SỞ Y TÊ HÒA BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


Số: /TB-BVĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hòa Bình, ngày tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Thi tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020

(Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 2058/SNV-CCVC ngày 06/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Thông báo thi tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 103 chỉ tiêu.

Chi tiết về số lượng chỉ tiêu, trình độ chuyên ngành và vị trí việc làm tuyển dụng (có biểu chi tiết kèm theo), thông báo công khai trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ http:hoabinhhospital.org.vn

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN VÀ HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký thi tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có bằng đào tạo chuyên môn tại nước ngoài phải có công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên đối với vị trí dự tuyển là: Bác sĩ hạng III; Điều dưỡng hạng III; Y tế công cộng hạng III; Kỹ thuật y hạng III; Kỹ sư hạng III; Dinh dưỡng hạng III. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên đối với vị trí dự tuyển là: Nhân viên Văn thư, lưu trữ, hành chính-văn thư hạng IV; Dược sỹ hạng IV; Kỹ thuật y hạng IV; Kỹ thuật viên hạng IV; Điều dưỡng hạng IV; Kỹ thuật thiết bị y tế hạng IV (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

e) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

h) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

i) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng và ưu tiên trong thi tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ngoài ra bổ sung thêm một số giấy tờ sau:

- Bản photo Bằng tốt nghiệp chuyên ngành theo đúng vị trí đăng ký dự tuyển;

- Bản photo Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);

- Bản photo Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định

- Bản photo Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số;

- Hai ảnh 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận;

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng (theo biểu mẫu kèm theo), nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 02 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

Bệnh viện đa khoa tỉnh bán hồ sơ đăng ký dự thi tuyển và tài liệu ôn tập tại phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (tầng 3 - Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hòa Bình – Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Đồng Tiến – Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình)

4.Lệ phí thi tuyển

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh, trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Thi môn Tin học: Gồm 30 câu hỏi (Hiểu biết về Hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng Microsoft Ofice, sử dụng internet đạt chuẩn kỹ năng cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

b) Hình thức thi: Phỏng vấn.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 30 phút.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

IV. NỘI DUNG ÔN TẬP

Danh mục tài liệu ôn tập đã được Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Công văn số 2058/SNV-CCVC ngày 06/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020 (Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo), được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình theo địa chỉ: http:hoabinhhospital.org.vn và niêm yết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thí sinh mua tài liệu ôn tập tại phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

V.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

- Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 08/9/2020;

- Thời gian: Sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h30’- 17h 00’ (trừ thứ 7 và chủ nhật);

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ liên quan: Thí sinh nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Tầng 3 - Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hòa Bình - Tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chỉ tiếp nhận các Phiếu đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định, đủ các giấy tờ kèm theo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại Phiếu đăng ký và các giấy tờ nêu trên đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

VI.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ liên quan, báo cáo Hội đồng thi tuyển viên chức của Bệnh viện và tổ chức thực hiện theo đúng quy định;

2. Thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1, vòng 2: Lịch cụ thể sẽ thông báo đến từng thí sinh và được cập nhật trên trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (địa chỉ http:hoabinhhospital.org.vn).

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hoặc liên hệ qua phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, điện thoại: 0218 3896 546 - Số máy lẻ: 125 để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; (báo cáo);

- Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình; (báo cáo);

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Hòa Bình;

- Cổng thông tin điện tử BVĐK tỉnh HB;

- Giám đốc, các PGĐ BVĐK tỉnh;

- Website BVĐK tỉnh Hòa Bình;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thu Hằng


Các tin khác


Huyền thoại về dòng nước thiêng Núi Cấm

(HBĐT) - Nổi tiếng là một danh thắng du lịch tâm linh bậc nhất ĐBSCL, nơi gắn liền với tượng Phật Di Lặc cao nhất trên đỉnh núi Châu Á, chùa Phật Lớn uy nghi, tuyệt tác Vạn Linh Tự và hồ Thủy Liêm soi bóng "bồng lai tiên cảnh”. Thiên Cấm Sơn ôm ấp những di tích lịch sử, văn hóa ly kỳ và bí hiểm ẩn chứa biết bao câu chuyện huyền thoại chưa được giải mã như thách thức con người. Trong đó, ấn tượng nhất là truyền thuyết về dòng nước thiêng ví như long mạch của núi rừng đại ngàn được dân gian truyền tụng từ bao đời nay.

Tuyển giảng viên cho chương trình tập huấn về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới

(HBĐT) - Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới (PCBLG)" giai đoạn 2019-2020 thông báo tuyển giảng viên cho chương trình "Tập huấn về bình đẳng giới (BĐG) và PCBLG”. Dự án do Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ, Hội LHPN tỉnh tổ chức thực hiện.

“Chắt chiu” để phát triển

(HBĐT) - Sở hữu tài nguyên đất đai rộng lớn, có nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh tuyệt đẹp, vùng đất Tri Tôn hiện lên như một "nàng tiên”. Giờ đây, với quyết tâm của chính quyền và tâm huyết của doanh nghiệp, cô gái xinh đẹp ấy đang dần thức giấc và sẵn sàng toả sáng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Lần 2)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thôn Đồng Bíp và thôn Mạnh Tiến xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục