(HBĐT) - Các tài liệu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị theo quy định phải phân loại, lập hồ sơ, chỉnh lý, đưa vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh thì vẫn bị tích đống, bó gói. Hiện tượng này đang diễn ra tại nhiều cơ quan trong tỉnh. Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này?


Cán bộ Chi cục Văn thư, lưu trữ (Sở Nội vụ) chỉnh lý tài liệu trước khi vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tài liệu tồn đọng, tích đống nhiều

Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011. Sau 5 năm thực hiện, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại tỉnh có chuyển biến tích cực. Số lượng tài liệu lưu trữ được chỉnh lý đưa vào lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức là 2.855,9 m giá. Lượng tài liệu lưu trữ đưa ra phục vụ khai thác, sử dụng ngày càng nhiều. Đến cuối năm 2017, tổng số tài liệu bảo quản tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh là 20 phông với 26.877 hồ sơ, tương đương 390,1 m giá.

Tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh, công tác chỉnh lý tài liệu thực hiện nền nếp. Tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp nguồn lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, tài liệu tồn đọng, tích đống nhiều. Tính đến tháng 12/2014, số lượng tài liệu tồn đọng, bó gói tại các cơ quan là 4.482 m giá. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/7/2015 về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều cơ quan đã ý thức được trách nhiệm đối với hồ sơ tài liệu lưu trữ và quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí chỉnh lý tài liệu thu thập vào lưu trữ cơ quan, chọn hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Tiêu biểu như Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh… Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chỉ thị số 14, nhiều cơ quan chưa đạt chỉ tiêu, số lượng tài liệu tồn đọng, bó gói chưa chỉnh lý còn khá lớn. Lượng tài liệu tồn đọng bó gói chưa được chỉnh lý từ năm 2015 về trước còn trên 2.000 m giá. Trong khi lượng tài liệu chưa được chỉnh lý từ sau năm 2015 tiếp tục phát sinh. Một số cơ quan như Sở KH&ĐT, LĐ-TB&XH, GTVT… còn tồn đọng nhiều tài liệu tại phòng làm việc chưa được thu thập vào lưu trữ, chỉnh lý.

Đối với khối Đảng, đoàn thể, từ tháng 1/2015 - 12/2017 đã thu được 864 cặp tài liệu của Phông lưu trữ cơ quan lãnh đạo Đảng tỉnh và Phông lưu trữ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; chỉnh lý và nộp vào lưu trữ cơ quan Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy 250 cặp tài liệu. Đối với lưu trữ cơ quan các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH đã thu thập được 1.704 cặp tài liệu và chỉnh lý hoàn chỉnh nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan 1.242 cặp tài liệu. Tuy nhiên, các hồ sơ hội nghị, hồ sơ công việc, hồ sơ chuyên đề, nộp lưu vào lưu trữ cơ quan còn ít, chưa đầy đủ. Một số cán bộ chưa có trách nhiệm trong việc lập hồ sơ công việc được giao. Còn tài liệu tồn đọng, chưa được chỉnh lý.

Nguyên nhân

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tuyết đã nêu 5 nguyên nhân chính của tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống. Đó là, các cơ quan, tổ chức, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của công tác lưu trữ, do đó sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Lực lượng cán bộ làm công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, phần đa là kiêm nhiệm, ít dành thời gian cho công tác lưu trữ, thậm chí bỏ bễ. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ hằng năm vào lưu trữ cơ quan chưa được duy trì nền nếp, nghiêm túc; tình trạng tài liệu còn tồn đọng bó gói lưu tại bàn làm việc và các tủ cá nhân chưa nộp lưu vào lưu trữ đúng quy định. Việc xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ vi phạm các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ chưa nghiêm, chưa có chế tài cụ thể áp dụng xử lý nên ý thức tuân thủ quy định chưa cao. Chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ còn thấp, chưa tạo được sự yên tâm công tác, yêu nghề.

Đối với khối Đảng, đoàn thể, ngoài một số nguyên nhân thuộc về nhận thức của lãnh đạo cơ quan, trách nhiệm của thủ trưởng thì một bộ phận cán bộ chưa làm hết trách nhiệm, vẫn coi nhiệm vụ lập hồ sơ là của bộ phận lưu trữ nên không lập hồ sơ công việc được giao. Việc ưu tiên dự toán kinh phí chi cho công tác lưu trữ, đặc biệt là việc chỉnh lý tài liệu chưa được quan tâm thực hiện.

Giải pháp xử lý tài liệu tồn đọng

Trên thực tế, nếu cơ quan nào thực sự quan tâm thực hiện công tác lưu trữ, tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống sẽ có giải pháp tháo gỡ, được giải quyết. Đơn cử như Sở Xây dựng, đồng chí Trần Vinh Quang, Phó Giám đốc Sở tự đánh giá, trước đây, công tác xử lý tài liệu tồn đọng của Sở yếu. Những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi có Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh, Sở đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống. Cách làm của Sở là trước hết phải nghiên cứu quy trình phân loại, lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu. Sở đã mời Chi cục Văn thư - Lưu trữ của Sở Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ, cách thức rà soát, sắp xếp 1 bộ tài liệu mẫu. Hàng năm, tổ chức 1 - 2 đợt sắp xếp, phân loại tài liệu mang tính tổng thể. Bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên và thu phí để thực hiện việc xử lý tài liệu, trong 2 năm (2016 - 2017) đã chi gần 260 triệu đồng cho công tác này. Với sự chỉ đạo thường xuyên, cụ thể của lãnh đạo, sự cố gắng của cán bộ, công tác giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Sở được đảm bảo an toàn nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tránh tình trạng thất lạc, mất. Đến hết năm 2017, tổng số tài liệu thu về là 130 m dài, đã chỉnh lý hoàn chỉnh 1.048 hồ sơ (tương đương 37 m giá) và nộp 30 hồ sơ vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Kho lưu trữ của Sở được bố trí 4 phòng, diện tích 116 m2, tổng số tài liệu đang được bảo quản 167 m dài.

Đối với Cục Thuế tỉnh - đơn vị được đánh giá thực hiện tốt, kinh nghiệm rút ra là vai trò chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao của người đứng đầu, từng cá nhân thấy được trách nhiệm của mình và sự phối hợp của các phòng trong xử lý công việc.

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, ngày 13/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1060/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ. Bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, trong đó yêu cầu phải đảm bảo chuyên môn theo vị trí việc làm. Đối với đơn vị có số lượng tài liệu lưu trữ trong kho lớn (từ 200 m giá trở lên), cần nghiên cứu, sắp xếp theo hướng bố trí công chức, viên chức chuyên trách. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 9/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Đưa nội dung thực hiện lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ và cơ quan. Đối với các cơ quan còn tồn đọng tài liệu, chưa được chỉnh lý đưa vào kho lưu trữ theo yêu cầu Chỉ thị số 14 cần rút kinh nghiệm; thủ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tuyệt đối không để phát sinh tài liệu tồn đọng, bó gói. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, hằng năm thu tài liệu đến hạn nộp lưu của các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử theo quy định.

Tại hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ mới đây, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan khối Đảng, tổ chức CT-XH, Đảng ủy trực thuộc quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn kiện mới về công tác văn thư, lưu trữ. Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải quan tâm sâu sát hơn nữa. Mỗi cán bộ cần quan tâm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc lập hồ sơ công việc. Thực hiện các văn kiện mới về văn thư, lưu trữ phải gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin…

Cẩm Lệ


Nhóm ý kiến: 

Đề nghị tổ chức trao đổi nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ

Tài liệu lưu trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và thể hiện hoạt động của các cơ quan. Làm tốt công tác này góp phần đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước. Huyện đã chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu lưu trữ của 26 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện từ năm 1950 - 2015. Giai đoạn 2015 - 2017, lưu trữ cơ quan Huyện ủy đã thu được 13 cặp với 119 hồ sơ tài liệu nộp lưu của các cơ quan.

Qua thực tiễn, huyện rút ra một số kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản. Lãnh đạo cơ quan tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh các sai sót, tồn tại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra định kỳ hằng năm. Huyện cũng đề nghị tổ chức một số cuộc hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, nhất là tại các xã, thị trấn.

Đinh Văn Hùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn


Cán bộ văn thư phải có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao

Hiện nay, trụ sở làm việc của UBND TP Hòa Bình chật hẹp nên việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ công tác lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức của một số cán bộ về công tác này chưa cao. Để thực hiện tốt công tác lưu trữ, giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác và tra cứu tài liệu. Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng, phải chọn được người có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao.

Thời gian tới, khi UBND thành phố Hòa Bình có trụ sở mới, bố trí được kho lưu trữ đủ tiêu chuẩn, công tác lưu trữ sẽ thuận lợi hơn.

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình


Các tin khác


Báo động tình trạng bác sỹ tại bệnh viện công lập xin thôi việc

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, tổng số cán bộ, y, bác sỹ chuyển công tác và thanh lý hợp đồng năm 2018 là 24 người (tăng gấp đôi so với năm 2017), trong đó có 8 bác sỹ. Tại BVĐK thành phố Hòa Bình từ năm 2017 đến nay có 3 bác sĩ chuyển công tác và xin nghỉ việc... Vậy, nguyên nhân do đâu khiến tình trạng nhiều bác sỹ tại bệnh viện công lập chuyển công tác và xin thôi việc gia tăng.

Gỡ “vướng” lộ trình cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho người dân

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi, có tài nguyên rừng phong phú, vì vậy có hàng trăm ngàn hộ dân sống dựa vào nguồn lợi từ kinh tế rừng. Thế nhưng, hiện tại hàng chục ngàn hộ dân phải canh tác trên đất chưa được cấp sổ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hệ lụy của việc này là làm nảy sinh các vụ tranh chấp đất đai, người dân không yên tâm sản xuất. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Tìm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục là việc không thể trùng trình để người dân an tâm phát triển kinh tế rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh và thực hiện các chỉ tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em - cần sự chung tay của cả cộng đồng

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, trong những vấn đề nóng được dư luận cả nước quan tâm thì bạo lực gia đình (BLGĐ) và xâm hại trẻ em đã và đang trở thành vấn đề được chú trọng. BLGĐ và xâm hại trẻ em xảy ra phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Từ nhóm có trình độ văn hóa thấp đến nhóm trình độ văn hóa cao, từ nhóm không có việc làm đến nhóm có việc làm ổn định. Vì thế, BLGĐ và xâm hại trẻ em trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, phổ biến và có tính toàn cầu.

Tìm giải pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm tập thể

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) làm 74 người mắc, 1 người chết, trong đó 2 vụ ngộ độc tập thể. Ngoài ra còn ghi nhận các ca NĐTP đơn lẻ với 130 người mắc. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp phòng tránh NĐTP, đặc biệt là NĐTP tập thể?

Chung tay vì người nghèo - cần hơn nữa những mô hình sinh kế hiệu quả

(HBĐT) - Xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện mục tiêu này, Đảng, Nhà nước ta đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thiết thực giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống với chủ trương "Chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tinh gọn bộ máy ngành Y tế - giảm lượng cần song hành với nâng chất

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhất là theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), ngành Y tế đã "bắt tay” triển khai. Bộ máy của ngành đã, đang và sẽ tiếp tục được tinh gọn. Thực tế cho thấy hiệu quả nhưng cũng phát sinh một số vấn đề cần quan tâm giải quyết.