(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 283/TB-HĐND, ngày 9/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Văn phòng HĐND tỉnh thông báo về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12. Nội dung như sau:


I. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Các báo cáo trình tại Kỳ họp

1.1. Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến hết năm 2018.

1.2. Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 của HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

1.3. Báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

(2) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019.

(3) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Ban của HĐND tỉnh.

(4) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI.

(5) Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

1.4. Báo cáo của UBND tỉnh

1.4.1. Các báo cáo thường xuyên theo Luật định

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XHnăm 2020.

(2) Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.

(3) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020.

(4) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

(5) Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

(6) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

(7) Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

(8) Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI.

(9) Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của HĐND tỉnh tại phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

1.4.2. Các báo cáo chuyên đề theo đề xuất của UBND tỉnh

(1) Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019.

(2) Báo cáo về công tác an toàn thực phẩm năm 2019.

(3) Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019.

(4) Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai năm 2019.

(5) Báo cáo về thực hiện biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Hòa Bình năm 2019. 

(6) Báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2019. 

(7) Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường năm 2019.

1.5. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

(1) Thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

1.6. Báo cáo của các ngành

(1) Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019.

(2) Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019.

(3) Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2019.

2. Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp

(1) Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến hết năm 2018.

(2) Dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

 (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2020.

 (4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển  KT-XH năm 2020.

(5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

(6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

(7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

(8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về "Chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025”

(11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về "đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn".

(12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản.

(13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

(14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2019 - 2020.

(15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020.

(16) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

(17) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2020.

(18) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Hòa Bình năm 2020.

(19) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2019.

(20) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã giai đoạn 2016-2020.

(21) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình.

(22) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phụ biểu kèm theo tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 14/8/2019 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

(23) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình.

(24) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đính chính tên danh mục công trình tại Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách Trung ương.

(25) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025.

(26) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Kỳ Sơn.

(27) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 4/12/2016 của HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực đầu tư công.

(28) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi, tỉnh Hòa Bình (Dự án thành phần 1).

(29) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô, nhà máy nước, bể chứa trung gian và tuyến ống truyền tải nước sạch tại xã Trung Minh, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn và xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: 3 ngày (9 - 11/12/2019), khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 9/12/2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, số 8A, đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình.

                                                
P.V (TH) 

Các tin khác


Nhớ Mùa Thu lịch sử

(HBĐT) - Với thế hệ sinh ra thời hậu chiến, thì chiến tranh đã trở thành lịch sử. Song, đó là phần lịch sử không được phép lãng quên và không bao giờ có thể lãng quên. Bởi vậy, mỗi độ thu về, tôi lại tìm trong sử sách để thấy lại những hình ảnh sắc nét của cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, làm nên trang sử hào hùng - thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.


Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

(HBĐT) - Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, từ 6 - 7/8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV

(HBĐT) - Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 283 đại biểu đại diện cho trên 4.530 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục