(HBDT) – Bớ khi ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw khai thác năm 2018, dêê̒nh chi̒ ni̒ da̒ ta̭w hiḙ̂w ưửng tích kư̭c thu hút dâ̒w tư baw diḙ̂ ba̒n. Dớ dáp ưửng iêw kâ̒w fát chiến, thu hút dâ̒w tư tloong zai dwa̭n dêểnh, Hwa̒ Bi̒nh daang dê̒ xwất kôô̒ng kác bô̭, ngă̒nh T.Ư ban hă̒nh kơ chể dâ̒w tư vớ rôô̭ng tiển ảng khả nhă̒m vớ tha kơ hô̭i zúp tính dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư, thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII.Dươ̒ng Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dươ baw xứ zuṷng kóp fâ̒n thúc dấi dâ̒w tư baw tính.

Aảng khả Hwa̒ La̭c -–Hwa̒ Bi̒nh thuô̭c zư̭ ản dâ̒w tư xâi zưư̭ng aảng khả Hwa̒ La̭c -–hwa̒ Bi̒nh va̒ kái ta̭w, nơơng kấp kwuốc lô̭ 6 dwa̭n Xwân Mái -–Hwa̒ Bi̒nh da̒ ản dươ baw khai thác, xứ zuṷng bớ ngă̒i 10/10/2018.  Tiển dươ̒ng kỏ chiê̒w za̒i khwáng 25,7km thew kwi mô aảng khả kấp 3 -–dôô̒ng bă̒ng kỏ 2 la̒n xe kơ giởi, biê̒l rôô̭ng nê̒n aảng khả 12m, mă̭t dươ̒ng 11m. Bớ khi dươ baw khai thác da̒ ta̭w tha khức noỏng thu hút dâ̒w tư baw tính. Dêểnh chi̒ ni̒ tôống zư̭ ản dâ̒w tư wa̒i ngân xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n tín la̒ 594 zư̭ ản, kỏ 41 zư̭ ản dâ̒w tư chư̭c tiếp nước wa̒i, vổn dăng kỉ khwáng 100.962 tí dôô̒ng.

Dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw ngi̭ kwiết ngă̒i 1/9/2021, UBNZ tính kỏ Tơ̒ chi̒nh xổ 163/TTr-UBND dê̒ xwất kôô̒ng Thú tưởng Chỉnh fú cho fép dâ̒w tư vớ rôô̭ng aảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh thew fương thức PPP, vởi kơ chể dă̭c thu̒ ản xứ zuṷng fân vổn kóp bớ ngân xắch Nha̒ nước chiểm hơn 50% tôống mức dâ̒w tư zư̭ ản (tổi da 70%). Tloong zai dwa̭n 2021 – 2025, thư̭c hiḙ̂n dâ̒w tư tiển aảng khả kwi mô 6 la̒n xe, zái foỏng mă̭t bă̒ng to̒n bô̭ fa̭m vi dâ̒w tư kuố zư̭ ản, ta̭w diê̒ kiḙ̂n hwa̒n thiḙ̂n kác haa̭ng mṷc ko̒n la̭i tloong tương lai.

Tloong woo̒ng 5 năm dêểnh, khi kác zư̭ ản dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n hwa̒n thă̒nh, lưw lươ̭ng xe xḙ za tăng dô̭t biển, la̒ za tăng áp lư̭c vâ̭n tái, tloong rỉ ắnh hướng nhất la̒ tiển ảng khả Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh, tiển tlṷc chỉnh kết nổl tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng va̒ vuu̒ng Tâi Bắc nỏi chung kôô̒ng thú dô Ha̒ Nô̭i. Zư̭ bảw tôống lưw lươ̭ng xe tlêênh tiển Hwa̒ La̭c – Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2025  da̭t 12.818 xe/ngă̒i dêm, dêểnh năm 2030 da̭t 19.510 xe/ ngă̒i dêm, dêểnh năm 2050 da̭t 53.118 xe/ ngă̒i dêm.

Khi dê̒ xwất ản chấp thwâ̭n cho chiến khai xḙ vớ tha kơ hôin rất lởn cho tính Hwa̒ Bi̒nh thu hút dâ̒w tư va̒ khai thác kác tiê̒m năng, lơ̭i thể vuu̒ng Thú dô, fát chiến dô thi̭, thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw NKDH Daáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII fát chiến kinh tể leenh, bê̒n vưưng.

KÁC TIN KHÁC


Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 zái waa̒ng ta̭i chuung kết kuô̭c thi̭ “Thách thức xaảng kiển kinh zwănh”

(HBDT) – Ngă̒i 11/11, Ban Tố chức (BTC) kuô̭c thi "Thắch thức xaảng kiển kinh zwănh” tố chức woo̒ng chuung kết thew hi̒nh thức chư̭c twiển.

Dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể

(HBDT) – Daáng bô̭ tính tâ̭p chuung lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 05-NQ/TW wê̒l môô̭ch xổ chú chương, chỉnh xắch lởn, nhă̒m tiếp tṷc dối mởi mô hi̒nh tăng tlướng, nơơng kaw chất lươ̭ng tăng tlướng, năng xwất law dôô̭ng, khức kă̭nh chănh kuố nê̒n kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n da̭t ản kết kwá kwan tloo̭ng. Kwi mô kinh tể kuố tính ản vớ rôô̭ng, tôốc dô̭ tăng tlướng GRDP da̭t khả, kaw hơn mức bi̒nh kwân chuung kuố ká nước.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chú dôô̭ng xán xwất vṷ dôông

(HBDT) – Vṷ dôông 2021 - 2022, hwiḙ̂n Kim Bôi fẩn dẩw zew tlôô̒ng 1.920 ha, thâw mâ̒w, tâ̭p chuung baw môô̭ch xổ kâl tlôô̒ng nhơ rố, khwai tâi, kú voỏng, kâl thâw, dâ̭w kác lo̭i... Chănh thú ngă̒i zớ thảw, nôông zân tlêênh diḙ̂ ba̒n tâ̭p chung thu hwă̭ch ziḙ̂n tích kâl mâ̒w vṷ he̒ - thu ko̒n la̭i, dấi leenh tiển dô̭ tlôông kâl mâ̒w vṷ dôông thew khuung thơ̒i vṷ.

Xâi zưư̭ng ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, văn hwả, thế thaw va̒ zu li̭ch

(HBDT) – Nhưửng năm khânh ni, với xư̭ kwan tâm hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng thương ma̭i, zu li̭ch, zi̭ch vṷ văn hwả thăi dối meḙnh, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng dơ̒i khôổng tiinh thâ̒n nhân zân, chấn bi̭ nhửng diê̒w kiḙ̂n kâ̒n thiết dươ zu li̭ch, zi̭ch vṷ la̒ ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính.