(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

 

* Đến hết năm 2020: Thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó: Phấn đấu giảm số xã thuộc diện xã khu vực III xuống còn 38% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; bình quân tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III (xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn) dưới 30%; 95% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có trên 35 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; phấn đấu 100% hộ gia đình xem được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT – TH tỉnh, nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo quy định; 100% thôn, xóm có chi bộ Đảng sinh hoạt ổn định. Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở các vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

* Đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030: Đến hết năm 2025, phấn đấu số xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn còn dưới 30% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các xã còn lại có hạ tầng KT – XH cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III giảm bình quân 4-5%/năm; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; có trên 50 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 98% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn.

- Định hướng đến năm 2030: Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển KT – XH giữa đô thị và nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về KT – XH nhằm từng bước phát triển toàn diện, nhanh, bền vững và hội nhập; bảo đảm vững chắc QP - AN.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc; phát huy nội lực, xã hội hóa các nguồn lực để phát triển KT – XH vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. (2) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH; ưu tiên đầu tư tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn; làm tốt công tác quy hoạch phát triển KT - XH; xây dựng các cụm dân cư tập trung gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. (3) Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo chiều sâu dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng; ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị. (4) Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. (5) Ưu tiên phát triển GD-ĐT, dạy nghề cho đồng bào dân tộc, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. (6) Quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên. (7) Bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban hành các quy định đối với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, gồm:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.