Bùi Đức Hinh 

Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm hay, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Trong năm 2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp ủy phân công, xây dựng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần quy định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm; phương án tổ chức các kỳ họp phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức thành công 9 kỳ họp đảm chất lượng, hiệu quả và ban hành 197 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao, làm cơ sở quan trọng để xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, hoàn thiện thể chế để phát triển KT-XH của tỉnh. Các kỳ họp HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND, UB MTTQ tỉnh sớm thống nhất về chương trình, nội dung kỳ họp; lựa chọn những vấn đề trọng tâm ở địa phương để đưa ra xem xét, thảo luận quyết định tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất lượng báo cáo thẩm tra đã từng bước được nâng lên, có tính phản biện, đề xuất được nhiều giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung làm cơ sở để HĐND tỉnh thảo luận và quyết định. Công tác tổ chức và điều hành các kỳ họp thường xuyên được cải tiến và đổi mới; các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, được Nhân dân, cử tri trong tỉnh quan tâm theo dõi và đồng tình ủng hộ. 
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng Đoàn, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Bên cạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH, đầu tư, phân bổ và quyết toán ngân sách, HĐND tỉnh đã lựa chọn và quyết định nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh được nhu cầu thực tế ở địa phương, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH. 

Cụ thể, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng nội dung chuyên đề giám sát bám sát vào yêu cầu thực tiễn, lựa chọn các chuyên đề ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương, những vấn đề bức xúc mà cử tri và dư luận quan tâm. Đồng thời, làm tốt công tác điều hòa hoạt động giám sát giữa các ban của HĐND tỉnh đảm bảo tránh trùng lặp về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát. Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại ý kiến gửi UBND tỉnh trả lời, giải quyết. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phân công thành viên tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND theo đúng quy định. Đảng đoàn HĐND tỉnh đã bám sát các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ, thực hiện kịp thời, đúng quy trình, thẩm quyền trình BTV Tỉnh ủy các nội dung liên quan công tác cán bộ theo thẩm quyền được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thời gian quan còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác lãnh đạo tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh còn lúng túng trong thống nhất các nội dung trình kỳ họp và xin chủ trương của BTV Tỉnh ủy đối với một số nội dung quan trọng liên quan đến chế độ, chính sách, đầu tư công, phát triển KT-XH. Công tác lãnh đạo tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để nghe các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri và Nhân dân chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác lãnh đạo việc đôn đốc, theo dõi giải quyết các kiến nghị, kết luận sau giám sát hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa quyết liệt.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đảng Đoàn HĐND tỉnh đề xuất một số kiến nghị và nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của HĐND tỉnh. Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hai là: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề; lãnh đạo việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Ba là: Lãnh đạo triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo đúng chương trình đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa tại các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Lãnh đạo tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện tiếp công dân theo định kỳ; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ, quan tâm những nơi có nhiều vấn đề bức xúc cần được giải quyết.

Năm là: Lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban của HĐND trong thực hiện phối kết hợp các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban và các ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh; tập trung vào hoạt động giám sát, khảo sát; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật của Quốc hội.

Sáu là: Chú trọng công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn UB MTTQ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH của tỉnh.

Bảy là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số    05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc quy định của Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tám là: Kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; có chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thu hút cán bộ giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn làm công tác tham mưu cho Thường trực và các ban HĐND. Ưu tiên đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định hiện hành.

Có thể thấy rằng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời của Đảng đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các cơ chế, chính sách của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; HĐND tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.


Các tin khác


Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm; phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đưa Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.Đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh ta, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh với đại hội, cũng như giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn tỉnh nhà. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục