(HBĐT) - Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU   ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh,  công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) ở Đảng bộ tỉnh được tăng cường và có nhiều chuyển biến, đổi mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.


          Bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác KTGS và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã có 14/14 UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ thành lập được bộ phận tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Công tác KTGS ở Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong xây dựng chương trình KTGS đổi mới theo hướng "giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng KTGS việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với KTGS chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chính vì vậy đã KTGS 100% cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp theo chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm đề ra. Năm 2019, chương trình KTGS tăng 10% so với năm 2018.

Một điểm đổi mới nổi bật đó là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 861-QĐ/TU, ngày 5/6/2018 về quy trình công tác KTGS, kỷ luật Đảng của cấp ủy các cấp; Quyết định số 888-QĐ/TU, ngày 5/7/2018 về mẫu văn bản nghiệp vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy các cấp. Nhờ đó, các cuộc KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp được tiến hành theo đúng quy trình, quy định, khắc phục được tình trạng mỗi nơi làm một cách theo kinh nghiệm, nhận thức chủ quan, tránh được những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

         Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết   09-NQ/TU, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra được 1.991 đảng viên và 1.947 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 3.855 đảng viên và 3.510 tổ chức Đảng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng hàng năm. Qua kiểm tra có 15 tổ chức Đảng và 534 đảng viên phải xem xét, thi hành kỷ luật; UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 562 đảng viên và 209 tổ chức Đảng (tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng qua kiểm tra có vi phạm đạt cao hơn trước); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 2.000 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 537 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo đối với 52 đảng viên. Công tác KTGS trong toàn Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU, chủ động đi trước, mở đường, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.  Đặc biệt là đã kiểm tra, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm, tham nhũng, lãng phí với thái độ kiên quyết, nghiêm minh. Đối với những vi phạm phát hiện qua kiểm tra được xem xét xử lý kịp thời, đảm bảo đồng bộ giữa việc kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính.       
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp vẫn còn những hạn chế nhất định như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong thực hiện KTGS theo chức năng, nhiệm vụ chưa đều khắp ở các cấp; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên chưa nhiều; trong thực hiện KTGS chuyên đề ở một số nội dung, đối tượng còn chậm so với chương trình, kế hoạch đề ra; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT và một số cơ quan, tổ chức có lúc, có việc còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

          Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Thông báo số 38-TB/TW, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2020; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về KTGS cho phù hợp với quy định mới của T.Ư và điều kiện cụ thể của địa phương; kịp thời xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác KTGS; định kỳ hàng năm lập kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động, tích cực thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và nhiệm vụ cấp ủy giao; chỉ đạo UBKT các cấp chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Quy chế phối hợp để kịp thời nắm tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm kéo dài và diễn biến phức tạp; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của UBKT các cấp; tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Bùi Thị Nhâm (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục