(HBĐT) - LTS: Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) phục vụ Đại hội có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS của Đảng phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.


P.V: Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác KTGS của Đảng thời gian qua?

Đồng chí Hoàng Văn Đức: Thời gian qua, công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã được tăng cường và ngày càng hiệu quả. Chương trình KTGS đã đổi mới và theo hướng "Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; xác định rõ thời gian, nội dung, đối tượng KTGS để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và kiểm tra theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh đã thực nghiêm túc các quy định của Đảng, chủ động đi trước, mở đường, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt là đã kiểm tra, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm; các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm, tham nhũng, lãng phí với thái độ kiên quyết, nghiêm minh. UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sát sao kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên để xảy ra vụ vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Đối với những vi phạm phát hiện qua kiểm tra đã được xem xét xử lý kịp thời, đảm bảo đồng bộ giữa việc kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể, góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước.

P.V: Xin đồng chí cho biết định hướng công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp?

Đồng chí Hoàng Văn Đức: Với chức năng là cơ quan KTGS chuyên trách của cấp ủy, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần xác định nhiệm vụ KTGS phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, góp phần cùng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy giúp Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

UBKT các cấp tham mưu cấp ủy thường xuyên quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện hướng dẫn của UBKT T.Ư về công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh các biểu hiện vi phạm, tạo sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

UBKT các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng cấp dưới, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới và dự kiến là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc theo dõi, nắm thông tin, phản ảnh về tổ chức Đảng, đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, số lượng đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên thường tăng cao. UBKT các cấp kịp thời tổng hợp để nắm chắc số lượng đơn, trên cơ sở đó phân loại, xác định rõ những đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn không phải giải quyết và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức khác để xử lý theo quy định.

P.V: Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Văn Đức: Trên cơ sở quán triệt tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của UBKT T.Ư, trong thời gian tới, UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS như sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc theo đúng hướng dẫn của T.Ư bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

Triển khai toàn diện, có chất lượng kế hoạch, chương trình KTGS theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra chuyên sâu, không bao che, không có vùng cấm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm; lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì Nhân dân vào các vị trí lãnh đạo, xây dựng đội ngũ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS. Tập trung KTGS vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đi sâu kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, không để phát sinh về đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Khối lượng công việc rất nhiều, trọng trách lớn nên đòi hỏi UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Lê Chung (TH)


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập

(HBĐT) - Từ ngày 1/2/2020, bộ máy mới của các xã, thị trấn ở huyện Lạc Sơn thuộc diện sắp xếp theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 đi vào hoạt động. Đến nay, toàn huyện còn 24 xã, thị trấn, giảm 5 xã. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức (CB, CC) dôi dư sau sáp nhập là 86 người, người hoạt động không chuyên trách là 65 người.

Đảng bộ xã Nhân Mỹ: Trách nhiệm cao thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) mới được hình thành từ việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính, gồm: xã Quy Mỹ, Do Nhân và Tuân Lộ. Hiện, xã có 11 xóm với hơn 1.600 hộ, hơn 7.500 nhân khẩu. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc với hơn 600 đảng viên.

Huyện Kim Bôi: Đổi mới, nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 42 tổ chức cơ sở Đảng (17 Đảng bộ xã, thị trấn, 25 chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp), có 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.468 đảng viên. Tính đến ngày 6/6, Đảng bộ huyện hoàn thành chỉ đạo cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện Lương Sơn - niềm tin và hành động mới

(HBĐT) - Với tinh thần trách nhiệm cao, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã sẵn sàng. Đại hội đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35- CT/TW, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thi đua đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ: Kết nạp 8 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 1/8, Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ kết nạp cho 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 8 quần chúng ưu tú là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục