(HBĐT) - Giai đoạn này, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ, gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao đủ sức cạnh tranh, chú trọng phát triển sản phẩm có giá trị cao. Tiếp tục quy hoạch và xây dựng tỉnh Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng Thủ đô. Cải cách hành chính của tỉnh đã thu được kết quả tích cực…


Về phát triển kinh tế: Giá trị sản xuất theo giá  hiện hành năm 2011 đạt 28.603,90 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 44.796,62 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn này đạt 7%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2011 đạt 16.771,77 tỷ đồng, năm 2015 đạt 26.665,27 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2015 đạt 18.416,49 tỷ đồng; tốc độ tăng GDP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 6,9%/năm. GDP trên địa bàn bình quân đầu người năm 2011 đạt 20,99 triệu đồng, năm 2015 đạt 32,35 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế Hòa Bình trong giai đoạn này đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, tốc độ tăng của ngành dịch vụ còn chậm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 đạt 2.409.809 triệu đồng, năm 2015 đạt 3.734.064 triệu đồng. 

Tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng động lực, bước đầu hình thành vùng kinh tế năng động, để hướng tới sự lan tỏa ra các vùng khác, trọng tâm là việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình, mở rộng QL6, khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn và xây dựng hạ tầng các KCN bờ trái sông Đà, Mông Hóa, Lạc Thịnh... Đã tập trung phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, gắn với phát triển nông nghiệp. Năm 2015, vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 9.681.847 triệu đồng, trong đó vốn do địa phương quản lý là 9.076.727 triệu đồng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2011-2015 có 18 dự án được cấp phép, với tổng số vốn đăng ký 338,95 triệu USD, vốn thực hiện là 102,37 triệu USD. Đến ngày 31/12/2015, số dự án được cấp phép là 28 dự án với tổng số vốn đăng ký 445,43 triệu USD, tổng số vốn thực hiện đạt 216,7 triệu USD.

Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm năm 2015 trên toàn tỉnh là 1.809 doanh nghiệp. Theo giá so sánh năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 7.837,12 tỷ đồng, năm 2015 đạt 10.664,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, đạt 8%/năm. Kinh tế đối ngoại được duy trì, củng cố, năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 30 triệu USD. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn năm 2011 đạt 50,31 triệu USD. Trị giá hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn năm 2011 đạt mức 48,9 triệu USD. Năm 2015, trị giá hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn đạt 286,2 triệu USD.

Về văn hóa - xã hội: Tỉnh đã thực hiện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước phát triển đột phá về quy mô và chất lượng đào tạo đối với lực lượng lao động của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, đồng thời cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 toàn tỉnh là 27,7%, đến năm 2015 giảm mạnh còn 15,7%.

Trong gần 25 năm tái lập (1991-2015), tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế tỉnh ta đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, thực sự có những chuyển biến sâu sắc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN đã hình thành và ngày càng mở rộng, từng bước chuyển hóa và làm thay đổi tính chất, trình độ của nền kinh tế tự cung tự cấp vốn đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Các tiềm năng được khơi dậy, sức sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Hòa Bình đã khẳng định vị trí, tiềm năng, nguồn lực to lớn của mình, đồng thời từng bước hội nhập vào xu thế tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế cả nước, hội nhập vào tiến trình CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VT (TH)

Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục