Ngô Văn Tuấn 
Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho xóm Sun và Xuân Tiến, xã Xăm Khòe (Mai Châu) nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Ảnh: P.V

Từ năm 1930 tới nay, trải qua các thời kỳ với tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ của cách mạng (Hội phản đế Đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, MTTQ Việt Nam), những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của MTTQ Việt Nam - một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ rất quan trọng là tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, từ sau ngày nước nhà thống nhất, MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, vận động Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh,từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng quê hương. Từ khi có đường lối đổi mới đến nay, MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong tỉnh luôn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

MTTQ các cấp đã tập trung thực hiện tốt chương trình hành động qua các nhiệm kỳ đại hội. Chủ trì và phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên có nhiều giải pháp sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân. Kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở với cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả. Nổi bật là các phong trào: "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ, Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19; CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gắn với giảm nghèo bền vững; CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Trước bối cảnh nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu ở mỗi giai đoạn, MTTQ đã phối hợp với các cấp chính quyền chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các CVĐ như: Toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; hiến máu tình nguyện; ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19… MTTQ tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; trong đó, gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

MTTQ tạo dấu ấn trong công tác tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, doanh nhân thành đạt, giới thiệu họ tham gia vào UB MTTQ Việt Nam. MTTQ thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, trí tuệ, cùng chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; khẳng định là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân. Vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả. Với những đóng góp to lớn, MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng làm nên những thành tựu chung của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu mới. Các CVĐ, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả. Vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân và giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Năng lực cán bộ một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian tới, tỉnh đứng trước những thời cơ và thách thức mới, MTTQ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. MTTQ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy các nguồn lực trong Nhân dân, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

Với vai trò là liên minh chính trị, tổ chức rộng rãi của Nhân dân, cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, MTTQ các cấp cần tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng, cơ quan, chính quyền. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng, chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng, lợi ích chính đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn của dân. Đoàn kết, tập hợp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng, Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm dở, khắc phục tính hình thức. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Với quyết tâm chính trị, MTTQ các cấp cần tiếp tục có những hoạt động sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

(HBĐT) - Ngày 26/1, Ủy ban Bầu cử huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021

(HBĐT) - Trong thời gian 5 ngày (từ 25 -  29/1), Ban CHQS TP Hòa Bình tổ chức tập huấn cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 1 năm 2021. Tham gia tập huấn có 178 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS các phường, xã; trưởng đơn vị tự vệ của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đánh giá về điểm mới của Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Sáng 26/1, bên lề Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhiều đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày.

Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy: Đơn vị dẫn đầu thi đua khối huyện, thành phố

(HBĐT) - Năm 2020, LĐLĐ huyện Lạc Thủy là đơn vị dẫn đầu thi đua khối LĐLĐ huyện, thành phố. Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiếp nhận 3 CĐCS (Công ty TNHH MTV Sông Bôi Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thanh Hà; Trung tâm Nghiên cứu và sản suất giống ngô Sông Bôi, với 346 đoàn viên); kết nạp mới 367 đoàn viên.

UBKT Công đoàn các cấp: Tổ chức gần 1.200 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn

(HBĐT) - Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp đã chủ động giúp BTV, BCH Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 1.192 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 866 cuộc, kiểm tra cấp dưới 326 cuộc.

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(HBĐT) - Với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS), lập thành tích thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song hoạt động Công đoàn luôn bám sát chủ đề của năm với nhiều việc làm thiết thực, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục