(HBĐT)  Thấm nhuần phương châm "Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đến công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin tuyên giáo.


Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cập nhật các nghị quyết, chỉ thị của T.ư, của tỉnh phục vụ kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư, của tỉnh đảm bảo về chất lượng nội dung và thời gian yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều đổi mới trong hình thức quán triệt, triển khai nhằm tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện của mỗi CB, ĐV, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào đời sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức 264 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 765.600 lượt CB, ĐV. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn huyện.

Trong các đợt học tập, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nội dung hội nghị, biên soạn tài liệu, hướng dẫn các đại biểu viết bài thu hoạch và đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các cá nhân. Đồng thời, gửi thông báo kết quả và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trong việc tổ chức hội nghị triển khai học tập tại cơ sở. Vì vậy, tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ huyện luôn đạt trên 97%. Đặc biệt, việc tham mưu chỉ đạo viết, đánh giá bài thu hoạch sau các hội nghị học tập từ cấp huyện đến cấp cơ sở là cách làm được các cấp ủy đồng tình, đánh giá cao và được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm góp phần tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện Nghị quyết của CB, ĐV.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp ủy về việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của tỉnh trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí và thực hiện chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề theo Tháng hành động của BTV vụ Tỉnh ủy và các sự kiện lớn của tỉnh, của huyện.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiện, panô, áp phích, phát huy vai trò hệ thống loa phát thanh tại các khu, xóm trong việc truyền phát các thông tin đến nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên cơ sở bằng nhiều hình thức như tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ... Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện để kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, tránh để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin, thời sự và định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng quý.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của CB, ĐV, CC, VC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. CB, ĐV và nhân dân trong huyện luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng củng cố, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy KT-XH ngày một phát triển, QP - AN, TTATXH của huyện luôn ổn định và giữ vững.

 

Bùi Đức

Các tin khác


Xã Lạc Long phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, cán bộ, đảng viên xã Lạc Long (Lạc Thủy) luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Xử lý chặt chẽ, nghiêm túc đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở Đảng nói riêng, những năm qua, UBKT Huyện ủy và UBKT các Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình KT,GS hằng năm đã đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các TCCS Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Xã Nam Thượng đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Thượng (Kim Bôi), trong những năm qua, MTTQ xã và các Ban công tác mặt trận đã phối hợp tốt với các hội, đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao công tác tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt các CVĐ, phong trào thi đua ở cơ sở.

Cựu chiến binh huyện Cao Phong giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

(HBĐT)- Mặc dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, song hội viên CCB huyện Cao Phong luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào khi được triển khai, vận động như thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tích cực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... đặc biệt là phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Bảo vệ môi trường với sọt rác đan từ cây tre

(HBĐT) - Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, tuổi trẻ huyện Tân Lạc đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực trong thực hiện tiêu chí số 19 về bảo vệ môi trường. Hình ảnh "Sọt rác thanh niên xây dựng NTM” trên những đoạn đường thanh niên tự quản là minh chứng cho sự nỗ lực trong bảo vệ môi trường của ĐVTN trên địa bàn huyện.

Xã Thượng Tiến phát triển nghề nuôi ong lấy mật

(HBĐT) - Tận dụng lợi thế sẵn có, những năm gần đây, ngày càng nhiều hộ gia đình ở xã Thượng Tiến (Kim Bôi) phát triển nghề nuôi ong lấy mật và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hướng tới xây dựng thương hiệu "Mật ong Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến”, phát triển nghề nuôi ong lấy mật bài bản hơn là mong muốn của nhân dân và cán bộ xã Thượng Tiến.