(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy 
gặp gỡ, trao đổi, động viên BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trước thềm đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và các TCCS Đảng trực thuộc đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra, góp phần quan trọng vào những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. 

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền; thông tin thời sự; kịp thời định hướng những vấn đề dư luận quan tâm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Ban hành các nghị quyết, đề án chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã mở 16 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.118 quần chúng ưu tú; 14 lớp bồi dưỡng chính trị cho 978 đảng viên mới kết nạp; đặc biệt, đã tích cực phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 13 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 800 đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác TCCS Đảng và đảng viên được coi trọng. Thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt việc củng cố tổ chức bộ máy; kịp thời kiện toàn cấp ủy và tiếp nhận, chuyển giao, sắp xếp các TCCS Đảng phù hợp với tổ chức bộ máy của các cơ quan. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 894 đảng viên, tăng 19,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong giáo dục, quản lý đảng viên được nâng cao. Từ năm 2015 - 2017, bình quân hàng năm, số TCCS Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch - vững mạnh” là 31,3%. Từ năm 2018, thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên theo hướng dẫn mới, số TCCS Đảng đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên là 97,02% (bình quân cả nhiệm kỳ, số TCCS Đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” là 95,5%), đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm đạt 96,25%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Trong nhiệm kỳ, đã có 101 lượt chi, Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu "Trong sạch - vững mạnh tiêu biểu” và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được tặng giấy khen; 412 lượt đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen, BTV Đảng ủy Khối tặng giấy khen. Có 110 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được đổi mới. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm kịp thời, theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc lãnh đạo các đoàn thể CT-XH có nhiều đổi mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong Khối vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm, gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp; tạo bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính mà trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế số 11, ngày 20/4/2020 của BTV Tỉnh ủy ban hành "Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; quan tâm giáo dục, nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên. Phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là của chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng gắn với cơ sở; xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ là khâu đột phá; chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới; chủ động rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận, nhất là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua "Dân vận khéo” và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể CT-XH thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng Đảng, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Trần Đăng Ninh     
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhCác tin khác


Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục