(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 277/TB-HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung như sau:

I. NỘI DUNG KỲ HỌP.

1. Các báo cáo trình tại kỳ họp:

1.1. Báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh:

Các báo cáo về kết quả hoạt động, báo cáo giám sát năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 15, trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

1.2. Báo cáo của UBND tỉnh:

- Các báo cáo thường xuyên theo luật định:

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021;

+ Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020;

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

+ Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

+ Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

+ Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020;

+ Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020;

+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI;

+ Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của HĐND tỉnh tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020;

+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 830, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình;

+ Báo cáo về thực hiện biên chế, lao động hợp đồng năm 2020 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2020;

+ Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường năm 2020;

+ Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư các dự án nhóm C được giao quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND, ngày 24/2/2020 của HĐND tỉnh và các dự án đầu tư cấp bách trên địa bàn tỉnh năm 2020;

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 theo quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025;

+ Các báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm; quan trắc môi trường; phòng, chống thiên tai...

2. Thông báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết:

- Thông báo của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và báo cáo của các ngành Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình về tổ chức kỳ họp thường kỳ và công tác cán bộ của HĐND tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình:

+ Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

+ Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

+ Nghị quyết phân bổ dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương ngân sách 2020-2024;

+ Nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND, ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về việc quy định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý;

+ Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh;

+ Nghị quyết về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông thuộc nguồn ngân sách địa phương;

+ Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ và chính sách đặc thù phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

+ Nghị quyết về việc quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2021;

+ Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ;

+ Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ việc;

+ Nghị quyết quy định về "Chính sách thực hiện công tác dân số trong tình hình mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030";

+ Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND, ngày 5/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021;

+ Nghị quyết về công tác cán bộ của UBND tỉnh (nếu có).

Và một số nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP.

1. Thời gian: Dự kiến trong 2 ngày 8 - 9/12/2020.

2. Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hòa Bình.


Các tin khác


Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn dự khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ và tặng quà Tết cho hộ nghèo

(HBĐT) - Sáng 20/1, UB MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức lễ khánh thành cầu xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở GT-VT, huyện Kim Bôi và đông đảo Nhân dân.     

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai khai nhiệm vụ công tác năm 2021

(HBĐT) - Sáng 19/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng TT Viện KSND tối cao.   

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Quốc hội Việt Nam thời kỳ 1946 - 1960

(HBĐT) - LTS: Vừa qua, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhằm thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" đăng tải thông tin về quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(HBĐT) - Ngày 14/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CP-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục