Ngày 28-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và bàn kế hoạch thực hiện sáu tháng cuối năm 2010.

 
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Ðảng ở T.Ư; các bộ, ngành; thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy, thường trực UBND, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình do đồng chí Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu bật kết quả đã đạt được trong tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo; kết quả việc thực hiện thí điểm ở 11 xã trong cả nước về quy hoạch xã điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất, xây dựng các thiết chế văn hóa, giữ gìn và bảo vệ môi trường, kết quả việc huy động và sử dụng nguồn vốn xây dựng mô hình nông thôn mới tại các xã được chọn làm điểm.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhắc nhở các đồng chí đại biểu dự hội nghị cần nắm vững các tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới định hướng XHCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH là cần bảo đảm tính tiêu biểu, tính phổ biến, tính khả thi để khi từng mô hình được thực hiện thành công đều được nhanh chóng nhân ra diện rộng. Ban Chỉ đạo Chương trình các cấp cần chủ động sáng tạo đề xuất với các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và những tiêu chí của mô hình nông thôn mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần được thực hiện một cách tập trung, đồng bộ và quyết liệt, nhưng phải bền bỉ, không nôn nóng. Ðề cao vai trò của hộ nông dân, địa bàn thôn, xóm trong thực hiện chương trình. Ðồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Quản lý chương trình ở các xã và đặc biệt sự cố gắng của nhân dân 11 xã điểm đã tích cực tham gia, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Mặc dù mới được thực hiện trong thời gian ngắn và các xã được chọn làm thí điểm là những xã trung bình của các tỉnh, nhưng chương trình đã thu được kết quả bước đầu khá tích cực. Ban Chỉ đạo các cấp đã triển khai và tổ chức thực hiện chương trình tập trung, đồng bộ hơn, đã bám sát vào kế hoạch và đề án được duyệt; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những mặt còn yếu trong thực hiện Chương trình ở từng xã; do đó, kết quả và tiến độ công việc đã được đẩy nhanh hơn theo từng tháng, từng quý.

Nội dung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã đã đạt được kết quả rõ nét. Các nội dung về phát triển sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, bảo vệ môi trường được quan tâm, xem đây là một trọng tâm đặc biệt quan trọng, đã có chuyển động bước đầu. Qua một năm thực hiện, số các tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tăng lên so với trước khi triển khai chương trình; cá biệt có xã đã đạt được tiêu chí về thu nhập và tổ chức sản xuất.

Từ thực tiễn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đã rút ra được một số kinh nghiệm tốt về biện pháp, cách làm, cơ chế huy động các nguồn lực và công tác tổ chức thực hiện, như những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò làm chủ, tham gia chủ động, tích cực của nhân dân địa phương vào xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn... Những kinh nghiệm này đã cung cấp những căn cứ từ thực tiễn giúp Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành thành các nghị định, quyết định và thông tư hướng dẫn để triển khai trên diện rộng nhằm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nêu lên những mặt hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân về yêu cầu, mục tiêu của Chương trình; xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới theo định hướng XHCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH; quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm: "dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ"; đề cao vai trò làm chủ của người dân trong tất cả các nội dung xây dựng nông thôn mới đồng thời khắc phục tư tưởng ỷ lại của một số bộ phận nhân dân; huy động các nguồn lực tại chỗ của nhân dân, của doanh nghiệp và các phần vốn tín dụng, vốn Nhà nước hỗ trợ và vốn các chương trình mục tiêu của Chính phủ trên địa bàn... Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoạt động đều tay hơn, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình, nhất là những nội dung hết sức quan trọng nhưng hãy còn yếu kém, khó khăn; đồng thời, kịp thời rút kinh nghiệm về cách làm, đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách mới, để thực hiện tốt chương trình tại các xã điểm nhằm đóng góp cho yêu cầu nhân ra diện rộng mô hình xây dựng nông thôn mới toàn quốc. Ðồng chí nêu lên một số công việc cụ thể cần tập trung thực hiện. Trong đó nhấn mạnh: cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực của nhân dân, vốn tín dụng, sự tham gia của các doanh nghiệp và một phần vốn hỗ trợ của Trung ương để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động tại xã điểm. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các dự án, mô hình đã có, triển khai để khởi động ngay từ quý III-2010 các dự án mới về phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của năm 2011; trong chỉ đạo cần quan tâm đặc biệt đến bố trí sản xuất theo quy hoạch, thực hiện đồn điền đổi thửa gắn với đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển giao mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, có phương án tiêu thụ sản phẩm... tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, có giá trị cao và bền vững. Tích cực vận động nhân dân xây dựng và tham gia phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với phát triển sản xuất, phát triển trang trại, gia trại... nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng của mình tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, đưa các mô hình, điểm trình diễn có hiệu quả vào xã điểm; giới thiệu, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với các xã điểm xây dựng các dự án sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo bước chuyển mạnh về phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho nhân dân tại các xã điểm trong sáu tháng cuối năm... Ðẩy mạnh việc thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, các hương ước, kết hợp tốt giữa xây dựng phong trào làng văn hóa, gia đình văn hóa với nội dung xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Quan tâm kiện toàn bộ máy và cán bộ Ban Chỉ đạo các cấp, ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã ngay sau Ðại hội Ðảng bộ xã; giao nhiệm vụ và tạo thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể, các hội tham gia các công việc xây dựng nông thôn mới.

                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ các dự án trọng điểm tại huyện Đà Bắc

Sáng 27/2, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ chiêm xuân và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đà Bắc. Cùng đi có lãnh đạo Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Đà Bắc.

Huyện Kim Bôi: Khẩn trương sản xuất vụ xuân

Ngay sau Tết, nông dân huyện Kim Bôi đã khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ xuân bảo đảm khung thời vụ với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã và đang tích cực ứng dụng các dịch vụ điện trên nền tảng số nhằm giúp khách hàng có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Qua đó tăng cường sự minh bạch, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Huyện Đà Bắc: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 577 tỷ đồng

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc, đến hết tháng 1/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 577,4 tỷ đồng với 10.406 khách hàng còn dư nợ.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 3

Trong tháng 3, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như: tăng giá trần vé máy bay nội địa, quy định về chuẩn quốc gia với cơ sở giáo dục đại học...

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND, ngày 28/4/2021 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 29/7/2021. Sau khi chính thức khởi công, dự án được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục