(HBĐT) - Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1451/UBND-NC về việc tăng cường gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CC, VC và TĐ-KT tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, các quy chế hoạt động của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục những chồng chéo; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB, CC, VC đảm bảo tính thống nhất (một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người); quy định rõ trình tự, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành của T.Ư, của tỉnh, gắn trách nhiệm cá nhân CB, CC, VC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác TĐ-KT. Quy định rõ về quy trình, tuyến trình khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng.

- Thực hiện tốt quy định về văn hóa, văn minh công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý (về trang phục, thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử, bài trí trụ sở, phòng làm việc…) nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những CC, VC có những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, cung cấp thông tin đúng, kịp thời về sai phạm, tiêu cực của CB, CC, VC.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong quản lý CB, CC, VC và công tác TĐ-KT.

- Thường xuyên rà soát quy định pháp luật về TĐ-KT; quy chế đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực hiện và các quy định hiện hành; tiếp tục đưa nội dung chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua và xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.


H.N (TH)

Các tin khác


Từ ngày 1/7/2022 áp dụng hóa đơn điện tử

(HBĐT) - Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội

(HBĐT) - Bổ sung quy định về Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội (HBĐT) - Về cơ cấu tổ chức, theo quy định của Luật năm 2014, Thường trực Hội đồng Dân tộc (HĐDT) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên thường trực. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên thường trực. Hiện nay, theo quy định của Luật sửa đổi thì Thường trực HĐDT gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại HĐDT. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban của Quốc hội.

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Điểm mới trong thực hiện BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH để sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật BHXH. Theo đó, từ ngày 1/9/2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 15/9 nêu rõ, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu, trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục