(HBĐT) - Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC)” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội; đáp ứng được yêu cầu CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi tăng cường rà soát trình độ, đào tạo năng lực của CB, CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Ông Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ hưu trí ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho rằng, Việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là rất cần thiết. Vì trong thực tế, các cơ quan Nhà nước vẫn còn tình trạng đội ngũ CB, CC đông nhưng không mạnh, thậm chí không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong đó có nguyên nhân do việc tuyển dụng đầu vào chưa thực sự chọn được người có tài. Vì vậy cần có sự quyết tâm, đồng lòng từ Trung ương đến cơ sở.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đội ngũ CB. CC, VC và nhân dân trên toàn tỉnh. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi CB. CC, VC trong hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này. Bám sát nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường việc rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CB. CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những CB. CC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe

Quá trình triển khai thực hiện, cùng với tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc tinh giản biên chế còn được thực hiện thông qua cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh theo lộ trình hằng năm, gắn với thực hiện nghỉ hưu, nghỉ chế độ... đối với CB. CC, \VC. Sau hơn ba năm thực hiện, tổng số biên chế hiện có trên toàn tỉnh đến ngày 30/6/2018 là 32.239 CB. CC, \VC, gồm 31.189 biên chế khối chính quyền và 1.050 biên chế khối Đảng, đoàn thể. So với biên chế được giao năm 2015 giảm 1.583 người. Trong đó, từ năm 2015 đến 30/6/2018, khối chính quyền giảm 1.512/3.260 biên chế phải tinh giản, bằng các hình thức nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chế độ, nghỉ thôi việc, đạt tỷ lệ 46,38% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021. Đối với khối Đảng, đoàn thể, từ năm 2015 đến 30/6/2018 đã giảm 54/112 biên chế phải tinh giản, đạt tỷ lệ 48,2% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW còn một số khó khăn, hạn chế, đó là việc rà soát kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC. VC gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm còn hạn chế, thiếu quyết tâm chính trị, chậm tiến độ. Năng lực quản lý, điều hành, tham mưu, tinh thần trách nhiệm của một số CB, CC còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả tinh giản biên chế chưa cao, số tinh giản biên chế chủ yếu trông chờ vào nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cải cách hành chính và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Hệ thống hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều đầu mối và chồng chéo, giao thoa về chức năng nhiệm vụ.

Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp chưa cao, Việc chuyển đổi sang mô hình các đơn vị tự chủ về chi thường xuyên hoặc tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư đối với các đơn vị sự nghiệp chưa nhiều. Việc xã hội hoá trên một số lĩnh vực nhằm giảm đầu tư của Nhà nước còn chậm. Đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân do UBND tỉnh quyết định thành lập nhưng Tỉnh ủy quản lý về mặt tổ chức, biên chế, thể hiện sự chồng chéo, về phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, việc Trung ương chậm sửa đổi, thay thế hệ thống các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hiện đang bất cập, chồng chéo do đó khi thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB. CC, VC gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, thời gian tới cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng, cơ cấu đội ngũ CB. CC, VC theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ CB. CC, VC. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

 

Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Đồng bào giáo dân xã Mỹ Thành đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

(HBĐT) - Xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) có khoảng 2.600 đồng bào Công giáo, chiếm hơn 50% dân số, sinh sống chủ yếu ở các xóm: Sỳ, Riệc 1, Riệc 2, Đồi Cả và Ba Rường. Phát huy truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó cùng người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT - XH, các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể và đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Đồng Tâm

(HBĐT) - Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân xóm Tình đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Tu Lý (Đà Bắc) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn (NTM) mới theo đúng lộ trình đề ra. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã, nổi bật là sự đóng góp của nhân dân xóm Tình tham gia xây dựng NTM.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế tập thể

(HBĐT) - Thấy rõ vai trò của kinh tế tập thể, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và phân bổ nguồn lực thực hiện. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Qua đó đã tác động và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình HTX kiểu mới, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể ngày một phát triển.

Phụ nữ xã Hùng Tiến giúp nhau phát triển kinh tế

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN xã Hùng Tiến (Kim Bôi) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên duy trì các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến, giúp nhau thoát nghèo.

Đảng bộ xã Xuân Phong phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

(HBĐT) - Là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,7%, tuy nhiên trong những năm qua, đảng viên Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn phát huy vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực. Qua đó đã lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, góp phần quan trọng để xã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).