(HBĐT) - Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt.

Muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cần có giải pháp đồng bộ, sáng tạo, khoa học; đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa,  tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, mới đây, Ban Bí thư T.Ư đã tổ chức học tập toàn quốc chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo GS-TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nghiêm túc quán triệt, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, tỉnh đã tổ chức triển khai 91 điểm cầu tiếp sóng trực tuyến hội nghị, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã, tổng số trên 3.500 đại biểu tham dự. Sau hội nghị quán triệt, nội dung chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã xác định chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Góp sức thực hiện những mục tiêu chiến lược của Đại hội XIII, tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5 - 3%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%; hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, tạo nên nhiều thành tựu đột phá với tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc; gần một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã… Đó chính là minh chứng sinh động về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cũng là tiền đề, là niềm tin Đảng bộ tỉnh sẽ tạo nên nhiều dấn ấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Hải Yến

Các tin khác


Bước phát triển lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nội dung những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện. Cuốn sách góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng

Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QÐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Sau 10 năm thực hiện quyết định quan trọng này, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến quan trọng và thu được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Ðảng và chế độ.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18

Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50-KL/TW Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta kho tàng lý luận vô giá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với lực lượng Công an nhân dân.

Cẩm nang quan trọng cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân

Với quyết tâm làm trong sạch bộ máy, đưa đất nước phát triển, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều bài viết quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt, được toàn dân đón nhận và được coi là cẩm nang quan trọng cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa bản thân…

Đừng để thông tin chính thống... đi sau

Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục