(HBĐT) - LTS: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí TRẦN ĐĂNG NINH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


P.V: Xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh ta?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phạm vi cả nước. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sunginvina, xã Đông Lai (Tân Lạc). Ảnh: P.V

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Công tác nhân sự cần được tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm. Trong công tác nhân sự, phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

P.V: Xin đồng chí cho biết những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Kế hoạch số 233-KH/TU của BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW đối với cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 25/8/2019. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 10/9/2019. Cấp cơ sở (chi, Đảng bộ cơ sở) hoàn thành trong tháng 9/2019. Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm 2 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của chi, Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Đối với chi, Đảng bộ cơ sở trở xuống: chỉ xây dựng một báo cáo chính trị, trong đó có phần kiểm điểm của cấp ủy.

Về quy trình nhân sự cấp ủy: cơ bản thực hiện theo tinh thần NQT.Ư 7 (khóa XII), Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị; quy định của các cấp ủy theo phân cấp.

Về thời gian tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: không quá 1,5 ngày; bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/ 2020. Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở (kể cả chi bộ cơ sở): không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện: không quá 3 ngày; bắt đầu từ tháng 7/2020, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh: không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian họp trù bị đại hội cấp tỉnh, cấp huyện: không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm: đối với Đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/3/2020; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh hiện nay?

Đồng chí Trần Đăng Ninh: Để thực hiện tốt Kế hoạch số 233-KH/TU cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Hai là, các cấp ủy thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi, Đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các Đảng bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Ban Thường vụ cấp ủy cấp dưới báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cho ý kiến về dự thảo các văn kiện, xét duyệt đề án nhân sự cấp ủy trực thuộc và phân công ủy viên Ban Thường vụ dự, chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Ba là, sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy; tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XV, nhân sự lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định. Xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác đối vởi cấp ủy viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định.

Bốn là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và T.Ư theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Lê Chung (thực hiện)


Các tin khác


Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Huyện ủy Kỳ Sơn

(HBĐT)_Sáng 21/10, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện ủy Kỳ Sơn. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy và TP Hòa Bình.

Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội

Sáng 21-10, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Huyện Cao Phong chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ và chất lượng

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Cao Phong đang triển khai Kế hoạch số 225-KH/HU, ngày 13/9/2019 của Huyện ủy Cao Phong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra.

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản Naruhito tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 22-23/10/2019.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Tài nguyên và Môi trường

(HBĐT) - Chiều 18/10, đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên tổ công tác của BTV Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục