(HBĐT) - Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC)” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội; đáp ứng được yêu cầu CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi tăng cường rà soát trình độ, đào tạo năng lực của CB, CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Ông Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ hưu trí ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho rằng, Việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là rất cần thiết. Vì trong thực tế, các cơ quan Nhà nước vẫn còn tình trạng đội ngũ CB, CC đông nhưng không mạnh, thậm chí không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong đó có nguyên nhân do việc tuyển dụng đầu vào chưa thực sự chọn được người có tài. Vì vậy cần có sự quyết tâm, đồng lòng từ Trung ương đến cơ sở.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đội ngũ CB. CC, VC và nhân dân trên toàn tỉnh. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi CB. CC, VC trong hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này. Bám sát nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường việc rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CB. CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những CB. CC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe

Quá trình triển khai thực hiện, cùng với tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc tinh giản biên chế còn được thực hiện thông qua cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh theo lộ trình hằng năm, gắn với thực hiện nghỉ hưu, nghỉ chế độ... đối với CB. CC, \VC. Sau hơn ba năm thực hiện, tổng số biên chế hiện có trên toàn tỉnh đến ngày 30/6/2018 là 32.239 CB. CC, \VC, gồm 31.189 biên chế khối chính quyền và 1.050 biên chế khối Đảng, đoàn thể. So với biên chế được giao năm 2015 giảm 1.583 người. Trong đó, từ năm 2015 đến 30/6/2018, khối chính quyền giảm 1.512/3.260 biên chế phải tinh giản, bằng các hình thức nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chế độ, nghỉ thôi việc, đạt tỷ lệ 46,38% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021. Đối với khối Đảng, đoàn thể, từ năm 2015 đến 30/6/2018 đã giảm 54/112 biên chế phải tinh giản, đạt tỷ lệ 48,2% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW còn một số khó khăn, hạn chế, đó là việc rà soát kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC. VC gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm còn hạn chế, thiếu quyết tâm chính trị, chậm tiến độ. Năng lực quản lý, điều hành, tham mưu, tinh thần trách nhiệm của một số CB, CC còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả tinh giản biên chế chưa cao, số tinh giản biên chế chủ yếu trông chờ vào nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cải cách hành chính và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Hệ thống hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều đầu mối và chồng chéo, giao thoa về chức năng nhiệm vụ.

Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp chưa cao, Việc chuyển đổi sang mô hình các đơn vị tự chủ về chi thường xuyên hoặc tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư đối với các đơn vị sự nghiệp chưa nhiều. Việc xã hội hoá trên một số lĩnh vực nhằm giảm đầu tư của Nhà nước còn chậm. Đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân do UBND tỉnh quyết định thành lập nhưng Tỉnh ủy quản lý về mặt tổ chức, biên chế, thể hiện sự chồng chéo, về phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, việc Trung ương chậm sửa đổi, thay thế hệ thống các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hiện đang bất cập, chồng chéo do đó khi thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB. CC, VC gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, thời gian tới cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng, cơ cấu đội ngũ CB. CC, VC theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ CB. CC, VC. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

 

Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy - những điểm nhấn nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Từ sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ với tư duy và khát vọng đổi mới, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Lạc Thủy từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng có và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, huyện thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch; phát triển nông nghiệp có lợi thế; nâng cao thu nhập người dân, tạo những nền tảng quan trọng, phấn đấu xây dựng Lạc Thủy trở thành vùng động lực kinh tế và huyện nông thôn mới trong tương lai gần.

Xã Dân Hòa phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

(HBĐT) - Xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) có 140 hộ, gần 600 nhân khẩu, là xóm đông dân thứ hai của xã. Chi bộ xóm có 38 đảng viên. Đời sống kinh tế của xóm chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy): Gắn xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tháng 12/2015, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã cán đích Chương trình xây dựng NTM. Tạo dựng được thành quả đã khó, phát huy và giữ vững kết quả đã đạt được lại càng khó hơn. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lương đã tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Xã Mỹ Hòa (Tân Lạc): Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Ngay sau khi Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về "tăng cường cây vụ đông trên địa bàn xã”, đảng viên Bùi Văn Hung ở xóm Chùa Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đã trở thành người đầu tiên đăng ký tham gia các lớp tập huấn để triển khai mô hình trồng ngô và các loại rau màu trên diện tích đất lúa sản xuất vụ đông. Ngoài trở thành người đầu tiên đăng ký, đảng viên Bùi Văn Hung còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xóm tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây vụ đông do xã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức...

Xã Đú Sáng ấm no nhờ Dân vận

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được Đảng bộ, chính quyền xã Đú Sáng (Kim Bôi) triển khai rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả tích cực, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đảng bộ xã Kim Bôi: Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Là địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, Đảng bộ xã Kim Bôi (Kim Bôi) luôn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đánh dấu cho quyết tâm triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ nói trên, năm 2012, Đảng bộ xã đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp, đồi tạp, trong đó, phát động nhân dân trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện của địa phương như: nhãn, cam, quýt, táo đại…