(HBĐT) - Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC)” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội; đáp ứng được yêu cầu CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi tăng cường rà soát trình độ, đào tạo năng lực của CB, CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Ông Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ hưu trí ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho rằng, Việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là rất cần thiết. Vì trong thực tế, các cơ quan Nhà nước vẫn còn tình trạng đội ngũ CB, CC đông nhưng không mạnh, thậm chí không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong đó có nguyên nhân do việc tuyển dụng đầu vào chưa thực sự chọn được người có tài. Vì vậy cần có sự quyết tâm, đồng lòng từ Trung ương đến cơ sở.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đội ngũ CB. CC, VC và nhân dân trên toàn tỉnh. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi CB. CC, VC trong hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này. Bám sát nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường việc rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CB. CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những CB. CC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe

Quá trình triển khai thực hiện, cùng với tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc tinh giản biên chế còn được thực hiện thông qua cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh theo lộ trình hằng năm, gắn với thực hiện nghỉ hưu, nghỉ chế độ... đối với CB. CC, \VC. Sau hơn ba năm thực hiện, tổng số biên chế hiện có trên toàn tỉnh đến ngày 30/6/2018 là 32.239 CB. CC, \VC, gồm 31.189 biên chế khối chính quyền và 1.050 biên chế khối Đảng, đoàn thể. So với biên chế được giao năm 2015 giảm 1.583 người. Trong đó, từ năm 2015 đến 30/6/2018, khối chính quyền giảm 1.512/3.260 biên chế phải tinh giản, bằng các hình thức nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chế độ, nghỉ thôi việc, đạt tỷ lệ 46,38% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021. Đối với khối Đảng, đoàn thể, từ năm 2015 đến 30/6/2018 đã giảm 54/112 biên chế phải tinh giản, đạt tỷ lệ 48,2% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW còn một số khó khăn, hạn chế, đó là việc rà soát kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC. VC gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm còn hạn chế, thiếu quyết tâm chính trị, chậm tiến độ. Năng lực quản lý, điều hành, tham mưu, tinh thần trách nhiệm của một số CB, CC còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả tinh giản biên chế chưa cao, số tinh giản biên chế chủ yếu trông chờ vào nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cải cách hành chính và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Hệ thống hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều đầu mối và chồng chéo, giao thoa về chức năng nhiệm vụ.

Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp chưa cao, Việc chuyển đổi sang mô hình các đơn vị tự chủ về chi thường xuyên hoặc tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư đối với các đơn vị sự nghiệp chưa nhiều. Việc xã hội hoá trên một số lĩnh vực nhằm giảm đầu tư của Nhà nước còn chậm. Đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân do UBND tỉnh quyết định thành lập nhưng Tỉnh ủy quản lý về mặt tổ chức, biên chế, thể hiện sự chồng chéo, về phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, việc Trung ương chậm sửa đổi, thay thế hệ thống các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hiện đang bất cập, chồng chéo do đó khi thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB. CC, VC gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, thời gian tới cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng, cơ cấu đội ngũ CB. CC, VC theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ CB. CC, VC. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

 

Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Tăng chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(HBĐT) - Những tháng đầu năm, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền thực hiện công bố, công khai TTHC theo quy định. Tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC được nâng cao. Qua hoạt động kiểm soát chất lượng TTHC góp phần sửa đổi, bổ sung văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Giải thể chi bộ cơ quan xã ở Xuân Phong – cán bộ gần dân, sát thực tiễn

(HBĐT) - Tháng 9/2018, xã Xuân Phong (Cao Phong) tiến hành các bước giải thể chi bộ cơ quan xã, đảng viên là cán bộ, công chức, lãnh đạo xã về chi bộ xóm sinh hoạt. Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Huyện Lạc Thuỷ tạo đột phá trong cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về thu hút đầu tư, đến hết năm 2018, huyện Lạc Thuỷ đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH cũng như tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực.

Đảng viên xã Hạ Bì thực hiện nêu gương theo lời Bác

(HBĐT) - Năm 2018, xã Hạ Bì (Kim Bôi) về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Đình Chí, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp; sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã…Đặc biệt, là việc đảng viên tiên phong thực hiện nêu gương theo lời Bác trong thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân.

Đảng bộ xã Vũ Lâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2011, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đang thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xã Hòa Bình quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

(HBĐT) - Thực hiện giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm ngay tại cơ sở thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại được lãnh đạo xã Hòa Bình (TP. Hòa Bình) quan tâm thực hiện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Trong đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được đánh giá là yếu tố cốt lõi khi giải quyết các khó khăn, vướng mắc.