(HBĐT) - Ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Quyết định số 815-QĐ/HU thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Piềng Vế bằng hình thức khiển trách do có những sai phạm trong xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí UVBCH và chấp hành chế độ sinh hoạt, ghi chép sổ sách của cấp ủy theo Quy định của Điều lệ Đảng.


Theo đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu tháng 6 đã thảo luận và kết luận:

Đảng ủy xã Piềng Vế xây dựng, ban hành quy chế làm việc của BCH và Nghị quyết phân công cho các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã chậm so với quy định. Việc duy trì chế độ họp Đảng ủy chưa nghiêm túc, không tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2017, Đảng ủy không tổ chức họp thường kỳ 11 cuộc họp. Các cuộc họp ghi sổ nghị quyết sơ sài, không đầy đủ thông tin.

Năm 2014, Đảng ủy xã Piềng Vế được UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ ra những vi phạm về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, để tái phạm.

Đảng ủy xã Piềng Vế vi phạm Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Quy định số 263-QĐ/TƯ, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.


Các tin khác


Ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Ngày 2/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 16-QĐi/TU về luân chuyển cán bộ; theo đó quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 7(khóa XII)

(HBĐT) - Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) -Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 859-QĐ/TU về việc chỉ định tham gia Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở tỉnh Hòa Bình đượt 1, năm 2018.