(HBĐT) - Năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng vào cuộc triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính từ tỉnh tới cơ sở. Nền hành chính có chuyển biến tích cực theo hướng hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển KT-XH của tỉnh.


Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, công tác CCHC của tỉnh được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH, tạo bước chuyển biến đột phá, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Trong năm, tỉnh đã ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0. Triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố, đến nay toàn tỉnh còn 1.593 thôn, tổ dân phố,giảm 466 thôn, tổ dân phố. Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 173 đơn vị so với trước đây. Tổ chức 130 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp với tổng số 10.237 người tham gia. Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện. Phê duyệt phương án tự đảm bảo chi thường xuyên cho 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho 158/210 xã, phường, thị trấn, đạt 75,2%. Triển khai ứng dụng chữ ký số và kết nối được phần mềm quản lý văn bản từ tỉnh đến xã. Công bố 469 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và tổ chức.

Về công tác kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra do các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh làm trưởng đoàn;tiến hành kiểm tra tại 4 sở, ngành, 11 huyện, thành phố. Qua kết quả kiểm tra, BCĐ đã đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị như: Chưa áp dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh; tiến độ xây dựng phương án tự chủ và Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm, hiệu quả chưa cao… Trên cơ sở kiến nghị của các đoàn kiểm tra, đến nay tất cả hạn chế, vướng mắc đều được các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức

Hiện nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa của 11 huyện, thành phố đã được hiện đại hóa và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp được tham gia theo dõi, giám sát về quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền của tỉnh hiện nay có 1.903 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.518, cấp huyện 274 và cấp xã 111 thủ tục. Bộ phận một cửa ở một số nơi hoạt động khá hiệu quả như: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa các huyện: Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi.


Cán bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi) ứng dựng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Năm 2018, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của cả tỉnh là 420.414, đã giải quyết 418.469 hồ sơ, trong đó có 417.987 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,88%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đã khẳng định được sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh, hướng tới sự hài lòng và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa của 11 huyện, thành phố đã lắp đặt các thiết bị khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hài lòng đạt 100%, trong đó mức độ rất hài lòng đạt trên 80%, mức độ không hài lòng 0%.

Giải pháp cải thiện chỉ số CCHC

Theo Kế hoạch CCHC năm 2019, UBND tỉnhđề ra một số giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh CCHC của tỉnh như: Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên, chuyển thành Công ty Cổ phần theo quy định. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đạt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao. Cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đúng thời gian quy định. Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã. Phát động phong trào "Đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích”.

Tổ chức tuyên truyền đến thôn, xóm, tổ dân phố về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân hiểu, tham gia thực hiện. Tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO ở những đơn vị cấp xã còn lại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng số doanh nghiệp được thành lập mới và tổng số vốn thu hút đầu tư vào tỉnh trong năm 2019 tăng hơn so với năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, đặc biệt là tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao... Đầu tư mọi nguồn lực để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần cải thiện chỉ số PAR INDEX và PCI, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.


Cải thiện chỉ số cải cách hành chính cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều lĩnh vực CCHC có sự đổi mới, sáng tạo; kết quả thực hiện khá hiệu quả so với những địa phương khác trong nước. Mặc dù chỉ số CCHC của tỉnh đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do là tỉnh miền núi, KT-XH còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính đầu tư cho CCHC chưa nhiều, đặc biệt là đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm đạt tỉ lệ chưa cao…
Để cải thiện chỉ số CCHC, điều cốt lõi nhất là sự quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan hành chính và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh đó, còn một số tiêu chí như: Dịch vụ công trực tuyến mới cung cấp ra nhưng người dân, doanh nghiệp chưa có thói quen nộp hồ sơ qua máy tính hoặc điện thoại thông minh gửi qua trang dichvucongtructuyen.hoabinh.gov.vn.
Năm 2019, tỉnh quyết tâm thực hiện tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng cách huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân viên Bưu điện của các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân,doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chínhqua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích để tiết kiệm chi phí. Đồng thời quyết liệt triển khai kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh; tiếp tục phê duyệt phương án tự chủ để chuyển dần các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần, đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc chuyển thành Công ty cổ phần để giảm biên chế, giảm chi ngân sách…

 

Bùi Ngọc Đại
Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

                                           
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Nhiệm vụ trọng tâm của CCHC là xây dựng nền hành chính minh bạch, tiên tiến, hiện đại hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Là doanh nghiệp nên chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan hành chính Nhà nước. Thời gian gần đây, có thể thấy, các cơ quan hành chính Nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực trong CCHC. Các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn trước rất nhiều. Nhiều thủ tục đã được ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần mất thời gian.
Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn công tác CCHC tiếp tục được quan tâm đầu tư, có sự chuyển biến mạnh mẽ, tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển KT-XH tỉnh nhà.

 

Nguyễn Ngọc Thanh
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình

                                                 Hướng tới chính quyền phục vụ nhân dân

Là người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình, thỉnh thoảng tôi có việc đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường và thành phố. Thời gian qua, trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã được đầu tư khang trang, sạch sẽ, thoáng mát và hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân. Đến đây, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục chu đáo, nhiệt tình. Cứ theo giấy hẹn là có kết quả đúng thời gian.
Tuy nhiên,tôi thấy, nhiều người dân, đặc biệt là người có tuổi hoặc trình độ dân trí thấp có những thủ tục phải kê khai trên mạng lại là trở ngại trong thực hiện các quy trình, thủ tục. Thời gian giải quyết thủ tục vẫn lâu, mất nhiều thời gian. Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, được hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ các cấp tận tình hướng dẫn các quy trình thực hiện để chính quyền thực sự phục vụ nhân dân.

 

Bùi Thị Nga
Tổ 10, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

                                                 
Hương Lan


Các tin khác


Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng

(HBĐT) - Vì sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất, chăn nuôi tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm... Người tiêu dùng không được ham rẻ mà cần kiên quyết, mạnh dạn nói không với thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mạnh dạn tố cáo với chính quyền khi gặp hàng giả, kém chất lượng - đó là thông điệp hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019 với chủ đề "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Công tác tiếp xúc, đối thoại - cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân

(HBĐT) - Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã cơ bản đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trên cơ sở đó, việc tiếp xúc, đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến tham vấn của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở.

Khống chế và loại trừ bệnh dại ra khỏi cộng đồng

(HBĐT) - Trong những năm gần đây, bệnh dại đang có nguy cơ phát triển mạnh ở địa bàn tỉnh. Năm 2018, Hòa Bình là một trong những tỉnh có số người phải điều trị bệnh dại và tử vong cao nhất cả nước. Năm nay, ngay từ đầu mùa đã có 2 người tử vong nghi do chó dại cắn. Đâu là nguyên nhân và cách phòng, chống bệnh dại?

Tháo gỡ khó khăn trong điều trị nghiện ma túy bằng methadone

(HBĐT) - Tháng 10/2012, tỉnh ta triển khai thí điểm chương trình sử dụng methadone trong việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện. Qua hơn 6 năm triển khai đã cho thấy tính ưu việt từ phương pháp cai nghiện này. Mở rộng diện bao phủ và tăng cường tiếp cận điều trị methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện là mục tiêu tỉnh ta đang hướng tới.

Xuất khẩu lao động - gỡ "nút thắt" không khó, nhưng cần giải pháp đồng bộ

(HBĐT) - Năm 2016, toàn tỉnh có gần 300 người đi xuất khẩu lao động. Năm 2017 có 420 người và năm 2018 có 386 người đi xuất khẩu lao động. Trong khi với nhiều địa bàn, xuất khẩu lao động dần trở thành một xu hướng khởi nghiệp mới của nhiều thanh niên lao động nông thôn, tại nhiều nơi, người lao động không mặn mà với việc xuất khẩu lao động. Để xuất khẩu lao động trở thành một kênh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đòi hỏi nhiều hơn nữa những giải pháp đồng bộ từ các cấp, ngành.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn trường học

(HBĐT) - Vụ việc hơn 200 trẻ trường mầm non Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhiễm sán lợn hồi giữa tháng 3 vừa qua đã khiến cho phụ huynh cả nước, nhất là phụ huynh bậc học mầm non rất lo lắng, băn khoăn. Câu chuyện "bữa ăn trường học” cũng trở nên "nóng” hơn bao giờ hết. Tại tỉnh ta, theo số liệu thống kê, có khoảng trên 50 trường tiểu học tổ chức bếp ăn bán trú, 99,4% trẻ ở các trường mầm non ăn tại trường. Tuy chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc nào, nhưng câu chuyện trẻ nhiễm sán lợn nghi do ăn thực phẩm bẩn tại Bắc Ninh là bài học cảnh tỉnh không bao giờ cũ đối với ngành Giáo dục cũng như toàn xã hội về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) bếp ăn trường học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục