(HBĐT) - Sáng 28/11, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cho ý kiến về các các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả cao nhất.

Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là văn kiện trung tâm của Đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lớn, nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính chất đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Mỗi vẫn đề cần đi sâu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; chỉ rõ chủ trương, chính sách nào đã được quán triệt và thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào còn chậm và chưa đi vào cuộc sống, chưa phát huy tác dụng, phân tích rõ nguyên nhân. Đặc biệt, phải chỉ ra những nguyên nhân chủ quan thuộc về tư duy, nhận thức và năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Từ đó, khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đồng bộ nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh và bền vững.

Đối với Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, cần đánh giá những ưu điểm đổi mới, sáng tạo để phát huy và kịp thời khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh kiểm điểm tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ, đồng thời góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới.

Về báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, cần đánh giá khách quan, khoa học những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ những khó khăn, thách thức, vị  thế, động lực, nguồn lực của tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, phương hướng, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Về báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, với sự cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo. Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương, nơi công tác, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, toàn diện, khách quan kết quả đạt được. Chú ý đối chiếu so sách với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Chỉ rõ nguyên nhân chưa làm được, còn hạn chế.  Từ đó, tập trung phân tích, đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi, đột phá, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Đối với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020, cần chỉ rõ kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém. Đề ra các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển; tạo nguồn thu, chú trọng nguồn thu từ đất, khoáng sản, thuế xuất, nhập khẩu; tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế. Kịp thời phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá những yếu tố tác động tăng, giảm nguồn thu. Từ đó có phương án hiệu quả trong điều hành, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch dự toán…Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận theo tổ các nhóm chuyên đề tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; chuyên đề văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đại biểu thống nhất nhận định: Các văn kiện, báo cáo Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bảo đảm yêu cầu về bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đặc biệt, với sự tập trung chỉ đạo, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Năm 2019, có 19/21 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch. KT- XH có chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Có 86 xã về đích NTM, TP Hòa Bình đã hoàn thành xây dựng NTM và huyện Lương Sơn dự kiến được công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quản lý và khai thác tốt nguồn thu NSNN, phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, quan tâm tới các lĩnh vực VH-XH, QP-AN… Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ngày mai (29/11), các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung, chương trình theo kế hoạch.


L.C


Các tin khác


Dấu ấn công tác đối ngoại

(HBĐT) - Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế... những năm qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của cấp ủy, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

(HBĐT) - Tết đến, tổ 11, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) phong quang, sáng, xanh, sạch, đẹp, rợp màu cờ Tổ quốc. Con, cháu đi làm xa lâu ngày trở về hân hoan trước sự đổi mới của quê hương. Áp Tết, mỗi hộ đều cử một người tham gia dọn vệ sinh chung.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Năm 2019 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trước vận hội mới của đất nước

(HBĐT) - LTS: Năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT - XH. Năm 2020, mở ra thập niên mới và cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh Hòa Bình đang đứng trước thời cơ và vận hội mới để có bước phát triển vững chắc, trước mắt là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT - XH đề ra trong năm 2020. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn. Sau đây là nội dung:

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh Hòa Bình phồn vinh và phát triển

Ngô Văn Tuấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ của vùng Tây Bắc, năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,05%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 11.085 tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 11% so với bình quân cùng kỳ. Các hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao. Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều tiềm năng.

Tập trung trí tuệ trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

(HBĐT) - LTS: Nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục