(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Mục tiêu chung của đề án là: Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc xây dựng và nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tự quản, xây dựng các tổ tự quản phát triển bền vững, ổn định, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm AN-QP trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua các tổ tự quản nhằm khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, xã hội hóa ngày càng cao các hình thức tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao dân trí, hướng đến mục tiêu tự chủ, tự quản, tự nguyện, tự giác thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động, quản lý, điều hành tổ tự quản cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và tổ trưởng tổ tự quản ở các khu dân cư.

Hoạt động của tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phbảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, UBMTTQ chủ trì.


Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.