(HBĐT) - Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình chủ trương, kế hoạch về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên còn nhiều vấn đặt ra trong việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ cán bộ, công chức (CB, CC) và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính.


Bộ phận một cửa phường Thái Bình (TP Hòa Bình) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm các thủ tục hành chính.

Là đơn vị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã lớn nhất tỉnh, huyện Kim Bôi đã chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 -2021 bảo đảm đúng quy định. Từ 28 đơn vị huyện giảm còn 17 đơn vị, gồm 16 xã, thị trấn, có những xã nhập 3 xã thành một. Các đơn vị hành chính cấp xã mới đã đi vào hoạt động ổn định. Huyện cũng chủ động sắp xếp CB, CC, người lao động dôi dư sau sắp xếp. Tổng số CB, CC đăng ký nghỉ việc và nghỉ hưu là 75 người. Có 218 người hoạt động không chuyên trách (số người đăng ký nghỉ nộp hồ sơ là 196 người). Sau sắp xếp còn lại 134 CB, CC dôi dư. Đặc biệt, khi sắp xếp chức danh Chủ tịch UB MTTQ, trưởng các tổ chức CT-XH cấp xã mới chỉ 1 đồng chí được bố trí làm cấp trưởng, số cấp trưởng còn lại được bố trí sang công chức, cần cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể để giải quyết...

Huyện Cao Phong thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập 3 xã Đông Phong, Xuân Phong và Tân Phong để thành lập xã Hợp Phong; sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên xã Yên Lập và Yên Thượng để thành lập xã Thạch Yên. Đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động trước ngày 20/2/2020. Huyện cũng đã xây dựng phương án, lộ trình cụ thể (thực hiện trong vòng 5 năm 2020-2025) để giải quyết chế độ, chính sách theo các Nghị định số 26, 108, 113, 46 của Chính phủ đối với những trường hợp CB, CC dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, số CB, CC dôi dư sẽ tiến hành sắp xếp, điều động lên huyện, hoặc điều động từ đơn vị này sang đơn vị khác để bảo đảm đến năm 2025, tổng biên chế công chức cấp xã của toàn huyện bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Thực tế việc bố trí, sắp xếp nhân sự cấp trưởng các tổ chức CT-XH đối với các đơn vị thực hiện sáp nhập còn có nhiều băn khoăn, khi số lượng cấp trưởng sẽ giảm. Nhiều đồng chí chưa đủ 5 năm để chuyển sang làm công chức theo quy định. Huyện đề nghị các cấp, ngành có hướng dẫn cụ thể, có phương án chế độ đối với cấp trưởng khi không còn là cấp trưởng.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Từ 210 xã, phường, 11 đơn vị hành chính cấp huyện, đến nay, tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố), 151 đơn vị hành chính cấp xã. Toàn tỉnh giảm 59 đơn vị, tương ứng với 28% so với trước đây. Các đơn vị hành chính cấp xã đã đi vào hoạt động. Tổng số CB, CC trước sắp xếp là 262 người; số lượng bố trí đúng quy định 164 người; số lượng dự kiến dôi dư 98 người (gồm 28 cán bộ và 70 công chức). Số lượng viên chức và người lao động trước mắt đang giữ nguyên để đảm bảo các nhiệm vụ công như: giáo dục, y tế...

Đối với cấp xã, tổng số CB, CC cấp xã trước khi sắp xếp 2.120 người; số lượng bố trí đúng quy định 1.067 người; số lượng dự kiến dôi dư 1.053 người (gồm 486 cán bộ và 567 công chức); chưa tính số lượng 173 Trưởng Công an xã không chính quy (hiện nay là công chức xã) sẽ dôi dư khi thực hiện chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: tổng số trước khi sắp xếp 1.418 người; số lượng bố trí đúng quy định 673 người; số lượng dự kiến dôi dư 745 người.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát, thẩm định, xác định đối với các đối tượng dôi dư, nghỉ việc ngay để hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 14/8/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với CB, CC, VC hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở cấp huyện; CB, CC và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.


Bộ máy nhân sự xã Hợp Phong (Cao Phong) hoạt động ổn định sau sáp nhập.

Do số lượng CB, CC, VC, người lao động; đặc biệt là CB, CC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là rất lớn, nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự (như sắp xếp, kiện toàn đối với các tổ chức CT-XH ở cấp xã). Việc thực hiện chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về CB, CC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (quy định số lượng CB, CC cấp xã thấp hơn so với trước đây) làm tăng số lượng, tăng áp lực sắp xếp, bố trí CB, CC, giải quyết chế độ, chính sách và xác định, xây dựng lộ trình tinh giảm số lượng theo từng năm trong 5 năm, kể từ khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực.

Nguyên nhân chưa có và chậm có quy định, hướng dẫn cụ thể việc bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ lãnh đạo và CB, CC, người lao động dôi dư tại các đơn vị mới hình thành, như: Số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; việc bố trí, sắp xếp Chủ tịch UB MTTQ và trưởng các tổ chức CT-XH; việc bố trí, giải quyết Trưởng Quân sự, Trưởng Công an xã; điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã thành CB, CC cấp huyện trở lên…; không có quy định, hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, các mục chi, định mức chi cho các nội dung, nhiệm vụ liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tỉnh đã thực hiện chuẩn hóa trình độ, chuyên môn của CB, CC cấp xã; độ tuổi của CB, CC còn trẻ, trình độ chuyên môn cơ bản đều đáp ứng theo đúng vị trí việc làm. Do đó, khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị rất khó xác định đối tượng nghỉ ngay, nghỉ theo lộ trình từng năm.

Trên cơ sở đó, tỉnh chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các nội dung liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục rà soát, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại CB, CC, VC, người lao động trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở hàng tháng, hàng năm để làm cơ sở phân loại, xác định đối tượng dôi dư, nghỉ việc, tinh giản biên chế theo lộ trình. Ban hành tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, vị trí việc làm đối với các chức danh CB, CC cấp xã... Bên cạnh đó, tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với T.Ư và cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể bố trí số lượng CB, CC dôi dư, cũng như hướng dẫn cụ thể giải quyết chế độ, chính sách đối với CB, CC dôi dư sau sắp xếp...

 

Lê Chung

Nhóm ý kiến:

 

Tích cực thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng chủ trương chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thống nhất hướng dẫn các huyện, thành phố sắp xếp CB, CC, VC chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, có các phương án như bố trí cho nghỉ việc theo chế độ, nghỉ theo hình thức tự nguyện; điều chuyển CB, CC nếu đủ điều kiện chuyển thành công chức cấp huyện, cấp xã; số đối tượng còn lại được giải quyết theo lộ trình 5 năm. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ bố trí cho nghỉ và hưởng chế độ. Đối với những xã mới giữ lại theo đúng quy định…

Các địa phương đã tích cực thực hiện sắp xếp, bố trí CB, CC và người lao động. Tổ chức bộ máy sau sắp xếp từng bước đi vào hoạt động ổn định theo Nghị quyết số 830 và kế hoạch của UBND tỉnh; đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND... thực hiện đúng lộ trình sắp xếp CB, CC và người lao động gắn cơ cấu nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, số lượng CB, CC và người lao động dôi dư cần phải sắp xếp rất lớn, còn khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí sắp xếp chức chức danh Chủ tịch UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH… khi từ cấp trưởng phải bố trí xuống cấp phó.

Để giải quyết những khó khăn trên, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu đề xuất tỉnh kiến nghị T.Ư xem xét, cho phép địa phương thực hiện như sau: bố trí CB, CC dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nhưng chưa nghỉ việc ngay để hưởng chế độ, chính sách sang các đơn vị hành chính cùng cấp khác trong địa bàn cấp huyện không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng nhiều hơn theo quy định; áp dụng chính sách hỗ trợ đối với CB, CC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc ngay đối với cả các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập và có nhu cầu nghỉ việc.

 

Quách Minh Nhiên

Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội vụ)

 


Tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện kế hoạch sáp nhập, đơn vị hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáp nhập toàn bộ dân số, diện tích 2 xóm Tháu và Vôi, xã Thái Thịnh cũ vào phường Thái Bình (TP Hòa Bình) với tổng số 100 hộ dân, 2 chi bộ gồm 18 đảng viên. 2 xóm có 7 đại biểu HĐND xã, trong đó có 1 đảng ủy viên là Chủ tịch HĐND xã Thái Thịnh cũ. Nếu so với các địa phương khác, số đơn vị sáp nhập vào phường không lớn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương sáp nhập. Cán bộ và Nhân dân 2 xóm sáp nhập đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập. Quá trình bàn giao, kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền 2 xóm sáp nhập vào phường Thái Bình rất thuận lợi. Sau khi tiến hành giải thể bộ máy 2 xóm sáp nhập vào phường, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Thịnh trước đây về giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Thái Bình, do đồng chí Chủ tịch Hội về nghỉ chế độ.

Đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền đi vào hoạt động ổn định theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của phường tích cực giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu, khai sinh, khai tử, công chứng, chứng thực… Công tác chỉ đạo đại hội Đảng được tiến hành bảo đảm tiến độ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thái Bình đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng.

Đinh Văn Long

Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình (TP Hòa Bình)


Các tin khác


Ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

(HBĐT) - Tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp trên 298.000 ha, chiếm 64% tổng diện tích tự nhiên. Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 51,5%. Bên cạnh những lợi ích rừng mang lại, người dân được hưởng lợi từ hoạt động quản lý, bảo vệ rừng (BVR). Tuy nhiên, thời gian qua, đã có những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của rừng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị chức năng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Giữ bản sắc du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Nhiều bản làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang bị tác động bởi quá trình đô thị hóa; phong tục, tập quán có sự lai tạp; dịch vụ thương mại phát triển đan xen... Đây là những căn nguyên khiến DLCĐ đang dần mai một đi bản sắc vốn từng hấp dẫn du khách.

Quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện mục tiêu tăng trưởng

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT - XH và dự toán NSNN năm 2020. Theo đó, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 

Phát huy sức trẻ - vun đắp cho tương lai

(HBĐT) - Với trên 28% dân số là thanh niên, những năm qua, việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm sâu sát. Qua đó, phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trên chặng đường đổi mới và phát triển.

Công trình nước sạch kém hiệu quả - bài toán quản lý sau đầu tư

(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, có 95% dân số của tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thực hiện chỉ tiêu đó, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm triển khai các dự án, chương trình cấp nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều công trình nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không phát huy được hiệu quả, nhiều công trình "đắp chiếu” chờ sửa chữa, thậm chí có công trình đã "chết hẳn” không thể cung cấp nước sạch cho người dân. Vậy đâu là nguyên nhân chính của thực trạng trên?

Ứng phó với đại dịch Covid-19: Những gam màu sáng

(HBĐT) - Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào tháng 12/2019 đã lan ra nhiều nước trên thế giới. Trước tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và việc ghi nhận 16 ca mắc bệnh trên lãnh thổ Việt Nam (tính đến 8h30’ ngày 27/2/2020), công tác phòng chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 được đẩy lên cao độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục