(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngành kiểm tra Đảng tỉnh quý I/2023. 

Đảng bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 24 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, ĐV, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn một số chuyên đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ được giao của ĐV để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, ĐV tại các chi bộ.

Năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy giúp BTV Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành 100% nội dung theo chương trình KTGS đề ra và theo chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, UBKT T.Ư. Đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng 6 TCĐ; giám sát chuyên đề 3 TCĐ và 14 ĐV là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý (tăng 50% số TCĐ so với năm 2021); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 TCĐ và 15 ĐV (tăng 66,66% số ĐV so với năm 2021). Thi hành kỷ luật 7 ĐV (cảnh cáo 2, khiển trách 5). Đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 ĐV, khai trừ 5 ĐV (thẩm quyền BTV Tỉnh ủy 4, thẩm quyền Ban Bí thư 2). Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền; đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, công chức theo dõi địa bàn, lĩnh vực; tăng cường giám sát các tổ chức, đơn vị, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của ĐV và công dân; phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn về công tác KTGS của Đảng, thông tin kết quả sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, ĐV về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giúp các TCĐ, ĐV nắm vững, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng TCĐ trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả nổi bật, toàn diện, Đảng ủy cơ quan UBKT Tỉnh ủy được BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại TCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, cơ quan UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS của T.Ư, BTV Tỉnh ủy. Tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp tăng cường công tác KTGS ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, TCĐ, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của TCĐ, ĐV ngay từ khi mới phát sinh; xử lý kịp thời, nghiêm minh TCĐ, ĐV vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhân dân.

Lê Chung


Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục