(HBĐT) - Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) thông qua các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương.

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Mục đích:
Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) thông qua các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung chú trọng đến các giải pháp mới liên quan đến CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; cải tiến quy trình, thủ tục để thu hút đầu tư, thu ngân sách, đã được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn theo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại phiên họp thứ hai ngày 24/11/2022 tại Thông báo số 10405/TB-VPUBND ngày 30/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2023, tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Hoà Bình trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, thư ký hội thi) .

- Các cơ quan ngành dọc ngoài hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước như: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước...; các tổ chức Đảng, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung: Sáng kiến về các lĩnh vực của công tác CCHC năm 2023 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về CCHC; Thể chế hành chính; Thủ tục hành chính; Tổ chức bộ máy hành chính; Chế độ công vụ; Tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử;

-Sáng kiến về cải tiến quy trình, thủ tục để thu hút đầu tư, thu ngân sách giúp cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh;  Sáng kiến giúp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Sáng kiến hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CCHC của các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Hình thức dự thi

a) Số lượng sáng kiến dự thi của mỗi đơn vị, địa phương: Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, đặc biệt là 07 cơ quan (gồm: Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Kim Bôi và UBND huyện Mai Châu) được giao chỉ tiêu sáng kiến giải pháp trong CCHC và phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2023 tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình: Bắt buộc có tối thiểu 01 sáng kiến tham gia dự thi, không hạn chế số lượng tối đa;

 - Các cơ quan ngành dọc khác, UBND cấp xã, người dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khuyến khích lựa chọn tối thiểu 01 sáng kiến tham gia hội thi, không hạn chế số lượng tối đa.

 b) Các Sáng kiến tham gia dự thi thực hiện theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính về xét, công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả dụng trong phạm vi tỉnh; áp dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hoà Bình.

c) Mỗi sáng kiến đăng ký tham gia dự thi phải đảm bảo đủ các thành phần sau đây:  Đơn đăng ký xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 của tác giả/đồng tác giả sáng kiến;

 - Công văn đề nghị xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 của cơ quan, đơn vị;

 - Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở ban hành/cấp cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến đáp ứng điều kiện công nhận theo quy định;

- Biên bản họp Hội đồng sáng kiến của cơ sở (trong trường hợp người đứng đầu cơ sở quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến làm căn cứ xét, công nhận sáng kiến);

- Bản mô tả sáng kiến

d) Các sáng kiến tham gia dự thi sẽ được Hội đồng đánh giá sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh đánh giá, chấm điểm và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Đối với các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh được công nhận, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tiến hành xét giải.

II. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023.

 - Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh; Tổ chức chấm giải cho các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh tháng 11/2023; Công bố kết quả và trao giải: Tháng 12/2023.

2. Địa điểm tiếp nhận sáng kiến dự thi: Cổng dịch vụ công tỉnh Hoà Bình có địa chỉ tại http://dvc.motcuadientu.vn/hoabinh-portal/guide (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh mức độ 3).

3. Cơ cấu giải thưởng: Gồm: 01 Giải Nhất (8 triệu đồng), 01 Giải Nhì (6 triệu đồng), 01 Giải Ba (4 triệu đồng) và 03 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

 1. Các đơn vị, địa phương (cơ sở) cần đánh giá, chọn lọc sáng kiến có chất lượng trước khi gửi sáng kiến dự thi về Ban tổ chức Hội thi; Khuyến khích thành lập Ban tổ chức tại các đơn vị, địa phương.

2. Không sử dụng ý tưởng, sáng kiến đã được công bố trong nước trong thời gian 05 năm gần nhất tính từ 31/12/2022 trở về trước.

 3. Sở Khoa học và Công nghệ không trả lại các sáng kiến dự thi.

4. Tác giả phải thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản nếu muốn rút khỏi Hội thi trước thời gian hết hạn nộp sáng kiến dự thi.

5. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sáng kiến đạt giải, tác giả sáng kiến đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm.

 IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HỘI THI

1. Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả Hội thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Hội thi; Quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là kết quả giải quyết cuối cùng.

2. Thể lệ Hội thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại đia chỉ: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. Đồng thời được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Các tin khác


Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Huyện Mai Châu: Không để bị động trước thiên tai

(HBĐT) - Là địa phương thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, gây thiệt hại về các công trình cũng như sản xuất, tài sản của nhân dân nên ngay từ đầu năm, UBND huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Với phương châm "4 tại chỗ”, lấy phòng là chính, các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục