Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 10-11, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang".

 

Tới dự, có các  đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội;  Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ

Việt Nam; Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ  Việt  Nam;  đại  diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các thế hệ cán bộ mặt trận.

Tại Hội thảo, đồng chí Trương Tấn Sang đã trình bày tham luận, ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm qua của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gắn liền với những chiến công vang dội của dân tộc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chống kẻ thù xâm lược và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho mỗi chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và  các tầng lớp nhân dân  tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ðồng chí Trương Tấn Sang đã nêu các nội dung lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Ðảng về vai trò của Mặt trận  trong sự nghiệp cách mạng và những nguyên tắc xây dựng Mặt trận ; về lịch sử vẻ vang, những đóng góp to lớn của Mặt trận dân tộc thống nhất trong lịch sử cách mạng của đất nước và về nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua, có thể khẳng định, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận là sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta, là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng nước ta. Quan điểm của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của Mặt trận là xuất phát từ nhiệm vụ cần tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo nên lực lượng, sức mạnh vô địch của cách mạng. Mặt trận là đoàn kết, đại đoàn kết toàn  dân tộc, đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân. Ðại hội lần thứ XI của Ðảng sẽ thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Ðảng, của đất nước trong năm năm tới với chủ đề lớn ''Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại''. Trong đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn, quan trọng nhất để đất nước ta, nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam có vai trò và trách nhiệm to lớn. MTTQ các cấp phải hết sức năng động, sáng tạo, bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo nhiều hoạt động phong phú để động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Cần phát huy vai trò của Mặt trận đối với công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước, giám sát hoạt động của các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phản ánh kịp thời với Ðảng, Nhà nước tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Ðảng, Nhà nước...

Gần 50 tham luận trình bày tại Hội thảo đã  làm sâu sắc các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận trong các giai đoạn của cách mạng; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam. Ðồng thời nêu bật  những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn, khẳng định sự ra đời, quá trình phát triển, vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Mặt trận  đối với cách mạng Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong việc hoàn thiện  chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam; các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam...

 

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Không để bị động trước thiên tai

(HBĐT) - Là địa phương thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, gây thiệt hại về các công trình cũng như sản xuất, tài sản của nhân dân nên ngay từ đầu năm, UBND huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Với phương châm "4 tại chỗ”, lấy phòng là chính, các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra

Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu 'nguy cơ tuyệt chủng' do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Nhiều cán bộ ở cơ sở chưa đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ; thiết bị phần mềm ứng dụng chuyển đổi số chưa kết nối đồng bộ, người dân chưa tin tưởng vào các dịch vụ trực tuyến… là những điểm nghẽn cản trở chuyển đổi số ở các cấp chính quyền, cơ quan cấp cơ sở của TPHCM.

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm

(HBĐT) - Thời gian qua, nắng nóng gay gắt nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng hạn hán kéo dài khiến việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Ngành Điện đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn. Trong đó, kêu gọi khách hàng tiếp tục nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm (SDĐTK).

Xã Yên Trị: Trại lợn xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường

(HBĐT) - Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy ký ban hành Quyết định số 25 về việc "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai" đối với hộ ông Nguyễn Văn Phong ở xóm Minh Sơn, xã Yên Trị do không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Cụ thể, hộ ông Phong tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi với diện tích 0,06 ha trên đất trồng cây hàng năm. Ngoài xử phạt hành chính, quyết định yêu cầu ông Phong phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày. Tuy nhiên đến nay, gần nửa năm đã trôi qua, hệ thống chuồng trại của gia đình ông Phong vẫn tồn tại, phớt lờ quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy. Đáng nói, việc chăn nuôi của gia đình ông Phong gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục