Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ sở

 

                    

                  Nguyễn Viết Trọng -  Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn là một trong 5 nội dung cơ bản của chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có CB, CC xã là đối tượng quan trọng góp phần thành công xây dựng NTM. Tầm quan trọng đó đòi hỏi người cán bộ ở cơ sở phải có kiến thức và năng lực tương đối tổng hợp. Trình độ, năng lực của họ là một trong những yếu tố quyết định sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và đảm bảo sự ổn định chính trị ở nông thôn.

 

Xây dựng NTM là một chủ trương mang tính chiến lược, lâu dài và yêu cầu của các tiêu chí như là các bậc thang, tiến tới ngày càng hoàn thiện. Để hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí đặt ra ngày càng cao thì sự nghiệp này không chỉ là trách nhiệm của một thế hệ mà là của rất nhiều thế hệ cán bộ nối tiếp nhau. Chính vì thế, trong từng giai đoạn, với các yêu cầu đặt ra, việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ xây dựng NTM luôn là cần thiết và quan trọng. Đặc biệt là cán bộ cấp xã, vừa là người triển khai chủ trương xây dựng NTM đến người dân, vừa là người trực tiếp thực hiện. Thực tiễn cho thấy, nơi nào, địa phương nào cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo chủ chốt nhận thức sâu sắc và có thái độ chỉ đạo quyết liệt thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt hiệu quả càng cao và kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM thành công và mang tính bền vững. Do đó cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới và bảo đảm đạt yêu cầu theo bộ tiêu chí NTM.

 

 

Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

 

                        

             Phạm Văn Long -  Chủ tịch UBND huyện Cao Phong.

 

Xây dựng NTM phải hướng đến nâng cao đời sống người nông dân, vì NTM không có nông dân nghèo và thu nhập thấp. Vì vậy, ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, những năm qua, huyện Cao Phong đặc biệt quan tâm công tác phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Thông qua các lớp tập huấn, các hộ được nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

 

Để chương trình xây dựng NTM đạt kết quả cao, huyện xác định việc hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn là đòn bẩy hết sức quan trọng. Các mô hình, đề án phát triển sản xuất triển khai trên địa bàn huyện đã hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ KH-KT và tìm đầu ra cho sản phẩm với nhiều cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, đặc biệt tập trung 2 cây trồng mũi nhọn là cam và mía. Thu nhập từ cam đạt trên 800 triệu đồng/ha/năm, mía đạt trên 150 triệu đồng/ha/ năm. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 27 triệu đồng/ người/năm.

 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân nhằm duy trì và phát triển rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo ra lượng hàng hóa lớn có giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao đời sống của người dân, góp phần hoàn thành thắng lợi chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương.

 

 

Ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để xây dựng NTM

 

                        

          Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bôi đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tận dụng được ngoại lực, phát huy tốt nội lực để cùng chung tay xây dựng NTM. Do đó, huyện đã đạt được những thành công nhất định. Năm 2011, toàn huyện mới đạt bình quân 4,4 tiêu chí/xã, đến hết năm 2015, bình quân đạt 11,5 tiêu chí/xã. Đến nay đã có 4 xã: Kim Bình, Trung Bì, Nam Thượng, Bắc Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, 16 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 7 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Tổng vốn huy động trong giai đoạn 2011- 2015 là 1.003,862 tỷ đồng. Đặc biệt, từ nguồn vốn TPCP được phân bổ 36,673 tỷ đồng, UBND huyện đã phân bổ chi tiết cho 27/27 xã, trong đó cho các xã về đích năm 2015 là 17,542 tỷ đồng (trung bình 2,2 tỷ đồng/xã/năm); đối với các xã còn lại 400 triệu đồng/xã/năm để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo cho sản xuất và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực hiện chương trình còn thấp, không đáp ứng nhu cầu vốn theo đề án và lộ trình đặt ra.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, huyện mong muốn được quan tâm, tăng hỗ trợ vốn từ T.Ư cho địa phương để thực hiện chương trình, đặc biệt cho các xã phấn đấu đat chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ nguồn lực theo đặc thù cho các xã vùng ĐBKK.

 

 

Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng NTM

 

                    

             Xa Văn Chính - Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương (Đà Bắc).

 

Xã Hiền Lương (Đà Bắc) được tỉnh chọn làm mô hình điểm xây dựng NTM. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là một thách thức đối với xã bởi xuất phát điểm thấp, là xã thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Do đó, trong quá trình thực hiện, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người thấy được tầm quan trọng và lợi ích của chương trình, giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng, thay đổi tư duy, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực biến chương trình thành phong trào rộng khắp. Người dân phát huy vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM. Sau 5 năm thực hiện chương trình, xã đã đạt được những kết quả nhất định. Xã đã quy hoạch được các vùng sản xuất, xác định được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Người dân được tập huấn KH-KT kết hợp với sự hỗ trợ của các dự án, các mô hình thâm canh tăng năng suất được nhân dân thực hiện có hiệu quả, sẵn sàng hiến đất, góp ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi... Đến nay, xã đã đạt 13 tiêu chí, các tiêu chí còn lại xã đã xây dựng kế hoạch để hoàn thành trong thời gian tới. Tin rằng, với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, xã Hiền Lương sẽ thực hiện thành công chương trình xây  dựng NTM.

 

 

Lao động nông thôn mong muốn được đào tạo nghề 

 

                         

                                       Bùi Thị Thương

  Bí thư Chi bộ thôn Giếng Êm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

 

Thôn Giếng êm, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) có 115 hộ, 453  nhân khẩu. Trong thực hiện xây dựng NTM, thôn đã vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí để góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM. Từ năm 2011 đã vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường liên thôn từ 2m lên 5m theo chuẩn NTM, mỗi hộ đóng góp 10kg thóc/năm để xây dựng đường giao thông nội đồng. Bà con chủ động chỉnh trang nhà cửa, tường rào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường. Những năm qua, thôn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Cụ thể đã chuyển đổi được 12 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng lặc lày và sắn dây, phát triển mô hình nuôi gà thả vườn, lợn nái. Các hộ dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT trong trồng trọt và chăn nuôi góp phần đưa thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên do diện tích canh tác ít, thôn mong muốn được hỗ trợ giống, vốn để sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Mặt khác, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn để con em trong độ tuổi lao động có tay nghề được đi làm việc trong các KCN.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, kiểm sát viên

(HBĐT) - Ngày 17/5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ” cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) VKSND hai cấp.

Ra mắt QR Code địa chỉ đỏ Khu di tích Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 19/5, tại Khu di tích Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình, xóm Trường Yên, xã Yên Mông (TP Hòa Bình), Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức chương trình dâng hương và ra mắt QR Code địa chỉ đỏ. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thành phố. Đây là hoạt động ý nghĩa được thực hiện đúng ngày kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). 

Huyện Yên Thủy: Nâng cao trách nhiệm của người dân trong phòng, chống cháy rừng

(HBĐT) - Đầu tháng 4/2022, tại khu phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) xảy ra 1 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 750 m2 rừng phòng hộ. Nguyên nhân do người dân xử lý thực bì sau dọn vườn gây cháy lây lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, quân sự, công an và UBND thị trấn Hàng Trạm đã huy động 80 người tham gia chữa cháy. Hạt Kiểm lâm huyện lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng.   

Đề cao cảnh giác tại các khu dân cư có nguy cơ thiên tai cao

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vừa qua, Sở NN&PTNT tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập và các khu dân cư (KDC) năm 2022. Theo đó đã kiểm tra các trọng điểm trong công tác PCTT như: Sạt lở đất, đá, các khu tái định cư, khu vực xảy ra hoặc nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Đồng thời, rà soát toàn bộ hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai khi có mưa lũ, phân loại đối tượng thiên tai và xác định hình thức bố trí dân cư; lập phương án, kế hoạch bố trí ổn định dân cư lâu dài theo các hình thức phù hợp với từng địa bàn, khu vực.

Xã Thành Sơn: Chủ động phòng ngừa thiên tai

(HBĐT) - Xã Thành Sơn (Mai Châu) có 5/11 xóm nằm trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt, đá lăn. Nguyên nhân được xác định do địa hình chủ yếu là đồi núi cao hiểm trở, dân cư sinh sống dọc theo sườn núi. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tuyệt đối đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Hội thảo “Các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”

(HBĐT) -  Ngày 17/5, Sở KH&CN tổ chức hội thảo "Các chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo”. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Quỹ phát triển KH&CN; Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp KH&CN tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục