(HBĐT) - Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC)” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội; đáp ứng được yêu cầu CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.


Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bôi tăng cường rà soát trình độ, đào tạo năng lực của CB, CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Ông Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ hưu trí ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho rằng, Việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là rất cần thiết. Vì trong thực tế, các cơ quan Nhà nước vẫn còn tình trạng đội ngũ CB, CC đông nhưng không mạnh, thậm chí không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong đó có nguyên nhân do việc tuyển dụng đầu vào chưa thực sự chọn được người có tài. Vì vậy cần có sự quyết tâm, đồng lòng từ Trung ương đến cơ sở.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đội ngũ CB. CC, VC và nhân dân trên toàn tỉnh. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi CB. CC, VC trong hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương quan trọng này. Bám sát nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường việc rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CB. CC, VC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những CB. CC, VC không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe

Quá trình triển khai thực hiện, cùng với tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc tinh giản biên chế còn được thực hiện thông qua cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh theo lộ trình hằng năm, gắn với thực hiện nghỉ hưu, nghỉ chế độ... đối với CB. CC, \VC. Sau hơn ba năm thực hiện, tổng số biên chế hiện có trên toàn tỉnh đến ngày 30/6/2018 là 32.239 CB. CC, \VC, gồm 31.189 biên chế khối chính quyền và 1.050 biên chế khối Đảng, đoàn thể. So với biên chế được giao năm 2015 giảm 1.583 người. Trong đó, từ năm 2015 đến 30/6/2018, khối chính quyền giảm 1.512/3.260 biên chế phải tinh giản, bằng các hình thức nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chế độ, nghỉ thôi việc, đạt tỷ lệ 46,38% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021. Đối với khối Đảng, đoàn thể, từ năm 2015 đến 30/6/2018 đã giảm 54/112 biên chế phải tinh giản, đạt tỷ lệ 48,2% kế hoạch tinh giản biên chế đã đề ra cho cả giai đoạn 2015-2021.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW còn một số khó khăn, hạn chế, đó là việc rà soát kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC. VC gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm còn hạn chế, thiếu quyết tâm chính trị, chậm tiến độ. Năng lực quản lý, điều hành, tham mưu, tinh thần trách nhiệm của một số CB, CC còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả tinh giản biên chế chưa cao, số tinh giản biên chế chủ yếu trông chờ vào nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cải cách hành chính và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Hệ thống hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều đầu mối và chồng chéo, giao thoa về chức năng nhiệm vụ.

Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp chưa cao, Việc chuyển đổi sang mô hình các đơn vị tự chủ về chi thường xuyên hoặc tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư đối với các đơn vị sự nghiệp chưa nhiều. Việc xã hội hoá trên một số lĩnh vực nhằm giảm đầu tư của Nhà nước còn chậm. Đơn vị sự nghiệp của Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân do UBND tỉnh quyết định thành lập nhưng Tỉnh ủy quản lý về mặt tổ chức, biên chế, thể hiện sự chồng chéo, về phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, việc Trung ương chậm sửa đổi, thay thế hệ thống các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hiện đang bất cập, chồng chéo do đó khi thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB. CC, VC gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Kim Bôi, thời gian tới cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng, cơ cấu đội ngũ CB. CC, VC theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ CB. CC, VC. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

 

Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Cựu chiến binh xã Xuân Phong chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) hiện có 257 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Đồng chí Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần, chất lính "Cụ Hồ”. Hội luôn khơi dậy tinh thần tiên phong, gương mẫu của hội viên trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện...

Đảng bộ xã Tây Phong: Chung sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

(HBĐT) - "Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền xã Tây Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện, đạt 14/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra như: trồng mới 10 ha cây có múi; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,7%; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; lao động có việc làm thường xuyên chiếm 92%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%…” - đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) cho biết.

Những nỗ lực đáng ghi nhận trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội

(HBĐT) - Năm 2017, bà con xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) lao đao vì đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 khiến cho năng suất, chất lượng các loại cây trồng sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2018, bí xanh mất giá, nhiều gia đình khốn đốn. Cũng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, có những thời điểm giá lợn hơi tụt xuống mức kỷ lục, khoảng 18 - 20 nghìn đồng/kg. Tại xã Bảo Hiệu, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm trên 63% nên những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, việc phát triển kinh tế của địa phương. Vượt lên những trở ngại đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Bảo Hiệu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5% (đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh kết nạp được 26 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên vào Đảng. Khối trung tâm và dân tộc nội trú không kết nạp được đảng viên nào. Con số này cho thấy công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ta hiện chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Huyện Cao Phong tháo gỡ khó khăn trong sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, hài hòa các yếu tố để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong quá trình thực hiện. Sau gần 1 năm triển khai, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng thể hiện đây là chủ trương đúng đắn đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Xóa xóm trắng đảng viên, nối tiếp hành trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Cuối tháng 1/1945, để phong trào cách mạng ở Hoà Bình ngày một phát triển, T.ư Đảng đã thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh gồm đồng chí Vũ Thơ và Vũ Đình Bản, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng. Tháng 5/1945, đồng chí Vũ Thơ thay mặt Ban Cán sự Đảng kết nạp 3 đảng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khanh, Phùng Thị Hán, Đỗ Văn Phạn và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã Hoà Bình, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Bí thư chi bộ.