(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn tập hợp bản thu hoạch viết tay của đảng viênsau khi học tập Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII).

 

Không có đảng viên nào không nghe Nghị quyết của Đảng

Thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 68 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện gắn với chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Trong đó, đổi mới việc học tập Nghị quyết với phương châm "không có đảng viên nào trong Đảng bộ không nghe Nghị quyết của Đảng”. Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị học tập và chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt đến tất cả CB, ĐV và nhân dân. Các Đảng bộ đông đảng viên tổ chức thành nhiều lớp, mời báo cáo viên của huyện truyền đạt. Những đảng viên nào chưa tiếp thu, cấp uỷ nơi đó lập danh sách gửi đi tiếp thu ở đơn vị khác.

Kết quả, đối với cán bộ chủ chốt của huyện có 286/293 đồng chí tham dự, đạt 97,6%, vắng 7 đồng chí (có lý do). Đối với 62 chi, Đảng bộ trực thuộc có 7.389/7.541 đảng viên tham gia, đạt 98%. Với 107 đồng chí chưa tham dự được chuyển đến tiếp thu ở đơn vị khác. Sau khi học tập, tất cả đảng viên viết thu hoạch (trừ một số ít đảng viên già yếu ở cơ sở). Đặc biệt, 100% bài thu hoạch từ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến đảng viên đều phải viết tay (không đánh máy), thể hiện nhận thức riêng của mỗi người, tránh sự sao chép. Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất về nhận thức trong mỗi CB, ĐV.

Đồng bộ giải pháp thực hiện

Cùng với việc học tập, quán triệt, Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, CB, ĐV xây dựng kế hoạch 5 năm và năm 2017 cam kết thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khoá XI) về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bản kế hoạch của tập thể, cá nhân được gửi về cấp uỷ cấp trên, lãnh đạo cơ quan nơi CB, ĐV sinh hoạt, công tác để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Huyện uỷ đã tổ chức 3 đoàn giám sát về kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại 9 chi, Đảng bộ trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Cụ thể như công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Mỗi hội nghị có hàng chục lượt ý kiến trực tiếp và hơn 100 ý kiến thông qua phiếu hỏi của nhân dân đã được giải đáp kịp thời, góp phần ngăn ngừa phát sinh điểm "nóng”.

Huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cấp uỷ, các đoàn thể. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”. Thời gian qua, BTV Huyện uỷ đã kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc và thông báo trong toàn Đảng bộ một số đồng chí đứng đầu cấp uỷ trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa chấp hành nghiêm giờ giấc hội, họp...

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh, cảnh tỉnh, cảnh báo với những hành vi sai trái. ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã được nâng lên.

Ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”

Soi vào 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết, Đảng bộ huyện xác định không có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ. Song, một số CB, ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như: Chưa tự giác học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu trong công tác, chưa nêu cao trách nhiệm. Tự phê bình và phê bình còn yếu, nể nang, ngại va chạm. Nói chưa đi đôi với làm. Chưa sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Tuy không đến mức bê tha nhưng vẫn còn tình trạng cán bộ uống rượu say trong ngày làm việc.

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 14 nhiệm vụ giải pháp trước mắt và thường xuyên. Trong đó, năm 2017, tập trung chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết, gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Cấp trên, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới làm theo. Rà soát quy trình giải quyết công việc và tổ chức thực hiện các quy định trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công khai theo quy định. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của CB, ĐV để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Chấm dứt tình trạng ăn uống xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận…

 

                                                                         Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Xã Tân Mỹ xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong 5 xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có 51 Đoàn cơ sở với trên 6.200 đoàn viên. Lực lượng ĐV-TN nông thôn chiếm đa số. Phong trào ĐV-TN "Xung kích lao động sáng tạo, phát triển KT-XH”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Huyện đoàn triển khai từ nhiều năm nay. Các phong trào đã góp phần phát huy sức trẻ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của huyện. Từ năm 2016, cụm từ "khởi nghiệp” được nhắc đến và quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề khởi nghiệp trong ĐV-TN nông thôn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ.

Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 -sinh kế bền vững cho người dân

(HBĐT) - Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (2015-2018) góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng quy mô nhỏ, hỗ trợ và tăng cường năng lực của chính quyền cơ sở cũng như hỗ trợ cải thiện các hoạt động sinh kế thông qua tác động đến các nhóm cùng sở thích, tạo những cơ hội mới cho người dân vùng hưởng lợi nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn Nghị quyết tam nông ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngay sau khi BCH T.ư Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/T.ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn đã đề ra chương trình hành động triển khai nghị quyết. Nghị quyết tam nông đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa. Sau gần 10 năm nền kinh tế Lạc Sơn đã có những con số ấn tượng ở mọi lĩnh vực. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Tân Mỹ, xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây

Giảm nghèo bền vững trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.