, vắng 7 đồng chí (có lý do). Đối với 62 chi, Đảng bộ trực thuộc có 7.389/7.541 đảng viên tham gia, đạt 98%. Với 107 đồng chí chưa tham dự được chuyển đến tiếp thu ở đơn vị khác. Sau khi học tập, tất cả đảng viên viết thu hoạch (trừ một số ít đảng viên già yếu ở cơ sở). Đặc biệt, 100% bài thu hoạch từ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến đảng viên đều phải viết tay (không đánh máy), thể hiện nhận thức riêng của mỗi người, tránh sự sao chép. Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất về nhận thức trong mỗi CB, ĐV.

Đồng bộ giải pháp thực hiện

Cùng với việc học tập, quán triệt, Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, CB, ĐV xây dựng kế hoạch 5 năm và năm 2017 cam kết thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khoá XI) về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bản kế hoạch của tập thể, cá nhân được gửi về cấp uỷ cấp trên, lãnh đạo cơ quan nơi CB, ĐV sinh hoạt, công tác để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Huyện uỷ đã tổ chức 3 đoàn giám sát về kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại 9 chi, Đảng bộ trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Cụ thể như công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Mỗi hội nghị có hàng chục lượt ý kiến trực tiếp và hơn 100 ý kiến thông qua phiếu hỏi của nhân dân đã được giải đáp kịp thời, góp phần ngăn ngừa phát sinh điểm "nóng”.

Huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cấp uỷ, các đoàn thể. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”. Thời gian qua, BTV Huyện uỷ đã kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc và thông báo trong toàn Đảng bộ một số đồng chí đứng đầu cấp uỷ trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa chấp hành nghiêm giờ giấc hội, họp...

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh, cảnh tỉnh, cảnh báo với những hành vi sai trái. ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã được nâng lên.

Ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”

Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết, Đảng bộ huyện xác định không có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ. Song, một số CB, ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như: Chưa tự giác học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu trong công tác, chưa nêu cao trách nhiệm. Tự phê bình và phê bình còn yếu, nể nang, ngại va chạm. Nói chưa đi đôi với làm. Chưa sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Tuy không đến mức bê tha nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ uống rượu say trong ngày làm việc.

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 14 nhiệm vụ giải pháp trước mắt và thường xuyên. Trong đó, năm 2017, tập trung chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết, gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Cấp trên, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới làm theo. Rà soát quy trình giải quyết công việc và tổ chức thực hiện các quy định trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công khai theo quy định. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của CB, ĐV để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Chấm dứt tình trạng ăn uống xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận…

 

                                                                         Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Bài 2 - Tự tin hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

(HBĐT) Đó là những địa phương vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) cùng với chương trình, chính sách dân tộc, công tác hỗ trợ của các sở, ngành và nỗ lực của xã đã ra khỏi Chương trình 135 bằng những bước tự tin. Hôm nay, người dân các xã này đang tích cực xây đời sống ấm no, đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài 1 - Khoảng cách giữa vùng thuận lợi và khó khăn đã được thu hẹp

(HBĐT) - Sản xuất trên đà phát triển, bình quân thu nhập đầu người từ vài triệu đồng /năm tăng lên hàng chục triệu đồng /năm; hạ tầng điện, đường, trường, trạm nhiều thay đổi; người có uy tín, người cao tuổi được quan tâm chăm sóc, trẻ nhỏ vui cắp sách đến trường… Đó là diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh hôm nay, khác xa với những năm 2005, 2006 trở về trước. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nơi chiếm tới 50 - 60%, chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc chưa đảm bảo.

Mô hình Hội CCB tự quản “Tuyến phố văn minh” và “Khu dân cư không rác” ở phường Tân Hòa

(HBĐT) - Về thăm khu phố Tân Thành - khu vực chợ trung tâm phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) vào những ngày hè nóng nực, trước mắt chúng tôi là khu phố khang trang, sạch sẽ rác thải. Không còn hình ảnh tiểu thương ngồi vạ vật tại đầu khu phố để kinh doanh, buôn bán. Đó là kết quả ban đầu khi Hội CCB phường Tân Hòa thực hiện thí điểm mô hình Hội CCB tự quản "Tuyến phố văn minh” và "Khu dân cư không rác” tại khu phố Tân Thành.

Hòa Sơn nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề cũng như ban hành chương trình hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó đã phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Cựu chiến binh xã Định Cư gương mẫu phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên CCB xã Định Cư (Lạc Sơn) luôn năng động, sáng tạo phát triển kinh tế. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt 19 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%. Qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương.

Củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân với dân

(HBĐT) - Với phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, những năm qua, LLVT huyện Kim Bôi đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường QP-AN, phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, cứu hộ, cứu nạn một cách hiệu quả.