(HBĐT) - "Kết quả kiểm điểm đánh giá chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của các huyện, thành phố còn ở mức thấp. Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về PCTN" - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó chánh Thanh tra tỉnh cho biết.

Bộ phận "một cửa” thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch.

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP, ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTCP, ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về đánh giá công tác PCTN tỉnh năm 2021. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá và hồ sơ, tài liệu của các huyện, thành phố cung cấp, tổ công tác theo Quyết định số 884/QĐ-UBND, ngày 6/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, thẩm tra báo cáo tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN của các huyện, thành phố năm 2021. Theo đó, duy nhất huyện Tân Lạc tăng 3,5 điểm, đạt 44,5 điểm do tổ công tác huyện chưa chấm tiêu chí chuyển đổi vị trí công tác và xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Huyện Lạc Thủy, Kim  Bôi, Đà Bắc, Mai Châu không tăng, không giảm điểm, lần lượt là 50,86, 39, 39, 40,5 điểm; huyện Yên Thủy giảm 4 điểm; TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn cùng giảm 3 điểm; huyện Lạc Sơn giảm 1 điểm tiêu chí rà soát do xung đột lợi ích không có tài liệu chứng minh. Kết quả cho thấy, điểm đánh giá chỉ số công tác PCTN năm 2021 của các huyện, thành phố còn ở mức thấp.

Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông; tích cực phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong việc phát hiện tham nhũng. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; triển khai thi hành các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, chỉ đạo thực hiện việc phối hợp xác minh tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nắm được thông tin quan trọng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu tại địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tuyên truyền rộng rãi đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc. Quán triệt tinh thần phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn kịp thời biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đẩy mạnh công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, công tác PCTN, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, theo dõi việc triển khai của các địa phương thực hiện nhiệm vụ PCTN, tổng  tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6 tháng đầu năm nay, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai 42 cuộc thanh tra hành chính. Đã kết thúc 20 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm 1.796,5 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi 133,5 triệu đồng; yêu cầu xử lý kỷ luật đối với 4 cá nhân, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 18 tập thể, 45 cá nhân có vi phạm, bàn giao hồ sơ 1 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh theo ủy thác của Bộ Công an.

 Lê ChungCác tin khác


Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực hiện các nguyên tắc khác. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Quyết chống "giặc nội xâm"

Người xưa có câu: "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nói cho dễ hiểu là nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc, nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Được nhân dân đồng lòng, đồng sức ủng hộ thì nước mới mạnh và muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.

Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

(HBĐT) - Cuối tháng 8 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) với Nhân dân huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình. Đây là những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên đang tồn tại một số vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cụ thể như việc giải quyết đơn, thư còn chậm, gây bức xúc trong Nhân dân; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... Đặc biệt là một số cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng vị trí việc làm cố tình làm phức tạp vấn đề trong thi hành công vụ. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu gom, xử lý rác thải; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục