(Bài phát biểu bế mạc do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8)


Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự hội nghị,

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Để kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện. 

I- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề và thống nhất: Sáu tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt Đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, diễn biến hòa bình, giao tranh của các nước khu vực Tây Á, Trung Đông,... đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới đạt nhiều kết quả tích cực. Quyết liệt lãnh đạo thực hiện 4 đột phá chiến lược. Hoàn thành giai đoạn 2 công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát điều chỉnh, lập đồ án quy hoạch quan trọng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội. Huy động các nguồn vốn để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, giao thông nông thôn; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị, khu, điểm du lịch quốc gia; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi; quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường tiếp tục được duy trì; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, tỷ lệ che phủ rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế, khoa học công nghệ được quan tâm, đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Tuy nhiên kết quả đó mới chỉ là bước khởi đầu, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2022 đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ sau:

* Về công tác xây dựng Đảng

(1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn kiện của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và Kế hoạch của Bộ Chính trị; Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay,.... Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Quản lý tốt hoạt động của các cơ quan báo chí; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là công tác tôn giáo, quản lý đất đai. Đảm bảo chế độ, chính sách và quản lý, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền.

(2) Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; phê duyệt chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, đặc biệt ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, trực tiếp làm việc với công dân, doanh nghiệp.

(3) Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát thường xuyên, tập trung nắm tình hình ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, kịp thời phát hiện, đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

(4) Nắm tình hình dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với vùng có đông đồng bào theo tôn giáo; xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với nhân dân một số xã, phường của huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Tiếp tục nhân rộng các mô hình Dân vận khéo; nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

(5) Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, nội chính, phòng chống tham nhũng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; cấp xã; huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

* Về phát triển kinh tế

(1) Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện quyết liệt các giải pháp có tác động nhanh, hiệu quả để thực hiện bằng được kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2022. Hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án trọng điểm (vốn đầu tư ngoài ngân sách), đẩy nhanh thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư sớm khởi công các dự án giao thông trọng điểm. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công và danh mục, các nhiệm vụ thu năm 2023. Tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

(2) Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, thực hiện các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số đánh giá kết quả dịch vụ công. Rà soát, kiên quyết thu hồi dự án không triển khai, chậm triển khai để thu hút các nhà đầu tư có thực lực. Tiếp tục phân cấp quản lý kinh tế, xã hội hơn nữa để tăng cường trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo cho cấp huyện. Xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, đích đến là hạ tầng nông thôn và đời sống nhân dân phải được nâng lên. Tăng cường kiểm tra, quản lý các công trình thủy lợi, đê điều, chuẩn bị phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Xử lý triệt để rác thải trên địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn. Chỉnh trang đô thị thành phố Hòa Bình (thoát nước, chiếu sáng, dây diện, biển quảng cáo, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, xây dựng trái phép, không phép,...). Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, đất đai; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý đất đai.

(3) Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo  đúng quy định. Hoàn thiện mạng lưới trường, lớp; xây dựng cơ sở vật chất nhà trường nhằm nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; quan tâm duy trì, nâng cao giáo dục mũi nhọn. Triển khai các sự kiện văn hóa, thể thao, kích cầu du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hòa Bình, đặc biệt là lễ hội Lễ hội Canava "Tinh hoa xứ Mường”. Đổi mới công tác khám chữa bệnh, đón tiếp bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đẩy mạnh tiêm vaccin Covid -19 mũi 4 cho người lớn, mũi 1-2 cho độ tuổi 12-18 tuổi; triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng. Quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo, cải thiện đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu dự hội nghị, hoàn thiện báo cáo và kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

II- Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đã đạt được những kết quả tích cực; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nội dung của Nghị quyết đến với cơ sở và người dân, góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng trong phát triển sản xuất chăn nuôi. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng; chăn nuôi trang trại đáp ứng điều kiện an toàn sinh học, chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Các hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nhân dân thông qua các chương trình, dự án,… góp phần tích cực trong phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về phát triển chăn nuôi bền vững, chú trọng các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm; ưu tiên dự án phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung, theo chuỗi liên kết khép kín; chủ động nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi; khuyến khích xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chăn nuôi bản địa, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phát triển các cửa hàng nông sản trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025, định hướng đến năm 2030. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động để triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong giai đoạn mới.

III- Về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đã đạt được những được những kết quả tích cực: Thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt mốc 5 nghìn tỷ đồng; thu, chi ngân sách địa phương lần đầu vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng; cơ cấu chi được dịch chuyển theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư trước; quản lý nợ công được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích; nhiều cơ chế chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai; tăng trưởng kinh tế đạt khá, thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nhiều công trình đã hoàn thành đi vào sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là các khoản thu từ đất và thu từ tài nguyên khoáng sản; cơ cấu thu ngân sách Nhà nước thiếu bền vững, phụ thuộc phần lớn vào thu từ Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình và thu tiền sử dụng đất, môi trường đầu tư chậm được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh không ổn định và ở vị trí rất thấp...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình hành động số 13- CTr/TU thời gian tới các cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch có tầm nhìn, chất lượng, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá để phát triển kinh tế, xã hội; lập quy hoạch phân khu tại một số vị trí có lợi thế để thu hút đầu tư.

(2) Tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công; thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp của tỉnh. Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế qua mạng và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ.

(3) Thực hiện tốt Luật ngân sách Nhà nước, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tập trung nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề bài phát biểu do Báo Hoà Bình đặt

Các tin khác


Hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trần”

(HBĐT) - Ngày 12/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chọn Hội CCB huyện Yên Thủy làm đơn vị điểm trong toàn tỉnh và Trung ương rút kinh nghiệm về tổ chức hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam từ trần”. Tham gia hội thảo có 56 đại biểu là các đồng chí chủ tịch, chi hội trưởng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Dự hội thảo có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Yên Thủy.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Huyện Đoàn Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022- 2027 với khẩu hiệu "Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy: Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Bản lĩnh – Phát triển”. Dự Đại hội có 317 đại biểu đại diện cho 3.114 ĐVTN trong huyện.

Huyện Kim Bôi chuyển biến từ học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Đi trên con đường bê tông rộng 6m dẫn vào xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng(Kim Bôi), Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng kể: Trước đây, đường xóm chỉ rộng 4m. Bám sát tiêu chí nông thôn mới (NTM), xã vận động các xóm mở rộng thêm 2m. Theo tính toán, chỉ riêng xóm Chiềng, để hoàn thiện con đường dài 170m với bề rộng như hiện nay, 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải tháo dỡ tường, chặt cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh…

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 10 và 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Lạc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày  8, 9/8, Huyện Đoàn Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ huyện Tân Lạc đoàn kết - trách nhiệm - xung kích - sáng tạo”. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tân Lạc và 165 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.198 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trên địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/8, BHXH tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của BHXH Việt Nam về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức, BHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo BHXH Hòa Bình, các phòng ban, giám đốc BHXH các huyện. Theo đó, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh giữ chức Phó Giám đốc BHXH Hòa Bình, thời hạn 5 năm kể từ ngày 25/7/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục