(Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự hội nghị,

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa; hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 để cho ý kiến về: (1) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (2) Báo cáo, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. (3) Báo cáo, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và trao Quyết định khen thưởng cho 02 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các vị đại biểu về dự hội nghị, xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tích cực chuẩn bị nội dung và gửi đến các đồng chí theo đúng quy chế. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung, đề nghị các đồng chí tập nghiên cứu, tập trung thảo luận:

I- Về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình chính trị, quân sự ở Ukraine,... đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết; đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận; đấu tranh chống hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện hiệu quả; kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh trật tự. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, các tổ tự quản. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đảm bảo tiến độ, hiệu quả; phát huy hiệu quả hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và đại dịch Covid-19. Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện 4 đột phá chiến lược, trong đó đã hoàn thành giai đoạn 2 công tác lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát điều chỉnh và lập các đồ án quy hoạch quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 5,13%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.257,2 tỷ đồng, bằng 51% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút được 29 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 10.812 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước, số dự án đầu tư được cấp phép đầu tư tăng 25 dự án, vốn đăng ký đầu tư tăng khoảng 88,28%). Giải ngân vốn đầu tư công được 777,1 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch vốn được giao. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tiễn tại các ngành, lĩnh vực, địa phương; đề nghị các đồng chí tiếp tục tham gia ý kiến và quan tâm một số nội dung sau:

(1) Các giải pháp toàn diện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao chất lượng phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là xử lý các tình huống phức tạp về tôn giáo. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, trực tiếp làm việc với công dân, doanh nghiệp.

(2) Phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(3) Tiếp tục thực hiện 4 đột phá chiến lược, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Triển khai các quy hoạch; hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án trọng điểm (vốn đầu tư ngoài ngân sách), đẩy nhanh thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công các dự án giao thông trọng điểm. Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai, có dấu hiệu giữ đất. Kiểm soát không để giá chuyển nhượng đất tăng quá nóng. Xử lý dứt điểm việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt tại thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

II- Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030

Qua 5 năm thực hiện cho thấy: Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện; các mục tiêu, nhiệm vụ chính đã cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đem lại nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân và nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi vẫn chưa tương xứng so với tiềm năng của tỉnh; quy mô sản xuất và sản xuất theo chuỗi liên kết còn nhỏ lẻ; năng lực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn tồn tại và có nguy cơ bùng phát. Quy mô các trang trại còn manh mún, nhỏ lẻ, trình độ lao động trong các trang trại thấp; nhất là ở khu vực miền núi tập quán chăn nuôi còn lạc hậu, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật còn nhiều bất cập, nhiều trang trại chưa được đầu tư hệ thống xử lý chất thải đúng quy định, ảnh hưởng đến môi trường,...

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến vào một số giải pháp để triển khai trong thời gian tới: (1) Phát triển sản xuất chăn nuôi theo mô hình trang trại, công nghiệp, liên kết sản xuất, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. (2) Ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, kinh tế số trong công tác quản lý dữ liệu ngành, phát triển sản xuất chăn nuôi. (3) Nâng cao tỷ lệ giết mổ tập trung, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển công nghiệp chế biến và chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chăn nuôi. (4) Môi trường chăn nuôi phải được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo quy định. Ứng dụng các loại công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn với sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi,…

Ngày 09/09/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày về phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận xem xét cho ý kiến thống nhất về việc tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TU để tập trung tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn trong giai đoạn tới.

III- Về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Sau 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt mốc 5 nghìn tỷ đồng; thu, chi ngân sách địa phương lần đầu vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng; cơ cấu chi được dịch chuyển theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng cường cho chi đầu tư phát triển,...

Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được so với mục tiêu đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, còn nhiều hạn chế, yếu kém; cơ cấu thu chưa bền vững; tỷ lệ nợ đọng thuế có thời điểm còn ở mức cao, vượt quá 5% tổng thu nội địa; môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính đã được cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI còn ở mức thấp (năm 2021 đứng thứ 62/63 tỉnh, thành); giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; quy hoạch chưa đáp ứng được so với yêu cầu, còn bất cập giữa các quy hoạch. Xúc tiến đầu tư còn nhiều hạn chế, thu hút đầu tư tạo nguồn thu mới chậm; chưa có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, mà chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, thương mại, doanh nghiệp xây lắp; chưa khai thác được nguồn thu trong lĩnh vực nông nghiệp do quy mô nhỏ lẻ, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế,…

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo tài chính an toàn, bền vững, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các mục tiêu của Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận xem xét cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và các kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém cần khắc phục và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đối với các nội dung gửi xin ý kiến, đề nghị các đồng chí nghiên cứu và tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để tổng hợp ban hành theo quy định.

Nội dung và thời gian của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này tuy không nhiều, nhưng những vấn đề chúng ta bàn và quyết định là rất hệ trọng. Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, vì sự nghiệp chung để hội nghị đạt được kết quả cao nhất.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

* Đầu đề bài phát biểu do Báo Hoà Bình đặt

Các tin khác


Hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trần”

(HBĐT) - Ngày 12/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chọn Hội CCB huyện Yên Thủy làm đơn vị điểm trong toàn tỉnh và Trung ương rút kinh nghiệm về tổ chức hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam từ trần”. Tham gia hội thảo có 56 đại biểu là các đồng chí chủ tịch, chi hội trưởng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Dự hội thảo có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Yên Thủy.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Huyện Đoàn Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022- 2027 với khẩu hiệu "Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy: Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Bản lĩnh – Phát triển”. Dự Đại hội có 317 đại biểu đại diện cho 3.114 ĐVTN trong huyện.

Huyện Kim Bôi chuyển biến từ học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Đi trên con đường bê tông rộng 6m dẫn vào xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng(Kim Bôi), Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng kể: Trước đây, đường xóm chỉ rộng 4m. Bám sát tiêu chí nông thôn mới (NTM), xã vận động các xóm mở rộng thêm 2m. Theo tính toán, chỉ riêng xóm Chiềng, để hoàn thiện con đường dài 170m với bề rộng như hiện nay, 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải tháo dỡ tường, chặt cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh…

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 10 và 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Lạc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày  8, 9/8, Huyện Đoàn Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ huyện Tân Lạc đoàn kết - trách nhiệm - xung kích - sáng tạo”. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tân Lạc và 165 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.198 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trên địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/8, BHXH tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của BHXH Việt Nam về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức, BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo BHXH Hòa Bình, các phòng ban, giám đốc BHXH các huyện. Theo đó, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh giữ chức Phó Giám đốc BHXH Hòa Bình, thời hạn 5 năm kể từ ngày 25/7/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục