(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề xây dựng Đảng có tính thời sự, mang nhiều ý nghĩa, sát với thực tiễn.


Cán bộ, đảng viên Phòng Tuyên truyền, báo chí, xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trao đổi về nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 13/4/2023, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh có công văn chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở về việc giới thiệu cuốn sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Đảng viên Nguyễn Bạch Tuyết, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Được nghe giới thiệu về bố cục, nội dung, mục đích của tác phẩm ý nghĩa này giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm” của Đảng và Nhà nước. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên ý thức thêm rằng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "xu thế không thể đảo ngược”, phải được phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tháng 2/2023, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh triển khai xây dựng mô hình "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Sau 2 tháng triển khai sôi nổi, bài bản, thực chất, căn cứ chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình.

Theo đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, nhờ xây dựng kế hoạch bài bản, quán triệt nghiêm túc nên việc triển khai mô hình đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với tất cả các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên của Đảng bộ. Với việc lấy kết quả thực hiện mô hình là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chất lượng công chức, viên chức, người lao động cuối năm đã giúp mỗi đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, sự gương mẫu và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Cùng với các nội dung nêu trên, thời gian gần đây, Đảng bộ Khối đã triển khai định hướng nhiều chuyên đề quan trọng, sát thực tiễn, có ý nghĩa khác như: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết: Các chuyên đề, nội dung sinh hoạt tư tưởng được gắn liền với việc quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức T.Ư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan của tỉnh. Qua đó đem đến hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa…


Minh Vũ

Các tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục