(HBĐT) - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 về phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về tầm quan trọng và việc triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh.Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu. Họ sẽ là những người tích cực ở cơ sở tuyên truyền đến người dân về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.


P.V: Thưa đồng chí, tỉnh có ĐBDTTS chiếm đa số. Vậy xin đồng chí đánh giá về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Hòa Bình là 1 trong 10 tỉnh trên toàn quốc có tỷ lệ ĐBDTTS cao, chiếm 74,43% dân số, trong đó dân tộc Mường chiếm khoảng 64%. Do đặc điểm tỉnh có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng ĐBDTTS&MN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, việc phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Trong giai đoạn vừa qua, KT-XH vùng ĐBDTTS&MN của tỉnh có bước phát triển mạnh và đạt được những thành tựu, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng KT-XH còn bất cập, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển còn yếu, thiếu đồng bộ. Kinh tế vùng nông thôn miền núi chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng chưa mang tính hàng hóa. Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng nguy cơ tái nghèo cao. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ có những bất cập. Trong tỉnh còn một số hạn chế về bình đẳng giới; vẫn tồn tại hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị…

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt, triển khai thực hiện chính là sự cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về chính sách dân tộc; vừa là giải pháp để phát triển KT-XH, vừa là tích hợp thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, đáp ứng mong đợi của ĐBDTTS cả nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Là chương trình có tổng vốn từ NSNN lớn nhất; có nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần nhất; thời gian thực hiện dài nhất; là chương trình được kỳ vọng nhiều nhất và quan tâm tới lĩnh vực bình đẳng giới nhất. Đối với tỉnh Hòa Bình, chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng do đặc điểm ĐBDTTS&MN sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, xuất phát điểm rất thấp; đây là vùng "lõi nghèo” của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét diễn ra nghiêm trọng, khó lường; giao thông khó khăn; chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa lớn nên rất khó để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển KT-XH chung của cả tỉnh. Đặc biệt, hiện nay Hòa Bình vẫn là tỉnh nghèo, chưa tự cân đối được ngân sách thì nguồn lực hỗ trợ của T.Ư cho tỉnh thực hiện đầu tư, hỗ trợ đối với vùng ĐBDTTS&MN thông qua chương trình có vai trò hết sức quan trọng.

Do vậy, việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh là tiền đề cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030.

P.V: Để triển khai thực hiện chương trình có trọng tâm, trọng điểm, thực sự là đòn bẩy giúp vùng dân tộc và miền núi phát triển bền vững, vấn đề đặt ra đối với tỉnh là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Thị Thảo: Đứng trước yêu cầu phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN của tỉnh trong giai đoạn tới và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng ĐBDTTS đang đặt ra những thách thức rất lớn trong việc thực hiện các chính sách dân tộc đối với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh. Đặc biệt, để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cở sở. Trong đó tập trung vào một số vấn đề: Đầu tư phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN là đầu tư cho phát triển bền vững gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ĐBDTTS; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới; nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ, công chức, viên chức DTTS, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nhằm đạt được mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất để cải thiện điều kiện sinh kế và điều kiện sống cho ĐBDTTS; tập trung đầu tư cho các xã có điều kiện thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, các xã, thôn, xóm khó khăn nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, DTTS khó khăn nhất để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 của chương trình và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của ĐBDTTS. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân.

Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc gắn với củng cố QP-AN.

Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của chương trình; ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng.

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành. Đa dạng hóa nguồn lực, trong đó NSNN là quan trọng và có ý nghĩa quyết định, ưu tiên vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để hỗ trợ tối đa cho vùng ĐBDTTS. Quan tâm huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

             

Hoàng Nga (TH)

Các tin khác


Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu

(HBĐT) - Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không có thương nhân sản xuất, nhập khẩu xăng dầu. Toàn tỉnh có 35 thương nhân cung ứng xăng dầu, trong đó có 3 thương nhân cung ứng đóng trên địa bàn tỉnh (đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận thương nhân phân phối); 6 đại lý bán lẻ xăng dầu và 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động (bao gồm các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân phân phối, thương nhân đại lý bán lẻ xăng dầu và các thương nhân nhận quyền thương mại bán lẻ xăng dầu).

Hành tăm muối Yên Thủy - quà tặng quê hương

(HBĐT) - Năm 2022, sản phẩm hành tăm muối Yên Thủy của HTX nông nghiệp Phú Lai (Yên Thủy) đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, hạng 3 sao. Được gắn sao OCOP góp phần nâng cao giá trị món ăn truyền thống của quê hương.

Nâng tầm thương hiệu “Mật ong Hòa Bình”

(HBĐT) - Năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp nhãn hiệu chứng nhận "Mật ong Hòa Bình” cho Sở NN&PTNT. Nhằm phát triển thương hiệu, các hộ, HTX nuôi ong tuân thủ đúng quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; tích cực học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, khai thác mật ong. Để nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, một số hộ sản xuất, HTX đã nỗ lực chuẩn hóa sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh.

Chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

(HBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định (NĐ) số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu (CSH) Sàn giao dịch thương mại điện tử (GDTMĐT) phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý bằng phương thức điện tử qua Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Tổng cục Thuế.

Đào tạo chiến lược bán hàng, truyền thông, marketing online thời kỳ công nghệ số

(HBĐT) - Sáng 5/12, tại Trung tâm hội nghị Diamond, TP Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT) và Sở KH&ĐT Hòa Bình tổ chức lớp đào tạo chiến lược bán hàng, truyền thông, marketing online thời kỳ công nghệ số cho 40 học viên đến từ các đơn vị, doanh nghiệp thuộc HHDN tỉnh Hòa Bình.

Phát triển vùng sản xuất nông sản chất lượng cao

(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Phát triển nông nghiệp là nền tảng theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, hơn 2 năm qua, ngành NN&PTNT đã tham mưu ban hành nhiều đề án, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, trọng tâm là phát triển vùng sản xuất nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục