Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình thông báo mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia chào giá gói thầu in sổ theo dõi các khoản tiền đóng góp và chi cho các hộ dân từ ngân sách nhà nước.

- Số lượng: 37.250 cuốn

- Số lượng trang: 10 trang

*Hình thức lựa chọn nhà thầu:Xét thầu

( Ưu tiên cho các đơn vị đã có các hợp đồng in với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).

* Thời gian xét thầu: 15giờ, ngày8tháng1năm2018

* Thời gian tham khảo hồ sơ: 15 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2018

* Địa điểm tham khảo hồ sơ: Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam Hòa Bình

Địa chỉ: Phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại/fax/email: 02183.894.583

                                                                   TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                         Trần Đức Trường

 

 


Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.