(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 206/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định mức hỗ trợ như sau:

1. Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 373/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/ 2020 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở, gồm có:

a) Mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã: Mức hỗ trợ bằng 95% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b) Mua sắm phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện: Mức hỗ trợ bằng 90% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

3. Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình,cấp thôn: Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao...

4. Chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân tổ chức: Ưu tiên cấp mã vùng trồng cho sản xuất đã được đánh giá chứng nhận vùng trồng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh: Mức hỗ trợ bằng 100% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

5. Các dự án liên kết kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 185/2022/NQ-HĐND, ngày 20/10/ 2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

6. Cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại: Mức hỗ trợ bằng 50% tổng kinh phí hỗ trợ cho một cơ sở tổ chức, cá nhân trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

7. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn:

a) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam.

b) Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

8. Phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng miền.

a) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định 922/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2022/ TT-BNNPTNT, ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ NNT&TNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2021-2025.

b) Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, gồm có:

a) Mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; mức hỗ trợ cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh: 1.000 triệu đồng/thiết chế.

- Trung tâm VH-TT&TT cấp huyện: 500 triệu đồng/thiết chế.

- Nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã: 80 triệu đồng/ thiết chế.

- Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao thôn, bản: 50 triệu đồng/thiết chế.

b) Xây dựng tủ sách cho thư viện cấp huyện; tủ sách cho nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao thôn, bản, mức hỗ trợ tối đa như sau:

- Thư viện, tủ sách tại Trung tâm VH-TT&TT cấp huyện: 100 triệu đồng/1 tủ sách.

- Thư viện, tủ sách xã: 50 triệu đồng/1 tủ sách...

- Tủ sách thôn: 30 triệu đồng/1 tủ sách.

c) Kinh phí hoạt động đối với thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, thôn, mức hỗ trợ tối đa như sau:

- Nhà văn hóa hoặc hoặc hội trường đa năng và sân thể thao cấp xã: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã là 50 triệu đồng/1 năm.

- Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa,, thể thao thôn, bản: Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp thôn là 30 triệu đồng/1 năm.

10. Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, gồm có:

a) Xây dựng mô hình điểm: Mức hỗ trợ bằng 70% kinh phí thực hiện mô hình được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b) Nhân rộng mô hình điểm: Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí nhân rộng mô hình được phê duyệt trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 9/12/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2022.

H.L (TH)


Các tin khác


Quy trình tiến hành hòa giải theo Luật hòa giải ở cơ sở

(HBĐT) - Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, một cuộc hòa giải thông thường trải qua 2 giai đoạn (chuẩn bị hòa giải, tiến hành hòa giải) với những bước cơ bản sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(HBĐT) - 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: "Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(HBĐT) - Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023 và thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Chính sách mới về tinh giản biên chế

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 20/7/2023, các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế) được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Nghị định này thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/ 2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020. Nghị định có nhiều điểm mới về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

(HBĐT) - Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định (NĐ) số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục