(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% xã, phường, thị trấn, trên 80% ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu; có trên 70% số đơn vị cấp huyện nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (1930-2015 hoặc 1930-2020) hoặc xuất bản công trình Đảng bộ cấp huyện qua các kỳ Đại hội.

 

2. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (CB, CC, VC, LLVT) và người lao động trong doanh nghiệp; ngày 27/9/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết T.ư 7 khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cụ thể như sau:

 

- Từ năm 2018 – 2020: Khu vực công: Kịp thời triển khai thực hiện những quy định về điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và chính sách tiền lương mới gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.ư; Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/2/2018 của Tỉnh ủy.

 

Khu vực doanh nghiệp: Triển khai thực hiện quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, khả năng chi trả của doanh nghiệp; đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt.

 

- Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Khu vực công: Hoàn thành tinh giản biên chế 10% đến năm 2021, góp phần tạo nguồn ngân sách cho cải cách tiền lương. Từ năm 2021 áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với CB, CC, VC, LLVT trong hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

 

Khu vực doanh nghiệp: Từ năm 2021 thực hiện các quy định của Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động. Thực hiện quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

 

Các tin khác


Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.