Bài 2: Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu


(HBĐT) - Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.


Các địa phương, đơn vị tổ chức nghiêm túc việc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân. (Ảnh: Cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình đối thoại với nhân dân 2 phường Tân Hòa và Hữu Nghị ngày 25/6/2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong thời gian qua, đó là: Tính hình thức, kém hiệu quả trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân vẫn xảy ra ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức đối thoại chưa được tổ chức rộng rãi ở các cấp, ngành. Nội dung tiếp xúc, đối thoại thiếu trọng tâm, trọng điểm; kỹ năng tiếp xúc, đối thoại còn nhiều bất cập, còn đồng nhất tiếp xúc, đối thoại với tiếp xúc cử tri. Việc tuyên truyền, vận động, giải thích và thực hiện giải quyết một số nội dung sau tiếp xúc, đối thoại chưa được thấu đáo, chưa tạo được niềm tin với quần chúng. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết những kiến nghị của nhân dân, cũng như việc trả lời của các cơ quan chuyên môn chưa cụ thể và kịp thời. Bên cạnh đó, vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong hoạt động tiếp xúc, đối thoại và thực hiện cam kết, kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại chưa thường xuyên, sâu sát.

Nhằm nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại, Ban Dân vận Tỉnh  ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế số 07-QC/TU ngày 27/3/2019 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn. Quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân. Quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan liên quan trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiện nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Mục đích của tiếp xúc, đối thoại nhằm trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân về xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả kiến nghị hợp pháp, chính đáng của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân. Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức CT-XH và nhân dân, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết cho phù hợp. 

Theo quy chế, định kỳ hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự kiến nội dung và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân ít nhất 1 lần/năm. Thực hiện tiếp xúc, đối thoại đột xuất khi cần lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân. Quy chế xác định rõ khung thời gian thực hiện và những việc phải thực hiện sau đối tiếp xúc, đối thoại. 

Cụ thể: Chậm nhất 10 ngày sau hội nghị tiếp  xúc, đối thoại, cơ quan tổ chức tiếp xúc, đối thoại thông báo ý kiến kết luận của người chủ trì hội nghị đến các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của tập thể, cá nhân tham gia tiếp xúc, đối thoại (trừ những nội dung đã làm rõ tại hội nghị). Chậm nhất 30 ngày sau khi có thông báo của người chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải quyết những nội dung chưa được làm rõ tại hội nghị và trả lời bằng văn bản đến các tập thể, cá nhân nêu kiến nghị; đồng thời báo cáo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp để theo dõi, chỉ đạo. Những vấn đề ngoài thẩm quyền tổng hợp đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Những vấn đề phức tạp cần thời gian nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho các tập thể, cá nhân nêu kiến nghị để biết trách nhiệm của cơ quan giải quyết. Định kỳ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc, đối thoại với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và cấp trên. Đồng thời, gửi Ban Dân vận cùng cấp để tổng hợp và gửi MTTQ, các tổ chức CT-XH cùng cấp để theo dõi giám sát…

Theo Ban Dân Vận Tỉnh ủy: Đến nay, 100% huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với chuyên đề tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại với nhà đầu tư và nhân dân khu vực Trạm thu phí đường Hòa Lạc - Hòa Bình, xã Yên Quang (Kỳ Sơn). Đảng ủy Công an, Quân sự đã tổ chức đối thoại với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Sở TN&MT tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường… 
   
                                                                      Lê Chung

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục