Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh; 

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 
 Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. 
 Theo Chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVI, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã trình HĐND tỉnh Báo cáo bổ sung kết quả đánh giá kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019, cùng với các Tờ trình dự thảo Nghị quyết và các Báo cáo chuyên đề khác.


 Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Cửu trình bày

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, tóm tắt về kết quả đánh giá bổ sung kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, như sau:

I. BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, về mặt tổng thể không thay đổi nhiều so với báo cáo mà UBND tỉnh đã trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khoá XVI. Trong tổng số 24 chỉ tiêu chủ yếu, thì có 13 chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn, 04 chỉ tiêu giảm và 07 chỉ tiêu không thay đổi; có 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm, không thay đổi so với số đã báo cáo (đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế). Về một số ngành, lĩnh vực chủ yếu so với số đã báo cáo: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 10.441 tỷ đồng, giảm 306 tỷ đồng, tổng số xã về đích nông thôn mới 12 xã, tăng 02 xã; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 32.650 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 26.735 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đạt 12.805,51 tỷ đồng, tăng 550,51 tỷ đồng...

Nguyên nhân có sự thay đổi này là, Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018 đã trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7 được tổng hợp từ kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 2 tháng cuối năm 2018. Kết quả thực hiện thực tế trong tháng 11 và tháng 12 có thay đổi so với số ước đã báo cáo nên có một số chỉ tiêu, thành tựu một số lĩnh vực cụ thể có sự thay đổi. Về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thì Tổng cục Thống kê công bố thấp hơn số liệu tự tính của tỉnh (theo quy định, Tổng cục Thống kê là cơ quan trực tiếp biên soạn và công bố số liệu về tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của các tỉnh, thành phố theo định kỳ; còn số liệu của tỉnh đã báo cáo được tính toán trên số liệu ước của các ngành).

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

6 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Kết quả đạt được cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước

Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,07%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,92%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,73%; dịch vụ tăng 6,46%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,45%; công nghiệp - xây dựng 49,44%; dịch vụ 30,11%.

Về kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 4.382 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 1.000 ha. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, bao vây, dập dịch tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã tăng 0,46 tiêu chí, đạt 13,8 tiêu chí; thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.300 tỷ đồng, tăng 15,46%, bằng 48,93% kế hoạch năm. Các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của ngành đều có mức tăng trưởng tốt. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành

Hoạt động lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15.835 tỷ đồng, tăng 18,9%, bằng 50,02% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm ước tăng 1,1%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả tích cực; giá trị xuất khẩu ước đạt 392 triệu USD, tăng 31%, bằng 49,61% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 307 triệu USD, tăng 35,4%, bằng 50,3% kế hoạch năm. Dịch vụ du lịch, vận tải, bưu chính, viễn thông tăng trưởng ổn định.

Hoạt động tài chính, ngân hàng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác kiểm tra, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế được tăng cường ngay từ đầu năm. Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác huy động vốn, mở rộng đầu tư tín dụng; đồng thời có các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 38 dự án, trong đó, có 37 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI, tăng 9 dự án so với cùng kỳ. Có 165 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 21 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 518 lượt doanh nghiệp. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được tăng cường. Tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, khắc phục vi phạm về thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ, an toàn lao động và môi trường trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường; đến nay đã có 30/47 mỏ được cấp phép khai thác trở lại. Công tác quản lý giao thông, vận tải tiếp tục được chú trọng, đã quyết định mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh Cao Phong - Đà Bắc và lựa chọn đơn vị khai thác tuyến buýt liền kề Hòa Bình - Hà Nam. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải tiếp tục được đẩy mạnh.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đến 30/6/2019, số vốn đầu tư công giải ngân là 888,5 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch. Trong đó, vốn trong cân đối ngân sách tỉnh đạt 44% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương đạt 25% kế hoạch.

Về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN): Việc phân bổ dự toán thu NSNN khớp đúng với tổng mức và chi tiết theo ngành, lĩnh vực thu NSNN được HĐND tỉnh phê chuẩn. Giao dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công.

6 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 1.617 tỷ đồng, bằng 52% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 42% Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 1.482 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 135 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 6.629 tỷ đồng, bằng 67% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 63% Nghị quyết HĐND tỉnh. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.339 tỷ đồng, bằng 54% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 51% Nghị quyết HĐND tỉnh. Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh được quản lý chặt chẽ, số đã sử dụng tính đến hết ngày 31/5/2019 là 15,6 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán giao, bao gồm chi hoạt động của 10 chốt kiểm dịch động vật tại các huyện, thành phố, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Nhiệm vụ xã hội

Tổ chức triển khai các hoạt động dạy và học theo kế hoạch năm học 2018 - 2019. Tổ chức tập huấn ôn tập thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo cụm trường; hướng dẫn tuyển sinh các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2019; chỉ đạo tổ chức tốt kì thi tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 đối với các trường Trung học phổ thông và các trường Phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định và có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục thể chất được đẩy mạnh trong các nhà trường. Chỉ đạo, tổ chức Lễ phát động "Ngày hội trẻ em, học sinh các huyện, thành phố học bơi" phòng, chống đuối nước; tập huấn "Phương pháp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn”.   

Đảm bảo tốt hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tích cực triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch, chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh không ghi nhận bất cứ trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như cúm A (H7N9, H5N1,...), tả,...; các bệnh truyền nhiễm thông thường khác không có sự gia tăng đột biến; đã tiến hành các biện pháp xử lý ổ dịch dại tại huyện Lương Sơn theo quy định. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm hết hạn sử dụng lưu thông trên thị trường.

Công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được tăng cường nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý và phát huy giá trị di tích tiếp tục được quan tâm, tổ chức thành công trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phối hợp tổ chức thành công giải đua Xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”; tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La và tham dự 07 giải thể thao khu vực và toàn quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ban hành Kế hoạch và tổ chức Tháng hành động về An toàn lao động năm 2019. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình giải quyết việc làm của tỉnh. Cho phép 19 doanh nghiệp đến các địa phương để tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước; tổ chức 04 cuộc tư vấn, giới thiệu việc làm tại địa phương; kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, đã giải quyết việc làm trong nước được 8.070 lao động, đạt 51% kế hoạch năm; tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được 105 người. Chính sách bảo hiểm cho người lao động tiếp tục được quan tâm; đã thực hiện giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 953 lao động với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá; công tác hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả, góp phần phục vụ cải cách hành chính. Công tác báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển, bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân tộc được triển khai đồng bộ; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2019. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai thực hiện nhằm phục vụ sản xuất, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường; tiến hành tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các ban quản lý đền thờ, khu di tích tín ngưỡng thực hiện đúng các quy định về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh,... Nhìn chung, hoạt động của các tôn giáo cơ bản ổn định, đảm bảo theo truyền thống, đúng quy định của pháp luật, không xảy ra các vụ việc phức tạp và các điểm nóng về tôn giáo.

3. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng và hoạt động tư pháp

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả việc thực hiện tổ chức lại hệ thống ngành y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018 và kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy số II. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế; xem xét, phê duyệt 124 đối tượng tinh giản biên chế đợt I năm 2019. Thực hiện công tác cán bộ đối với lãnh đạo một số sở, ngành và UBND cấp huyện. Tiếp tục triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện; đến nay phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã được Bộ Nội vụ thông qua và đang lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện. Chỉ đạo các huyện, thành phố hiệp thương, thống nhất tuyến địa giới hành chính nội tỉnh theo thẩm quyền.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Đã ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử của tỉnh và Kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Hoàn thành việc cập nhật danh mục các dịch vụ công trực tuyến lên phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với tổng số dịch vụ công mức độ 3 là 355 thủ tục và mức độ 4 là 100 thủ tục. Tiếp tục duy trì tốt việc sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử và triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản để đảm bảo việc trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tỉnh Hòa Bình xếp vị trí 48/63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp thứ 7/14 các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Hoạt động thanh tra được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính, 80 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã tiến hành lập 381 biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt với số tiền là 1.729 triệu đồng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tiếp tục đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực.

4. Công tác quốc phòng, an ninh

Các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm đủ quân số; nắm chắc tình hình kịp thời xử lý mọi tình huống. Tổ chức lễ giao quân năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đảm bảo công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và quản lý công trình quốc phòng khu quân sự.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm chủ tình hình, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động các loại đối tượng, bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm. Tình hình an ninh chính trị nhìn chung tương đối ổn định. Về tình hình tội phạm, đã xảy ra 369 vụ phạm pháp hình sự; khám phá, làm rõ được 329 vụ, đạt tỷ lệ 89,16%. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 32 người và bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, giảm 03 người chết và giảm 02 người bị thương.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn; dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, tiêu dùng của người dân. Liên kết sản xuất và tiêu thụ còn ít, quy mô nhỏ và thiếu bền vững. Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động hiệu quả chưa cao; số mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn chưa nhiều, chưa tạo ra sự gắn kết bền chặt giữa nông dân và doanh nghiệp.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuy duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, nhưng vẫn chưa đảm bảo tiến độ (đạt 48,93% kế hoạch).

3. Hạ tầng thương mại, đặc biệt là hạ tầng chợ nông thôn còn hạn chế gây khó khăn trong việc thúc đẩy giao thông nhất là các vùng sâu, vùng xa. Mặt hàng xuất khẩu đơn điệu. Khả năng cạnh tranh và tiếp thị các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp nhìn chung còn yếu cả về chất lượng và giá, thiếu tính hấp dẫn, kém đa dạng so với sản phẩm một số địa phương khác.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn: so với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm 30,9%; có 74 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 13 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.

5. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công còn hạn chế, kết quả giải ngân thấp (tỷ lệ giải ngân đạt 36% kế hoạch năm) do quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, phân bổ nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn.

6. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải tại một số địa phương còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng xả thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

7. Có 10/18 khoản thu NSNN thấp dưới mức trung bình (50%) so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

8. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn về ma túy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm và vi phạm liên quan đến tín dụng đen; tệ nạn cờ bạc, lô đề vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Để đạt được mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tập trung xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tiếp tục tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, chuẩn bị đầy đủ vật tư và có phương án chủ động phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2019. Kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh vật nuôi; chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt kiềm chế sự gia tăng bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký về đích năm 2019 hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, năm 2019. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, mở rộng quy mô. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

4. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu. Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Tập trung xây dựng Đề án phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng cây ăn quả có múi của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt là vào các thời điểm như tết Trung thu, các tháng cuối năm, trước tết Nguyên đán. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư để sớm triển khai dự án; đồng thời quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, góp phần lôi kéo các nhà đầu tư khác đến nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh; tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn nhưng không triển khai.

Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019; khẩn trương hoàn thành phân giao chi tiết kế hoạch vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Rà soát, điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ cho các dự án trọng điểm đã có khối lượng thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

7. Tăng cường quản lý thu, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi thuế nợ đọng. Tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí; chú trọng các nguồn thu như thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế tài nguyên,... đảm bảo phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đã đề ra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ các khoản chi, hạn chế phát sinh ngoài dự toán; triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Các ngành, các cấp, các đơn vị chủ động sử dụng ngân sách trong dự toán được giao để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

8. Tăng cường quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường.

9. Chỉ đạo tổ chức thi, chấm thi THPT Quốc gia năm 2019 và xét tốt nghiệp theo đúng quy định. Triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho năm học mới 2019-2020. Tổ chức khai giảng và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2019-2020 theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát, sáp nhập các đơn vị, trường học theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường nhằm nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

10. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các địa chỉ di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch trong địa bàn; tổ chức thành công Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức Giải Vô địch Xe đạp địa hình, Vô địch Xe đạp địa hình trẻ quốc gia năm 2019; Giải Vô địch Xe đạp đường trường, Vô địch Xe đạp đường trường trẻ quốc gia năm 2019... Tiếp tục tuyển chọn các vận động viên tập huấn, tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc.

11. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè - thu và thu - đông, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh thuốc và cấp tài khoản liên thông lên hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia đối với các nhà thuốc, quầy thuốc đăng ký cấp mới và các quầy thuốc còn lại trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và hệ thống giám định thanh toán BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

12. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2020 và Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 – 2025 theo hướng mở rộng các đối tượng trợ giúp xã hội.

Tiếp tục giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động về các huyện, thành phố để tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng theo quy định; đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”. Ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì người có công năm 2019 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án và các chính sách dân tộc giúp cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2019.

13. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 129 - KH/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và lộ trình Đề án tinh giản biên chế của tỉnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019; tập trung giải quyết những hạn chế để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tạo lập môi trường thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện chất lượng các dịch vụ công. Tiếp tục triển khai dự án Chính quyền điện tử, đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong các cơ quan, địa phương, cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua phần mềm điện tử một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

14. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại tại cơ sở để nắm bắt cụ thể, kịp thời và giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh việc rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri.

15. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo kế hoạch. Tổ chức luyện tập, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2019. Nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự, nhất là hoạt động của người nước ngoài và các loại đối tượng; tình hình an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc "bứt phá" để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp sẽ khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm, phấn đấu, đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. UBND tỉnh trân trọng đề nghị và mong nhận được sự ủng hộ, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục