(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

 

* Đến hết năm 2020: Thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó: Phấn đấu giảm số xã thuộc diện xã khu vực III xuống còn 38% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; bình quân tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III (xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn) dưới 30%; 95% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có trên 35 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; phấn đấu 100% hộ gia đình xem được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT – TH tỉnh, nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo quy định; 100% thôn, xóm có chi bộ Đảng sinh hoạt ổn định. Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở các vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

* Đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030: Đến hết năm 2025, phấn đấu số xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn còn dưới 30% trên tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các xã còn lại có hạ tầng KT – XH cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo các xã khu vực III giảm bình quân 4-5%/năm; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; có trên 50 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 98% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn.

- Định hướng đến năm 2030: Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển KT – XH giữa đô thị và nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về KT – XH nhằm từng bước phát triển toàn diện, nhanh, bền vững và hội nhập; bảo đảm vững chắc QP - AN.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc; phát huy nội lực, xã hội hóa các nguồn lực để phát triển KT – XH vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. (2) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH; ưu tiên đầu tư tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn; làm tốt công tác quy hoạch phát triển KT - XH; xây dựng các cụm dân cư tập trung gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. (3) Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo chiều sâu dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng; ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị. (4) Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. (5) Ưu tiên phát triển GD-ĐT, dạy nghề cho đồng bào dân tộc, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. (6) Quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên. (7) Bảo đảm QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Các tin khác


Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 28/01/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 34 - QĐi/TU quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.