(HBĐT) - Những năm qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) được triển khai sâu rộng trong toàn huyện Kỳ Sơn với nhiều hoạt động phong phú, tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống KT-XH.

Đồng chí Nguyễn Thị Bằng, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Sau khi Luật BĐG được ban hành, các cấp ủy, chính quyền đã nhận thức tầm quan trọng của công tác thực hiện BĐG và đã xây dựng văn bản hướng dẫn công tác triển khai thực hiện tại các cơ sở trong toàn huyện. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường cả về chất lượng, số lượng, hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân đối với công tác BĐG. Đến nay, huyện đã triển khai công tác BĐG sâu rộng, tỷ lệ bình đẳng của phụ nữ trong lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe từng bước được cải thiện. Nhiều mô hình truyền thông về BĐG, VSTBCPN được duy trì hoạt động và tiếp tục mở rộng; một số mô hình, câu lạc bộ được cải tiến phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của mỗi ngành, đoàn thể, nhóm đối tượng cụ thể nhằm tạo các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác BĐG trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Phụ nữ được tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nhận thức xã hội về BĐG được nâng lên, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được khẳng định. Phụ nữ đã tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước, từ đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nam và nữ. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp huyện chiếm 21,95%, cấp xã chiếm 17,28%; tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan quản lý Nhà nước: cấp huyện chiếm 16,36%, cấp xã chiếm 18,75%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND; cấp ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng so với các nhiệm kỳ trước đã phản ánh được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của nhân dân trong việc đánh giá và động viên phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, các hoạt động giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thể dục thể thao… được cải thiện. Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình, xã hội; tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BĐG, VSTBCPN, huyện Kỳ Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BĐG, giám sát thực hiện công tác BĐG, VSTBCPN tại các cơ sở. Đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác BĐG và phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục