(HBĐT) - Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy KT-XH phát triển.


Từ chương trình hỗ trợ chính sách dân tộc, huyện Tân Lạc triển khai cấp hỗ trợ muối ăn cho nhân dân xã Tân Lập. ảnh: B.M

 

Nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực

Tuân Lộ là xã còn nhiều khó khăn của huyện Tân Lạc, đồng bào DTTS chiếm hơn 80%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện nay, xã Tuân Lộ đạt 10/19 tiêu chí. Theo lộ trình, năm 2018, Tuân Lộ tiếp tục thực hiện 3 tiêu chí là giao thông, thu nhập và môi trường, đây được xem là những tiêu chí khó trong bộ tiêu chí NTM. Từ thực tế đó, UBND huyện Tân Lạc đã huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để thực hiện tiêu chí, trong đó có chính sách dân tộc. Đồng chí Bùi Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Tuân Lộ cho biết: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào DTTS đã mang lại những hiệu quả thiết thực nhằm giúp người dân xây dựng mô hình sản xuất, tăng thu nhập. Cụ thể là chương trình hỗ trợ lợn nái bản địa cho hộ nghèo và chương trình hỗ trợ chăn nuôi bò cho hộ nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cùng với chính sách hỗ trợ sản xuất và hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào DTTS, UBND huyện Tân Lạc đã lồng ghép các nguồn vốn Chương trình 135 về xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, từng bước đưa xã Tuân Lộ hoàn thiện tiêu chí về giao thông nông thôn.

Tuân Lộ là một trong nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả nguồn hỗ trợ từ chính sách dân tộc để thúc đẩy KT-XH vùng đặc biệt khó khăn. Với các chính sách đa dạng như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng DTTS; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn đã giúp các hộ đồng bào DTTS ở các vùng khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 233 công trình cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 129.000 triệu đồng. Thực hiện 200 mô hình và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102 của Chính phủ hơn 13.646 triệu đồng…

Đồng chí Đinh Thị Thảo, Phó Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh luôn chú trọng công tác phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, để chính sách dân tộc gắn liền và trở thành nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia lớn như xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững.

Cần có sự lồng ghép để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

Mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhưng quá trình triển khai thực hiện các chính sách vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Kết quả đạt được tuy đã có nhiều khả quan nhưng đằng sau đó, mỗi một chính sách đều chưa thực sự phát huy hết hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thị Thảo, Phó Ban Dân tộc tỉnh thừa nhận: Có nhiều chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS mới chỉ mang tính chất hỗ trợ ban đầu, theo thời gian đã bộc lộ những hạn chế như: chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 102 về hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc. Với mức hỗ trợ 80.000 đồng/hộ, chính sách chủ yếu hỗ trợ muối, dầu cho các hộ. Tuy nhiên, hiện nay, bà con không có nhu cầu về muối. Ngành Dân tộc đã có ý kiến đề nghị Chính phủ tới đây có điều chỉnh về chính sách này.


 

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, Phòng Dân tộc huyện Tân Lạc hỗ trợ hộ dân xóm Bặm, xã Tuân Lộ giống cây dổi để phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng triển khai vốn thực hiện các chương trình chậm từ Trung ương. Năm 2017, do nguồn phân bổ chậm nên chương trình hỗ trợ con giống cho bà con phải đến đầu năm 2018 mới có thể triển khai đến người dân. Theo đánh giá của Ban Dân tộc, năm 2017, toàn tỉnh được duyệt 129.000 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng đến hết năm, giá trí giải ngân mới đạt 72.646 triệu đồng, bằng 64%. Tương tự, nguồn vốn nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đến cuối năm 2017 mới giải ngân được hơn 60%. Nghiêm trọng nhất là nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo thuộc vùng dân tộc, nguồn vốn năm 2017 nhưng đến quý I/2018 mới triển khai, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất của bà con. Đặc biệt là đối với các đối tượng được hỗ trợ cây, con giống và phân bón.

Bên cạnh đó, một số ít chính sách thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hiện hành mới dừng lại ở việc trợ giá, trợ cước vận chuyển… Các chính sách này rất quan trọng đối với vùng DTTS, vì tại đây, giao thông khó khăn, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các chính sách này chưa thực sự giải quyết vấn đề kết nối sản phẩm một cách cơ bản. Chưa giải quyết được những khó khăn trong quá trình sản xuất, đặc biệt là khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, giải quyết đầu ra cho nông sản. Đây là những "lỗ hổng” đáng lo ngại, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo của đồng bào DTTS.

Phát triển KT-XH miền núi là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển nền kinh tế quốc dân. Vì thế, việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc không những là động lực chủ yếu để phát triển KT-XH và nâng cao đời sống cho người dân trong vùng mà còn là cơ sở để phát huy tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn. Từ thực tế đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nắm địa bàn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đồng bào DTTS; huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp lồng ghép các nguồn vốn khác nhau, phát huy hiệu quả đầu tư đồng bộ từ các nguồn vốn; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án trên dịa bàn; thực hiện tốt công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, đặc biệt là chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tận dụng và khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương.

Đinh Hòa

Nhóm ý kiến:

Vẫn còn tâm lý ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Là cán bộ trực tiếp đi cơ sở, tôi thấy Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn từ hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ trực tiếp và trợ cước, trợ giá, tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân. Còn nghèo là còn được hỗ trợ, chính suy nghĩ này đã làm cho nhiều hộ dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách đặc thù không cần phải lao động mà hàng tháng vẫn có tiền trợ cấp. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống, trong khi cuộc sống của bà con cũng chẳng có nhu cầu gì lớn nên hình thành tâm lý an phận, ỷ lại, trông chờ vào chính sách.

Vì vậy, cần xây dựng chính sách hỗ trợ để làm sao bà con muốn thoát nghèo, nhưng vẫn khao khát vươn lên làm giầu bền vững. Đó là mục tiêu phát triển lâu dài nhằm ổn định kinh tế - chính trị - xã hội cho những vùng còn nhiều khó khăn.
Hoàng Văn Huấn
Phó Phòng Dân tộc huyện Lương Sơn

Chính sách dân tộc cần đầu tư trọng tâm hơn

Vầy Nưa là xã còn nhiều khó khăn của huyện Đà Bắc. ở đây hầu hết là đồng bào Mường và Dao sinh sống. Trong những năm qua, các chính sách về dân tộc đã đóng góp tích cực chuyển biến KT-XH trên địa bàn xã. Các chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 2085 của Thủ trướng Chính phủ đã giúp nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, theo tôi thấy, chính sách Dân tộc còn đầu tư dàn trải, rộng khắp nhưng manh mún, không ra tấm ra món nên chỉ có thể giúp người dân phần nào vơi bớt khó khăn chứ chưa thể tạo bước đột phá để phát triển kinh tế và làm giàu. Ví dụ như chính sách về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm nay chủ yếu đầu tư muối hoặc phân bón cho hộ dân. Có năm, ngành Dân tộc huyện đã chuyển sang đầu tư con giống nhưng mức hỗ trợ thấp, chỉ 100.000 đồng/khẩu/hộ, trong tình trạng giá vật tư, con giống cao như hiện nay thì mức hỗ trợ không đáng là bao.

Vì vậy, tôi mong Nhà nước có thể điều chỉnh cách thức hỗ trợ sao cho phù hợp hoặc có thể phối hợp với các chương trình, dự án khác để hỗ trợ người dân một cách phù hợp. Tránh tình trạng đầu tư dàn trải mà không hiệu quả.

Bàn Thị Quý
Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc


Cần có chính sách phù hợp với thanh niên dân tộc thiểu số 

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi thấy thanh niên dân tộc thiểu số phải đối mặt với nhiều vấn đề từ việc làm, thu nhập. Hầu như hộ gia đình thanh niên nào mới tách ra cũng thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn. Muốn phát triển kinh tế nhưng diện tích đất ít, nguồn vốn khó tiếp cận, chúng tôi hoặc là ra thành phố làm thuê hoặc loanh quanh với nghề nông, rất khó phát triển.

Chính vì vậy, chúng tôi mong Đảng, Nhà nước có những chính sách phù hợp với điều kiện vùng, miền dành riêng cho thanh niên dân tộc thiểu số. Trong đó, bằng các kênh của chính sách dân tộc có thể quan tâm tới việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên dân tộc thiểu số. Hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn, xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập hợp tác xã thanh niên…

Bùi Văn Lừng
Xã Yên Thượng, huyện Cao Phong

Các tin khác


Tập trung giải quyết một số vấn đề đặt ra trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng

(HBĐT) - "Trong những năm qua, công tác thương binh, liệt sỹ, người có công (NCC) và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả khả quan, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên hiện nay, công tác chăm sóc NCC còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đòi hòi tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cả cộng đồng”- đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định.

Gian nan “cuộc chiến” phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

(HBĐT) - Đánh giá về công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm ma tuý, đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Những năm qua, cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên cả nước nói chung và ở tỉnh nói riêng ngày càng gian khổ, cam go, quyết liệt. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi nhằm đối phó lại các biện pháp đấu tranh của các lực lượng chức năng. Đặc biệt là tuyến đường bộ trên khu vực biên giới Việt - Lào, hoạt động của tội phạm ma túy hết sức manh động, liều lĩnh. Hầu hết các đối tượng trong các đường dây vận chuyển ma túy lớn qua biên giới đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Tội phạm ma túy có xu hướng câu kết với tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia.

Tiếp sức cho “cuộc chiến” chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại

(HBĐT) - Nhìn vào kết quả thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh năm 2017 cho thấy có nhiều chấm sáng nổi bật, phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm mang tính chất điển hình. Tuy nhiên, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm luôn là cuộc chiến hết sức cam go cần có sự tiếp sức mới thành công.

Trẻ em trong thời đại công nghệ số - nhiều cơ hội, lắm rủi ro

(HBĐT) - Công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mạng Internet, các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên quen thuộc với trẻ em và tạo ra cả những tác động tích cực, tiêu cực. Trẻ em tỉnh ta cũng không nằm ngoài bối cảnh chung. Làm thế nào để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro đang là vấn đề "nóng” được các gia đình và xã hội quan tâm.

Nhức nhối tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông

(HBĐT) - Nhiều năm nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Sân chơi mùa hè cho trẻ - cần nhiều hơn nữa điểm vui chơi lành mạnh, bổ ích

(HBĐT) - Kỳ nghỉ hè đã đến. Sau một năm học tập căng thẳng, nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ tạm gác việc học hành, được vui chơi, thư giãn. Để con trẻ có sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn trong dịp hè là mong muốn của các bậc phụ huynh.