Đại tá Hà Tất Đạt
UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, quy định, hướng dẫn của cấp trên; chủ động bổ sung, kiện toàn luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó thảm họa, thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, bảo đảm sát với thực tế địa phương; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 77 (nay là Nghị định số 03) của Chính phủ và các lực lượng khác trong giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Những kết quả đạt được đã khẳng định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh trước mọi tình huống.


Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân Khu 3 và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên tân binh tỉnh ta lên đường làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước bối cảnh phức tạp tình hình thế giới, tình hình biên giới, biển đảo, dịch bệnh… diễn biến khó lường, đặc biệt các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phi chính trị hóa quân đội... đã đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, do đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh, chú trọng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thành các chương trình, đề án, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, để các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn dân triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Coi trọng xây dựng các tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, tiềm lực kinh tế, khoa học, tiềm lực quân sự, an ninh đối ngoại trong KVPT vững mạnh. Tập trung xây dựng các thành phần thế trận quân sự đã được phê duyệt, nhất là các hạng mục công trình sở chỉ huy các cấp, khu căn cứ...

Tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh có cơ cấu, tổ chức hợp lý, tinh gọn, bảo đảm cân đối về số lượng, đồng bộ về chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765 của Quân ủy T.Ư, Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, nắm chắc quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc, yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho cả lực lượng thường trực, dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV). Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, tổ chức tác chiến, KVPT. Huấn luyện cho LLVT tỉnh sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí, trang bị mới khi được tăng cường. Chú trọng huấn luyện diễn tập nâng cao trình độ chỉ huy cơ quan đáp ứng yêu cầu tác chiến KVPT. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT, trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, nhất là lực lượng DQTV và DBĐV với các lực lượng khác, tạo thế trận tác chiến liên hoàn, có chiều sâu và rộng khắp.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm các chỉ thị của cấp trên về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, toàn diện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ SSCĐ được nâng cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, trở thành lực lượng xung kích trong phát triển KT-XH ở các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP trong tình hình mới đang đặt ra cho LLVT tỉnh những yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, nâng cao hiệu quả hoạt động KVPT tỉnh vững mạnh toàn diện, đòi hỏi LLVT tỉnh cần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ và khả năng SSCĐ, để thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, làm nòng cốt trong công tác đảm bảo QP-AN ở địa phương trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


Các tin khác


Nhớ Mùa Thu lịch sử

(HBĐT) - Với thế hệ sinh ra thời hậu chiến, thì chiến tranh đã trở thành lịch sử. Song, đó là phần lịch sử không được phép lãng quên và không bao giờ có thể lãng quên. Bởi vậy, mỗi độ thu về, tôi lại tìm trong sử sách để thấy lại những hình ảnh sắc nét của cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, làm nên trang sử hào hùng - thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.


Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

(HBĐT) - Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, từ 6 - 7/8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV

(HBĐT) - Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 283 đại biểu đại diện cho trên 4.530 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục