(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hòa Bình. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã 4 lần về thăm tỉnh, gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những định hướng trong thời gian tới.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu trao đổi với Tiến sỹ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư tại hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ (BCHĐB) tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (BTVTU) đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện NQĐH XIII của Đảng; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đưa vào chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận của T.Ư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, BTVTU đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 31/12/2021 về cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh đạt mức trung bình của cả nước; Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 1/11/2021 về "Phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành theo từng năm, lộ trình từ năm 2022 - 2025… BCHĐB tỉnh, BTVTU cũng quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. 

Khắc ghi lời Bác dạy, đồng thời phát huy lợi thế là sự cổ vũ, động viên, quan tâm giúp đỡ của T.Ư, sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Hòa Bình vẫn nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2021, tỉnh đã hoàn thành 16/21 chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh, bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,07%; thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 61,5 triệu đồng. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (từ 8,6% năm 2020 còn 6,6%)... Đảng bộ tỉnh đang đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành triển khai những hành động cụ thể thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh ngày càng tươi đẹp, ấm no, để người dân hưởng thụ thành quả của đổi mới.

P.V: Thưa đồng chí, từ những kết quả đã đạt được, chúng ta cần phải làm gì để tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Để nâng cao chất lượng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay” trong Đảng bộ tỉnh. 
Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQĐH Đảng lần thứ XIII, NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020 - 2025, các nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) và Kết luận Hội nghị T.Ư 4, T.Ư 5 (khoá XIII). 

Tập trung đổi mới phong cách, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”. Cán bộ, đảng viên phải trọng Nhân dân, sát Nhân dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng kế hoạch "tự soi, tự sửa”; tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính, hành động, sáng tạo, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.
Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tinh thần bảo vệ nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng  Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh…

P.V: Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, đồng chí gửi gắm gì tới cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà?

Đồng chí Bùi Đức Hinh: Những ngày này, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Đảng bộ và Nhân dân  Hòa Bình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một cách toàn diện, khách quan, khoa học việc thực hiện những lời Bác căn dặn. Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về trách nhiệm, những việc cần phải làm, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; tạo nên không khí phấn khởi thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng các cấp. 

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bằng tâm huyết và khát vọng vươn tới, mỗi cán bộ, đảng viên hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, quyết tâm thực hiện tốt những lời căn dặn của Người, đưa tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, "sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng  mong muốn.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Hải Yến (TH)

Các tin khác


Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới

Ngày 30/6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bộ Chính trị tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Diễn đàn trẻ em tỉnh năm 2022

(HBĐT) - Ngày 29/6, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em - Hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND  tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em (BVTE) tỉnh;Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH); Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam; Khổng Hương Lan, đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 29/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 16/CĐ-QG gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XVII: Biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng

(HBĐT) - Sáng 28/6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tổng Bí thư điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia

Tổng Bí thư chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua, chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục