(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật (THKL) đảng là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng đảng, từ sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh; cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác KT,GS và THKL Đảng theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã tham mưu, thực hiện nhiệm vụ KT,GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng đúng quy định, có chiều sâu. 

 Cấp ủy các cấp trong lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác KT,GS và THKL Đảng. Qua đó giúp cấp ủy, TCĐ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong toàn lực lượng nắm, nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này.

Bên cạnh việc quán triệt, tham mưu, ban hành các văn bản làm cơ sở, nền tảng vững chắc để cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Công an tỉnh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ KT,GS cho trên 500 lượt cấp ủy, thành viên UBKT các cấp. Cử trên 30 lượt cán bộ kiểm tra chuyên trách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do UBKT T.Ư, UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức. Cùng với đó, công tác xây dựng ngành Kiểm tra đảng trong lực lượng Công an tỉnh luôn được chú trọng, kiện toàn đủ số lượng, chất lượng theo quy định. 

Cấp ủy các cấp trong toàn lực lượng đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 98 TCĐ; 160 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 72 TCĐ; 120 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 TCĐ, 17 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra chuyên đề đối với 35 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 44  TCĐ, 72 đảng viên. Nội dung KT,GS tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng và cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Qua đó đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để TCĐ, đảng viên được KT, GS kịp thời điều chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm. Đối với những vi phạm đến mức phải THKL đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đã có 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở vi phạm phải xử lý kỷ luật, 47 đảng viên vi phạm đến mức phải THKL. Việc xem xét THKL thực hiện đúng thẩm quyền, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS và THKL đảng. Sau khi Quy chế số 04-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS ngày càng được chú trọng. Đảng ủy Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy đã chủ động hơn trong việc trao đổi, thống nhất đưa nội dung phối hợp vào chương trình KT,GS hằng năm của hai bên để tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp kiểm tra chuyên đề đối với 4 TCĐ, 6 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 TCĐ, 3 đảng viên tại Đảng ủy Công an các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy và TP Hòa Bình trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Huyện ủy, Thành ủy, của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp kiểm tra chuyên đề đối với 5 TCĐ, 3 đảng viên; giám sát 2 TCĐ, 5 đảng viên tại Đảng ủy Công an các huyện: Lương Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn và TP Hòa Bình. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy, UBKT các Huyện ủy, Thành ủy hướng dẫn Đảng ủy Công an các huyện, thành phố kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật đảng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với TCĐ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thành phố. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS, kỷ luật đảng trong lực lượng Công an tỉnh thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn lực lượng tiếp tục tham mưu tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác KT,GS, THKL đảng đến TCĐ và đảng viên. Tích cực nắm tình hình địa bàn phục vụ công tác KT,GS và THKL đảng. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thường xuyên đổi mới nội dung công tác KT,GS, kỷ luật của Đảng theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng giám sát thường xuyên để nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa. KT,GS tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, các vấn đề được dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm TCĐ và đảng viên vi phạm với tinh thần quyết liệt, không vùng cấm, không ngoại lệ...

 Nguyễn Tiến Luật
 (Công an tỉnh)

Các tin khác


Khó khăn trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật khi đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm

(HBĐT) - Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định "Tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời” và theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về tình tiết giảm nhẹ "Chủ động báo cáo vi phạm của mình với TCĐ, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát (KTGS)”.

Đảng bộ xã Đa Phúc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Cảnh cáo đảng viên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa

(HBĐT) - Ngày 11/4, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 18, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục