(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, khỉ thể xán xwất ta̭i xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) ziḙ̂n tha xôi nối, foong tla̒w thi duô "Nôông zân xán xwất, kinh zwănh (XX-KZ) zói” da̭t nhê̒w kết kwá tích kư̭c, khai thác tiê̒m năng kuố diḙ̂ fương, xwất hiḙ̂n nhê̒w kương fát chiến kinh tể nối bâ̭t, vươn l la̒ zâ̒w.


Mô hi̒nh chăn ruôi ka kuố za di̒nh ôông Ngwiḙ̂n Văn Kwi, thôn Kâl Rươ̒ng, xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí) zoong la̭i thu nhâ̭p khânh 200 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Hô̭i Nôông zân xa̭ An Bi̒nh ka̭ ni̒ kỏ 1.583 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 14 chi hô̭i. Dấi meḙnh foong tla̒w nôông zân thi duô XX-KZ zói, Hô̭i da̒ tiên chiê̒n, tích kư̭c xán xwất, áp zṷng KH-KT nhă̒m tăng năng xwất kâl tlôô̒ng, chất lươ̭ng xán fấm. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, kác hô̭i viên ản tham za lớp tâ̭p hwẩn wê̒l foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh cho za kâ̒m, bỏn fân dủng kắch, foo̒ng ngươ̒ kác lo̭i khu bêḙ̂nh ha̭i cho kâl tlôô̒ng. Bớ rỉ kwa foong tla̒w da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w hô̭ zân da̒ xâi zư̭ng kác mô hi̒nh kinh tể thu nhâ̭p ha̒ng tliḙ̂w dôô̒ng, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng ớ diḙ̂ fương, nhơ kác ôông: Kwắch Văn Zư̭ (thôn Da̭i Dôô̒ng) kỏ kơ xớ boóc vản ép ta̭w wiḙ̂c la̒ cho hơn 30 law dôô̭ng, thu nhâ̭p 400 – 500 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm; Ngwiḙ̂n Văn Loong, thôn Kâl Rươ̒ng chăn ruôi hơn 12.000 kon za kâ̒m, zoong la̭i thu nhâ̭p hơn 200 tliḙ̂w dôô̒ng/năm; ôông Lê Di̒nh Zảng, thôn Thẳng Lơ̭i kỏ 3 ha kam, thu nhâ̭p hơn 300 tliḙ̂w dôô̒ng mối vṷ…

Tham mô hi̒nh chăn ruôi ka kuố ôông Ngwiḙ̂n Văn Kwi, thôn Kâl Rươ̒ng, kwi mô 8.000 kon. Tlước ni nha̒ ôông tlôông lo̭, rố mê ó zoong la̭i hiḙ̂w kwá. Ản hổ chơ̭ ki̭ thwâ̭t bớ kác lớp tâ̭p hwẩn, ôông meḙnh za̭n wăl vổn, chiến dối la̭i ruôi ka, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Xâi zư̭ng mô hi̒nh dêểnh năi la̒ năm thử 3, kứ 4 khảng xwất chuô̒ng môô̭ch bâ̭n. Ôông ko̒n dâ̒w tư lo̒ ốp tlơởng, baảnh ka zôổng cho kác hô̭ tloong vu̒ng, mối năm thu nhâ̭p khânh 200 tliḙ̂w dôô̒ng.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Thư̭c, Chú ti̭ch Hô̭i Nôông zân xa̭ cho mắt: "Kwa foong tla̒w thi duô XX-KZ zói, kác hô̭i viên tích kư̭c xảng ta̭w, dấi meḙnh chiến dối kâl tlôông, vâ̭t ruôi, dươ KH-KT baw xán xwất, nơơng kaw thu nhâ̭p, xổ hô̭i viên nge̒w zám râ̒n kwa tư̒ng năm. Kwa kác kêênh tỉn zṷng, Hô̭i tích kư̭c hổ chư̭ ngươ̒i zân tiếp kâ̭n nguô̒n vổn wăl, bớ rỉ chiến dối mô hi̒nh, vớ rôô̭ng xán xwất. Xổ hô̭i viên nge̒w ko̒n 152 hô̭, zám 51 hô̭ xo kôông năm 2019”

Ka̭ ni̒, tôống zư nơ̭ kuố kác hô̭i viên tl diḙ̂ ba̒n bớ Ngân ha̒ng CXXH khânh 10 tí dôô̒ng, zư nơ̭ bớ Ngân ha̒ng NN&FCNT 67 tí dôô̒ng. Hô̭i chiến khai Kwi̭ hổ chơ̭ nôông zân 600 tliḙ̂w dôô̒ng mô hi̒nh ruôi dê cho 12 hô̭. HTX chăn ruôi ka La̭c Thwí thu hút 62 hô̭ thă̒nh viên, tố hơ̭p tác tlôông chểl cho 25 hô̭ tham za, da̭t ản hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒, tôống zả tli̭ xán xwất da̭t 158 tí dôô̒ng, tăng 7% xo ku̒n ki̒; tôống da̒n za kâ̒m to̒n xa̭ da̭t tlêênh 235 ngi̒n kon, oong 945 da̒n, dên 1.280 kon. Kác kâl tlôô̒ng nhơ lo̭, kâl mâ̒w, kâl ăn tlải kỏ mủi… dê̒w da̭t năng xwất kaw. Dêểnh chi̒ ni̒, thu nhâ̭p bi̒nh kwân to̒n xa̭ da̭t 49 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 7,1%.

Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC


Eenh Hwa̒ng Văn Zang Diến hi̒nh foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói

(HBDT) – Xâi zư̭ng vươ̒n ươm tlói gép kwi mô kỏ thiểng tloong vu̒ng, ta̭w kôông ăn wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng thươ̒ng xwiên va̒ 20 – 30 law dôô̭ng thơ̒i vuk, eenh Hwa̒ng Văn Zang ớ xỏm La Văn Kâ̒w, xa̭ Thươ̭ng Kôốc la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̭ za di̒nh xán xwất, kinh zwănh zói tiêw biếw kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Zâ̒w la̭c Iên Thwí xán fấm OCOP 4 khaw

(HBDT) – xán fấm zâ̒w lă̭c kuố HTX nôông ngiuḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản chiết xwất bớ la̭c kheḙch, ó zu̒ng chất báw kwán, ó fa̭ chô̭l bất li̒ thă̒nh fâ̒nno̒ khác. Xán fấm kỏ tác zṷng ngăn ngươ̒ la̭w hwả, chôổng ung thư va̒ kác bêḙ̂nh wê̒l tim meḙch, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng deẻnh zả kaw wê̒l chất lươ̭ng. Năm 2020, xán fấm râ̒w la̭c kuố HTX nôông ngiḙ̂p an twa̒n Iên Thwí ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 4 khaw.

Xâi zư̭ng dô thi̭ Lương Xơn tlaảng, xeenh, kheḙch

(HBDT) – "Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n xác dinh mṷc tiêw xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn kơ bán da̭t tiêw chỉ kấp thi̭ xa̭ năm 2025. Ni la̒ mṷc tiêw rất kắch ma̭ng, do̒i ho̒i kwiết tâm kaw kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân thi̭ chẩn Lương Xơn” -–Đôô̒ng chỉ Hwa̒ng Viḙ̂t Hái, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Lương Xơn cho mắt.