Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Qua nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030); dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), về nội dung liên quan đến thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) và Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em (CSTE), tôi có một số ý kiến như sau:Đồng chí Quách Thị Kiều 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

Dự thảo các báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG, Chương trình bảo vệ, CSTE; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, trong các báo cáo chưa đưa ra được số liệu minh họa cho kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020). Do vậy, để làm rõ hơn những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chiến lược, theo tôi bổ sung thêm số liệu đạt được trong 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể của chương trình (BĐG trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, thông tin, giáo dục - đào tạo…), bổ sung số liệu đạt được của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 (theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg, ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc các lĩnh vực nêu trên cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 và giai đoạn 2021-2030.

Về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới và giai đoạn tới là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG, bảo vệ, CSTE tới mọi tầng lớp Nhân dân; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG, về trẻ em, đưa các chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BĐG, bảo vệ, CSTE. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế, cân đối, bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình, đề án, dự án đã được Chính phủ phê duyệt; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ BĐG và trẻ em; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác BĐG, bảo vệ, CSTE, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về về BĐG, bảo vệ trẻ em.


Quách Thị Kiều 
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

Các tin khác


Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp và bế mạc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 31/1, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Ban chấp hành T.Ư khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục