(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.


Bên cạnh phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát, minh bạch tài sản, thu nhập. 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của UBKT T.Ư, UBKT Tỉnh uỷ đã ban hành văn bản đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; BTV các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổng hợp danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý hàng năm. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 52-KH/UBKTTU, ngày 02/8/2022 xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 69KH/UBKTTU, ngày 9/1/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo UBKT các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị.

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, UBKT Tỉnh uỷ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp BTV Tỉnh uỷ tổ chức triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Đơn cử năm 2022 kiểm tra đối với 4 tổ chức về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. UBKT Tỉnh uỷ quyết định thành lập các tổ xác minh và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Cũng trong năm 2022, thành lập 2 tổ, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 16 đồng chí; năm 2023 xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 đồng chí theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai thực hiện kê khai chưa đầy đủ thông tin và chưa theo biểu mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 130/ 2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; gửi bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng thời gian quy định, nhất là vẫn còn một số trường hợp giải trình biến động tài sản, thu nhập chưa rõ ràng. Trong quá trình xác minh, việc xác định giá trị của tài sản không có nhu cầu giao dịch còn nhiều khó khăn. 

Để thực hiện hiệu quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, theo UBKT Tỉnh uỷ, cần tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định. Tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, của UBKT T.Ư về công tác này, cũng như thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định, hướng dẫn khác về kê khai tài sản, kiểm soát việc kê khai của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Chủ động khai thác, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và của cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đảng tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định...

Nguyễn Hạnh
(Cơ quan UBKT Tỉnh ủy)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính, hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật Đảng; (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Khó khăn trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật khi đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm

(HBĐT) - Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định "Tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời” và theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về tình tiết giảm nhẹ "Chủ động báo cáo vi phạm của mình với TCĐ, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát (KTGS)”.

Đảng bộ xã Đa Phúc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy xã Đa Phúc (Yên Thủy) thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên (ĐV); chủ động tham mưu cấp ủy tỉnh triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ đang công tác trong tổ chức Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật về mặt hành chính. Hiện nay có 2 ý kiến giải quyết: (1) Phải tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật đảng. (2) Chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Ban cán sự đảng Lào Cai, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục