(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Mục tiêu chung của đề án là: Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc xây dựng và nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tự quản, xây dựng các tổ tự quản phát triển bền vững, ổn định, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm AN-QP trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng thông qua các tổ tự quản nhằm khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, xã hội hóa ngày càng cao các hình thức tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao dân trí, hướng đến mục tiêu tự chủ, tự quản, tự nguyện, tự giác thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động, quản lý, điều hành tổ tự quản cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và tổ trưởng tổ tự quản ở các khu dân cư.

Hoạt động của tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phbảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, UBMTTQ chủ trì.


Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban hành các quy định đối với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, gồm:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.