(HBĐT) - Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và quan trọng nhất là sự nỗ lực của Nhân dân, tỉnh ta đã luôn đạt mức tăng trưởng kinh tế khá, đạt bình quân 7,59%, cao hơn mức bình quân của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Để làm nên thành tích đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh những năm qua cũng như mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình)

Phóng viên: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 - 2020, đã có những đóng góp tích cực như thế nào đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như tạo sức lan tỏa trong cộng đồng?

Đồng chí Bùi Văn Khánh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh". Đặc biệt, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ IV (năm 2015) đến nay, phong trào thi đua không ngừng phát triển, tạo thành động lực to lớn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong 5 năm qua (2015 - 2020) có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực sự là động lực góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tăng trưởng kinh tế khá, bình quân đạt 7,59%, cao hơn mức bình quân của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,15%; thu ngân sách hàng năm tăng 17%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn được đầu tư phát triển; hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố. 

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, các gương điển hình tiên tiến; nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Hiện nay, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều có những phong trào thi đua rộng khắp, những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác để cán bộ, Nhân dân học tập noi theo. Những thành tích đó, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

 Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tập trung vào những nội dung, mục tiêu cụ thể nào?

Đồng chí Bùi Văn Khánh: Trong giai đoạn 2020 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội khu vực và thế giới nói chung, Việt Nam và tỉnh Hòa Bình nói riêng có nhiều thuận lợi song cũng có nhiều khó khăn thách thức. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hòa Bình cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận dụng, tổ chức một cách linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phong trào thực sự thành công.

Ba là: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

Bốn là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sự lan toả trong cộng đồng; các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp…; phát huy sức mạnh của cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông trong tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hiện nay, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các ngày lễ lớn trong năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức, kết hợp với giáo dục truyền thống thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng ngày càng nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu thi đua thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí


Dương Liễu (Thực hiện)

Các tin khác


Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 20-10, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản, rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản sau khi nhậm chức.

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến công bố, triển khai Quyết định số 2389-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Triển vọng thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga

Dự Hội thảo khoa học - thực tiễn quốc tế "Vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Nga - Việt" do Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, thời gian qua, đối ngoại nhân dân hai nước đạt nhiều thành tựu quan trọng và đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển thời gian tới, cả chiều rộng và chiều sâu.

Phát triển nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng

(HBĐT) - Trong 5 năm (2015- 2020), toàn tỉnh kết nạp được trên 9.900 đảng viên mới, với 6.505 người ở độ tuổi thanh niên. Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Xác định rõ ĐV-TN là thế hệ kế cận của Đảng, do vậy, nhiều năm qua, việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú được các cấp bộ Đoàn chú trọng, qua đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, tạo nguồn quần chúng có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT)- Đúng 9h ngày 20/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Kỳ họp thứ mười, bằng  hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước. Dự Kỳ họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: "Cuộc cách mạng” của nhiệm kỳ 

(HBĐT) - Bên cạnh dôi dư cán bộ, dư thừa, lãng phí về cơ sở vật chất, việc sắp xếp đơn vị hành chính đã có những tác động trực tiếp đến người dân, gây ra không ít khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền đơn vị hành chính (ĐVHC) mới. Những vướng mắc này cần được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời có sự chỉ đạo, điều hành hợp lý. Có như vậy, việc sáp nhập ĐVHC mới thực sự "gọn” và "tinh”.

Bài 4 - Để bộ máy thực sự "gọn” và "tinh” sau sáp nhập

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục