(HBĐT) - Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, gồm:

1. Quy định số 24 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy là: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho

(Xem tiếp trang 7)

 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Văn phòng phân công).

2. Quy định số 25 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy các đảng bộ trực thuộc; bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành (đối với Phòng Tổ chức - cán bộ) để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

3. Quy định số 26 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp việc UBKT Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy và các nhiệm vụ khác, do UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được Thường trực UBKT Tỉnh ủy phân công).

4. Quy định số 27 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bộ phận làm công tác chính trị, tư tưởng và các công tác chuyên môn khác có liên quan của các ban, sở, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự và tham gia các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

5. Quy định số 28 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, bộ phận phụ trách công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

6. Quy định số 29 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bộ phận làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được cử cán bộ, chuyên viên dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

Các Quy định cũng quy định rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc của cơ quan mình, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc.

 

 

Các tin khác


Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.