Nhân dân xã Địch Giáo và LLVT huyện Tân Lạc  tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.V

Nhân dân xã Địch Giáo và LLVT huyện Tân Lạc tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt” trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) về “Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới” được vận hành nhuần nhuyễn. Từ đó đã phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng KVPT tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư TT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

 

P.V: Xin đồng chí khái quát một số kết quả nổi bật trong thực hiện NQT.Ư 8 (khóa IX) trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được?

 

Đại tá Nguyễn Văn Hùng: NQT.Ư 8 (khóa IX) về chiến lược BVTQ trong tình hình mới là Nghị quyết chuyên đề thể hiện tư duy  mới của Đảng ta về nhiệm vụ  BVTQ trong tình hình mới; Nghị quyết ra đời trong bối cảnh đất nước ta vừa bình thường hóa quan hệ với một số nước lớn, trước đây còn thù địch với ta. Đó cũng là thời điểm chúng ta chuẩn bị gia nhập WTO và bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN với thời cơ và thách thức đan xen, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ BVTQ cần có sự phát triển mới, toàn diện, đầy đủ hơn. Nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới không chỉ là bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ mà còn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó, sức mạnh BVTQ là sức mạnh tổng hợp của chế độ chính trị, lấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng. Đối với tỉnh ta, qua 10 năm triển khai thực hiện NQT.Ư8 (khóa IX) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Thể hiện ở nhận thức của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới sâu sắc và đầy đủ hơn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân (ANND), xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, toàn dân thực hiện được vận hành nhuần nhuyễn và phát huy hiệu quả trong thực tiễn; các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH được gắn với QP-AN. Khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch về phát triển KT-XH đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT theo Quyết định 152/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 453 cuộc diễn tập, trong đó, 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 18 cuộc diễn tập KVPT huyện, thành phố; 3 cuộc diễn tập sở ngành, 430 cuộc diễn tập chiến đấu trị an ở các  xã, phường, thị trấn. Trong diễn tập luôn gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng vừa phục vụ phát triển KT-XH, vừa đảm bảo cho tác chiến trong KVPT. Nhờ đó, thế trận QPTD và ANND của tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường; LLVT tỉnh thường xuyên được chăm lo xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức từng bước đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.

 

PV: Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những diễn biến khó khăn, phức tạp. Để không xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT - XH  thì chúng ta cần phải tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?

 

Đại tá Nguyễn Văn Hùng: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy Lúc có địch coi như không có địch, lúc không có địch coi như có địch ý Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng không nên quá sợ địch nhưng cũng không được chủ quan, coi thường địch. Trong bối cảnh thế giới hiện nay vừa hợp tác, vừa đấu tranh, diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN mà nhân dân ta đã lựa chọn. Đối với tỉnh ta, mặc dù trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu về KT - XH và QPAN, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tuy nhiên, vẫn là tỉnh kinh tế phát triển còn chậm; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình TTATXH còn có những diễn biến phức tạp... Trước tình hình trên, để không xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH có nhiều việc phải làm. Trong điều kiện của chúng ta hiện nay, trước hết cần phải tập trung vào việc giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, LLVT và toàn dân về nhiệm vụ, yêu cầu BVTQ trong tình hình mới để phát huy tối đa sức mạnh toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nền QPTD; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển KT - XH nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển KT - XH gắn với QPAN và xây dựng sức mạnh KVPT tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tích cực chăm lo xây dựng LLVT địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác. Trong huấn luyện, diễn tập phải coi trọng chất lượng, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. Huấn luyện LLVT sử dụng thành thạo, hiệu quả vũ khí trang bị hiện có, làm chủ địa bàn; thường xuyên báo động kiểm tra khả năng SSCĐ của các đơn vị DQTV, DBĐV, đơn vị làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Quan tâm đầu tư nguồn ngân sách phù hợp với điều kiện của địa phương để mua sắm một số trang bị, phương tiện đảm bảo cho LLVT hoạt động, phục vụ cho huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

 

PV: Để góp phần thực hiện thắng lợi NQT.Ư8 (khóa IX), đối với tỉnh ta trong trong thời gian tới cần phải tập trung thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

 

Đại tá Nguyễn Văn Hùng: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, trước hết, chúng ta cần phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới theo tinh thần NQT.Ư8 (khóa IX) là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, coi việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, phải luôn kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phải gắn nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, trong đó, sức mạnh bên trong, sức mạnh của chế độ chính trị, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quyết định. Xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh gắn thế trận QPTD với thế trận ANND; xây dựng, củng cố KVPT ngày càng vững chắc; phòng - chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT - XH. Tăng cường hiệu lực QLNN của chính quyền các cấp đối với công tác QP-AN. Kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các  cơ quan chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ QPAN ở các cấp như: Hội đồng giáo dục QP-AN, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương, Ban phòng không nhân dân, Hội đồng chính sách... Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của các LLVT tỉnh theo phương châm Xây dựng bộ đội địa phương và công an: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng DQTV và công an xã, thôn, bản vững mạnh, rộng khắp; xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu; là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, làm nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, ANND của địa phương. Đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng CNH-HĐH nhằm nâng cao đời sống nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa việc phát triển KT-XH gắn với củng cố QPAN; quy hoạch, xây dựng và phát triển kinh tế gắn với thế trận KVPT, thực hiện mỗi bước phát triển KT-XH là bước tích luỹ, đầu tư cho QP-AN. Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với việc tăng cường kỷ cương. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách thương binh - liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, nhằm đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

                                                                  Mạnh Hùng (TH)

 

Các tin khác


Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân

Ngoài phạt tù chung thân Châu Thị Thu Nga, tòa tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ lời bà Nga chi hơn 47,5 tỉ đồng để "chạy" dự án và "chạy" đại biểu Quốc hội.

Công an huyện Đà Bắc kiên trì vận động thu hồi vũ khí tự chế

(HBĐT) - Đối với mỗi gia đình ở huyện vùng cao Đà Bắc, khẩu súng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần, biểu tượng cho sức mạnh gia đình, dòng tộc. Khẩu súng cũng là nguyên nhân dẫn đến biết bao cái chết thương tâm, ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng, để vận động nhân dân giao nộp súng không phải là việc dễ dàng. Các chiến sỹ Công an nơi đây phải "3 cùng” với bà con. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, từ đó người dân mới tin tưởng giao nộp "vật báu” của mình.

Huyện Mai Châu củng cố và phát huy vai trò mô hình tự quản về an ninh, trật tự

(HBĐT) - Là huyện vùng cao của tỉnh và là điểm du lịch quốc gia, hàng năm, Mai Châu đón hàng trăm lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch và hoạt động các dự án tài trợ, từ thiện. Cùng với những thuận lợi trong phát triển KT-XH, đó cũng là điều kiện để các phần tử xấu, các loại tội phạm lợi dụng thực hiện âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, móc nối thu thập tin tức, các hoạt động chia rẽ đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái phép, lẩn trốn và gây án. Đặc biệt, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý có chiều hướng gia tăng, nhất là ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân huyện Mai Châu trong công tác giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH.

Huyện Lương Sơn: Triệt phá ổ bạc có quy mô lớn trên địa bàn giáp ranh

(HBĐT) - Vào hồi 00h30’ ngày 2/10/2017, tại gia đình Nguyễn Văn Khải, SN 1970, hộ khẩu thường trú (HKTT) thôn 3/2A, xã Thành Lập, Lương Sơn, Công an huyện Lương Sơn đã bắt quả tang 12 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Thu giữ vật chứng gồm: trên 50 triệu đồng, 1 xe ô tô 16 chỗ ngồi, 12 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan. Đây là vụ đánh bạc có quy mô lớn được các đối tượng ngoài địa bàn tổ chức hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn giáp ranh giữa Hòa Bình và Hà Nội thời gian gần đây.

Phát hiện cơ sở bán hàng trăm nghìn lít xăng Ron 92 kém chất lượng

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Nghệ An vừa phá thành công Chuyên án 917XD, phát hiện một số cửa hàng xăng dầu ở Diễn Châu và Quỳnh Lưu bán hàng trăm nghìn lít xăng kém chất lượng.

Ngọn lửa thiêu hủy hoàn toàn phòng karaoke đang được lắp đặt

(HBĐT) - Hồi 16h50’chiều nay 10/10, tại quán cà phê Phương Anh, số 89, tổ 15, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã xảy ra cháy. Quán do anh Lê Văn Ngọc, sinh năm 1973, thường trú tại TP Hòa Bình làm chủ.